Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Themamiddag Lozing van Spuiwater bij WKO-systemen op 24 januari 2018

Lozingenproblematiek bij WKO-systemen in westelijk Nederland

De groei van bodemenergiesystemen gaat gestaag door. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal de inzet van bodemenergie in te toekomst mogelijk nog sterk toenemen.

Met name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk. Het wordt steeds lastiger om de grote hoeveelheden spuiwater, dat in deze regio verhoogde gehalten aan chloride, sulfaat en soms ook arseen bevat, te kunnen lozen op oppervlaktewater of riolering.

Welke oplossingen zijn mogelijk om dit vraagstuk verder te brengen? Hoe kunnen er voor zorgen dat de lozingenproblematiek in westelijk Nederland geen blokkade gaat vormen om met bodemenergie een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren in de omschakeling naar een duurzame energievoorziening?

In deze themabijeenkomst gaan we met betrokkenen bij markt- en overheidspartijen op zoek naar oplossingsmogelijkheden. De themabijeenkomst wordt georganiseerd door Waternet en SIKB.

Programma

1. Verkenning van de problematiek aan de hand van drie presentaties:

Frank Tibben (Waternet):
De ontwikkeling van nieuw beleid voor spuiwater an WKO-systemen in de regio Amsterdam.

Frans Heinis (De Ruiter Grondwatertechniek B.V.):
De dagelijkse praktijk van de uitvoerder, met een doorkijk naar technische innovaties en de mitsen en maren daarvan.

Arthur de Groof (SIKB):
Wat is er geregeld om zorgvuldig omgaan met spuiwater te borgen?

2. Brainstormen over oplossingsmogelijkheden aan vier gesprekstafels:

a. Aanpassen landelijke regelgeving (incl. protocollen)
b. Beleid op regionaal/lokaal niveau
c. Verscherping CI-toezicht
d. Technische innovaties

Er zijn twee rondes, zodat u kunt deelnemen aan twee gesprekstafels.

3. Plenaire bespreking aan de hand van de oogst aan oplossingsmogelijkheden uit de gesprekstafels.

4. Afsluiting met aansluitende borrel.

Voor wie?

De themamiddag is bedoeld voor:

  • Uitvoerende bedrijven (BRL 11000 scope 1a, 2a, 3a en 4a)
  • Waterschappen – beleidsmakers en vergunningverleners lozingen
  • Gemeenten/Omgevingsdiensten – beleidsmakers en vergunningverleners lozingen
  • Rijkswaterstaat – beleidsmakers en vergunningverleners lozingen
  • Provincies/Omgevingsdiensten – vergunningverleners grondwateronttrekking WKO
  • Certificerende Instellingen van BRL 11000

Gegevens van de themabijeenkomst

De themabijeenkomst vindt plaats bij Waternet in Amsterdam (Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC, Amsterdam).

De bijeenkomst op 24 januari start om 13.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden, klik dan hier

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Gerelateerde onderwerpen