Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Tankcorrosie

Sinds 2007, en vanaf 2010 in substantiële mate, worden bio-componenten aan benzine en diesel toegevoegd. Dit gebeurt in het kader van het energie- en klimaatbeleid. Tegen deze achtergrond sympathiek, maar het gebruik van bio-componenten heeft vanuit bodembeleid ook belangrijke nadelen. Als ‘bijproduct’ van bio-componenten ontstaan biologische verontreinigingen in de biodiesel, die vermoedelijk sterk corrosief zijn. Dat is met name een probleem voor stalen tanks die van binnen niet van een coating zijn voorzien. Deze tanks blijken in hoog tempo te worden aangetast door de biologische verontreinigingen in de biodiesel.

In Nederland liggen zo’n 15.000 ondergrondse tanks, waarvan naar schatting 12.000 bij tankstations en 3.000 bij andere inrichtingen (vaak agrarische inrichtingen in het buitengebied, maar ook noodgeneratoren voor bijvoorbeeld datacenters en ziekenhuizen). Naar schatting is 50 procent van de tanks, dus zo’n 7.500 stuks, van binnen niet, of slechts gedeeltelijk (1/3) van een beschermende coating voorzien.
Op dit moment zijn er nog geen gevallen bekend waarin een tank is lekgeraakt door corrosie. Uit de reguliere tank-inspecties (verplicht volgens het Activiteitenbesluit in het kader van het preventieve bodembeleid) komt sinds kort echter het beeld naar voren dat dieseltanks niet meer de in het Activiteitenbesluit voorgeschreven termijn van vijftien jaar mee kunnen, maar binnen enkele jaren zwaar beschadigd raken door corrosie die optreedt bij opslag van biobrandstoffen. De verwachting is dat lekkages bij dieseltanks binnen enkele jaren daadwerkelijk gaan optreden.

SIKB verricht in een consortium (met als partners RWS-WVL, Syntec, Hamer Installaties, BioClear en Van der Heide Inspecties) een onderzoek dat moet leiden tot een inventarisatie en onderbouwing van de problematiek, en een advies aan het ministerie van I&M ten aanzien van de juistheid van de huidige wettelijke keuringstermijnen (meerjaarlijkse inspecties). Tevens worden de nieuwe inzichten in de risico’s van bio-componenten in diesel en benzine verwerkt in een nieuwe keuringsmethode voor ondergrondse tanks (jaarlijkse inspecties). Het resultaat is een actueel bodembeschermingsbeleid voor diesels en benzine met bio-bijmenging in gecoate / ongecoate tanks dat verankerd is in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en in SIKB-documenten voor het keuren (meten, bemonsteren, analyseren, beoordelen) van tanks (AS 6800).

Gerelateerde onderwerpen