Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Stichting RIONED treedt toe tot CCvD Datastandaarden

Stichting RIONED treedt toe tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden waarin SIKB en het Informatiehuis Water al jaren samenwerken. De deelname van Stichting RIONED betekent dat alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, water en riolering nu onder één dak komen.

Stichting RIONED is de koepelorganisatie en het kenniscentrum voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. De kerntaken van stichting RIONED zijn onderzoek, autorisatie van kennis, communicatie en standaardisatie. Stichting RIONED kiest er nu voor om haar open gegevensstandaard, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), onder te brengen bij het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) als waarborg voor een robuust en transparant beheerproces.

Betere uitwisseling impuls door doelmatigheid
De toetreding tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) moet ertoe leiden dat het uitwisselen van gegevens over allerlei onderwerpen op het gebied van (stedelijk) water, bodem en archeologie steeds eenvoudiger wordt. Het delen van gegevens maakt nieuwe toepassingen mogelijk Wanneer gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterbeheerders via digitale data-uitwisseling de beschikking krijgen over de gegevens van andere organisaties zijn grote efficiencyvoordelen mogelijk voor overheden en marktpartijen. Aan het delen van data tussen verschillende sectoren is dan ook grote behoefte.

Ketensamenwerking
De digitalisering van de maatschappij maakt data-uitwisseling steeds belangrijker. Bedrijven, overheden en andere organisaties die onderdeel uitmaken van een 'keten' merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie. Wie behoefte heeft aan gegevens voor bijvoorbeeld een onderzoek of een besluit, wil deze uiteraard adequaat, tijdig en efficiënt ontvangen. Daartoe zijn zogenoemde datastandaarden ontwikkeld. Een datastandaard zorgt ervoor dat computers 'dezelfde taal spreken'. Dat gegevens van verschillende herkomst op een gelijke wijze kunnen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een kaart.

Een goede standaard voorkomt dat voor iedere ketenpartner een aparte, dure, datakoppeling moet worden ontwikkeld. Datastandaarden maken het voor bedrijven en overheden mogelijk om digitale gegevens - over in dit geval - bodem, water, riolering of archeologie foutloos en snel uit te wisselen. Het maakt die informatie-uitwisseling flexibel, het drukt de kosten en het bevordert innovatie. Met het combineren van veel gegevens worden nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt.

Onafhankelijke borging
Om te borgen dat voor iedereen data-uitwisseling mogelijk is, en dat de voorwaarden hiertoe niet door bijvoorbeeld één leverancier worden bepaald, is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) in het leven geroepen. Dit onafhankelijke College ziet erop toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het College neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen.