Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 16 - 16 september 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Virtueel SIKB Jaarcongres: schatten van de bodem

SIKB

‘Bodemschatten is een werkwoord’, aldus cabaretier en presentator Dolf Jansen. ‘Het is net als een relatie, ook een werkwoord. Het is nog veel meer, bijvoorbeeld ook een onderzoeksopgave: hoe staat ze (de bodem is vrouwelijk) er voor? Hoe is het met haar gezondheid?’ Op die en vele andere vragen wordt donderdag 24 september, eerst om 10.00 uur als ware het een plenair programma, ingegaan. Om 12.00 uur volgt daarna de eerste van een reeks korte uitzendingen, die tweewekelijks wordt gecontinueerd. Volg het op www.sikbeter.nl, Youtube, LinkedIn en Twitter.


Presentator Dolf Jansen (tweede van rechts) met de plenaire sprekers v.l.n.r. dagvoorzitter Mariëtte de Rooij (bestuurslid SIKB), Frank Verhoeven (Boerenverstand), SIKB-directeur Henk Koster en Martin de Bree (Next Step Management) - Foto SIKB

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Een duurzaamheidslabel voor baggerprojecten?

‘Baggerspecie verwerkt tot een bouwproduct zou bijvoorbeeld duurzaamheidslabel B kunnen krijgen, verspreidt op het aangrenzende perceel bijvoorbeeld label D. Zo kan op projectniveau de juiste keuze worden gemaakt in het circulair verwerken van baggerspecie’. Lees verder.


Fred de Haan: ‘Verbluffend hoe te komen tot een zuiver objectieve afweging’ - eigen foto

Actueel

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

Deltacommissaris

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021. Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak. Lees verder.

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie voor inrichting Nederland

Rijksoverheid

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving. Lees verder.


Beeld NOVI

Verzakkingen door droogte leiden tot tientallen miljarden euro’s schade

Volkskrant

Door de toenemend droge zomers daalt de bodem in verschillende delen van het land veel sneller dan gedacht. Hierdoor komen huizen, leidingen, wegen en andere infrastructuur in gevaar. Lees verder.


Scheur in Oude Kerk te Borne – foto Constructiebureau De Prouw

Advies: Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij

BZK

Het College van Rijksadviseurs pleit in ‘Panorama Nederland’ voor een transitie van de landbouw in de vorm van een New Deal tussen boer en maatschappij. Hoe bereiken we een landbouw die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit? Lees verder.


Foto uit ‘Panorama Nederland’

Nieuwe bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland

TU Delft

Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat blijkt uit de vernieuwde interactieve bodemdalingskaart van Nederland. Lees verder.

Nationale Analyse Waterkwaliteit online

Deltares

De nationale analyse waterkwaliteit is online in te zien. Via deelonderwerpen wordt aandacht besteed aan beleid, doel en toestand maar ook mogelijke maatregelen en handelingsperspectieven. Dit alles is te vinden via de homepage van de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Lees verder.

Virtueel en fysiek waterbodemonderzoek

SIKB

SIKB en de Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) onderzoeken de mogelijkheden van e-learning over de technische kennis over bodem en ondergrond. Als eerste pilot krijgt de bestaande SIKB-opleiding ‘Veldwerk waterbodemonderzoek’ een blended learning vorm. Onderzoek ter plaatse wordt afgewisseld met online lesmateriaal. Op 24 september is om 12.00 uur hierover een video te zien op www.sikbeter.nl.


Opnamen van de veldwerkdag voor het virtuele jaarcongres SIKBeter - Foto SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 september 2020 om 10.00 uur
SIKBeter: Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
24 september 2020 om 12.00 uur
SIKBeter: Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
25 september - 7 oktober 2020
Bodemdierendagen
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
2 oktober 2020
Afbouw IBC i.c.m. COP nazorg IBC locaties
8 oktober 2020 om 12.00 uur
SIKBeter: De velddialogen archeologie: aan tafel bij een archeologische opgraving
8 oktober 2020 van 13:00 – 15:00
Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?)
8 oktober 2020
Bagger als grondstof
22 oktober 2020
SIKBeter: Impressie : Impressie van internationaal webinar Platform Baggernet
26 oktober 2020
11e Landelijke Asbest Praktijkdag 2020
Bunnik
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
28 oktober 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
 

Uitgelicht

Bodemdierendagen

Welke bodemdieren leven er allemaal onder onze voeten? Ook in 2020 gaan we weer op zoek, en wel van 25 september tot en met 7 oktober. Zie de website www.bodemdierendagen.nl. Daar kun je alle resultaten en andere materialen van de voorgaande edities vinden. Wil je nog meer weten? Graaf dan mee in de resultaten. Of in je eigen tuin! Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Onderzoek faalmechanisme piping Waddenzeekust

Deltares

Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Lees verder .


Foto Deltares

Elke donderdag: begin de dag met een BRO'tje

Basisregistratie Ondergrond

Veel bijeenkomsten gaan niet door en de meesten van jullie werken nog steeds vanuit huis. Daarom programmeren we speciaal voor alle BRO'ers een online serie colleges/webinars/workshops. Dat doen we op een vaste dag en een vast tijdstip: iedere donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Vandaar: begin de dag met een BRO'tje! De BRO'tjes zijn voor iedereen die met de ondergrond of de BRO bezig is. Lees verder.

Baggeren om te kunnen varen

Rijkswaterstaat / Bodem+

Dagelijks voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de vaarwegen. Zo blijven de rivieren en kanalen goed bevaarbaar en blijft de waterhuishouding op orde. Lees verder.

Investeringen in WKO en duurzaamheid blijven achter door corona

Duurzaam bedrijfsleven

De coronacrisis zorgt ervoor het MKB minder investeert in energie-besparende en energieopwekkende middelen dan gepland. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Krachtwerk en MKB-Nederland. Lees verder.

Dwarsliggers onder sporen van hergebruikt plastic en zwavelbeton meest duurzaam

RIVM

Dwarsliggers onder spoorstaven van hergebruikt plastic en van zwavelbeton zijn het meest duurzaam voor het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat in opdracht van spoorbeheerder Prorail is uitgevoerd. Lees verder.


Foto RIVM

Achtergrond en opinie

Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld

Rli

In landelijke veenweidegebied daalt de bodem. Dit komt voornamelijk doordat het waterpeil wordt verlaagd om landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. Verlaging van het waterpeil veroorzaakt veenoxidatie, waardoor de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. Lees verder.


Illustratie: Rli

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.