Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 20 - 10 november 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

De Nederlandse bodem ligt nog vol bommen

Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de bodem. Zij vormen een groot risico bij werkzaamheden. Thijs de Gooijer voert explosievenonderzoek uit. Lees verder.


Thijs de Gooijer – eigen foto

Op de voorgrond

Corné Nijburg: ‘Nieuw akkoord Bodem en Grondwater verwacht’

‘In de eerste helft van 2021 verwacht ik een bestuurlijk akkoord Bodem en Grondwater. Dit zal vanaf 2022 op een nieuwe wijze opvolging geven aan het huidige Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Sterk gericht op lagere overheden om die te faciliteren in het vormen van kennisnetwerken’. Lees verder.


Corné Nijburg – eigen foto

Actueel

Evaluatie totstandkoming tijdelijk handelingskader PFAS

Rijksoverheid

Op 5 november 2020 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat het rapport 'Evaluatie van de totstandkoming van het tijdelijk handelingskader PFAS' aan de Tweede Kamer gezonden. In een kamerbrief staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek vermeld. Ook geeft de Staatssecretaris aan welke lessen zij uit de evaluatie trekt en hoe zij de aanbevelingen uit het onderzoek wil opvolgen. Lees de kamerbrief of het rapport.


Foto: Pixabay

EU-project COCOON in de monitoringfase

Rijkswaterstaat/Bodem+

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Voor de Nederlandse bijdrage aan COCOON was stap 1 het aanpassen van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP 3). In LAP 3 zijn aanpassingen gemaakt voor de thema’s ‘meerjarige opslag’, ‘duurzaam stortbeheer’, ‘herontwikkeling voormalige stortplaatsen’ en ‘afvalmining’. De komende 2 jaar gaan we monitoren hoe deze aanpassingen bijdragen aan duurzaam stortplaatsbeheer. Hiervoor wordt binnenkort een enquête uitgezet bij provincies en gemeenten. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

De bodem beter in beeld met de Basisregistratie Ondergrond

SIKB

Grote opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie hebben enorme impact op de directe leefomgeving ook onder de grond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een integraal ruimtelijk inzicht te krijgen in de ondergrond. Fundament hiervoor is eenduidige en betrouwbare informatie. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Martin Peersmann (Programmamanager BRO), Niek van der Vaart (ESRI) en Ingeborg van Oorschot (Doorgrond Advies) brengen in aflevering 5 van het SIKB Jaarcongres de schatten van de bodem beter in beeld. Zie www.sikbeter.nl.

Samen beter anticiperen op droogte met nieuwe technologie, big data en data science

Deltares

De droogtes van 2018, 2019 en 2020 lieten zien dat lange perioden van watertekort een sterke impact hebben op de landbouw, natuur, scheepvaart, recreatie, infrastructuur en drinkwater in Nederland. Bij al deze sectoren is de belangrijkste vraag: hoe kunnen we in de toekomst beter voorbereid zijn op droogte? Het inzetten van nieuwe technologieën en data science biedt kansen voor passendere oplossingen en beter anticiperen op droogte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Leidraad voor onderzoek van gebouwplattegronden van rurale agrarische nederzettingen

SIKB

Om vindplaatsen onderling beter vergelijkbaar te maken, niet alleen in tijd en ruimte, maar ook tussen verschillende opgravende instanties, is het nodig om archeologisch nederzettingsonderzoek vraaggestuurd en thematisch uit te voeren. Bij voorkeur gebeurt dit op een gestandaardiseerde manier, met ruimte voor variatie. Een nieuwe KNA-Leidraad daarvoor is vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Lees verder.


Illustratie: René Roessingh

Kamerbrief over granuliet Kraaijenbergse plas en Moleneindse Waard

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Van Veldhoven informeerde op 30 oktober 2020 de Tweede Kamer over de analyseresultaten voor de bemonstering van het oppervlaktewater van de Kraaijenbergse plas. Zij stuurt de analyses van de Moleneindse Waard uit het project Over de Maas mee met de Kamerbrief. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/bodem+

Advies: continueer gezondheidsonderzoek bij omwonenden landbouwpercelen

RIVM

Mensen die binnen 250 meter van landbouwpercelen wonen waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, hebben gemiddeld niet méér gezondheidsproblemen dan mensen met geen of weinig landbouwpercelen in de buurt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Universiteit Utrecht en het Nivel, onder alle inwoners van Nederland buiten de steden. De conclusie van deze tweede verkenning sluit aan bij de resultaten van een eerste verkenning in 2018. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nitraat App krijgt Europese innovatieprijs

Deltares

Technologieën die het makkelijk maken eigen acties te meten en te monitoren zijn belangrijk om gezamenlijk resultaat te boeken. Dat zien we nu ook in de coronabestrijding terug. Zelf weten hoe je er voor staat, oplossingen bedenken naar de richtlijnen en vervolgens beoordelen. Het maakt dat je je meer betrokken voelt en actie onderneemt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Is de landbouwbodem echt bereikt?

Boerenbusiness

Een duurzaam beheerde en gezonde bodem is van onschatbare waarde. Vitale bodems leveren namelijk een groot aantal ecosysteemdiensten voor zowel agrarische ondernemers als waterbeheerders en andere landgebruikers. Recente studies suggereren dat het slecht is gesteld met de kwaliteit van onze bodems en leggen daarbij een relatie met het landgebruik. Lees verder.


Foto: Pixabay

Een klimaatscan voor grote wateren in Nederland

Deltares

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren en hoe kan de klimaatrobuustheid worden vergroot? Deze vraag staat centraal in de KlimaatScan voor grote wateren in Nederland. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste scenario’s van het KNMI en wordt naast wereldwijde opwarming ook rekening gehouden met fluctuaties en cyclische veranderingen van het klimaat en met de veranderende lucht- en waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

12 november 2020
Deltacongres
12 november 2020
Platform Toezicht Bodem: 'Toezicht in transitie'
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
19 november 2020
Voortgang van de Basisregistratie Ondergrond
25 november 2020
Festival Follow UP
26 november 2020
Platform Toezicht Bodem: 'De diepte in'
26 november 2020
The future of sand
7 december 2020
Congres 'Nu bouwen aan morgen'
 

Uitgelicht

Platformdagen Toezicht Bodem 12 en 26 november 2020

De eerste ochtend op 12 november staat in het teken van vernieuwingen in toezicht en handhaving in brede zin en voor bodem in het bijzonder. In de tweede bijeenkomst gaan we letterlijk en figuurlijk de diepte in en nemen we het toezicht bij twee specifieke onderwerpen onder de loep: boorwerk voor bodemenergiesystemen en bodembeschermende maatregelen bij ondergrondse tanks. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Start bodemsanering duinen Ameland

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op maandag 2 november 2020 is gestart met het saneren van een drietal bodemverontreinigingen in de duinen bij Hollum op Ameland. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren. Lees verder.


Foto: Pixabay

ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft afgelopen dinsdag 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties vonden plaats bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats waar grootschalig grond is toegepast in het noorden van het land. De vluchten zijn uitgevoerd met toestemming van de bedrijven. De dag levert voor de ILT waardevolle informatie op over het gebruik van drones bij grondinspecties. Lees verder.


Foto: Pixabay

Unieke sporen eerste landbouwers Nederland

Erfgoed Magazine

Rijkswaterstaat laat als voorbereiding op de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 archeologisch onderzoek uitvoeren op het toekomstige tracé. Tijdens dit onderzoek hebben archeologen in Angeren op één plek zowel resten gevonden van jagers en verzamelaars, als van de eerste landbouwers.. De opgraving geeft nieuwe, bijzondere inzichten over hoe mensen zich op één plek gingen vestigen en agrariër werden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Zomerse droogte al in de winter aanpakken

NRC

De steeds droger wordende zomers in het binnenland van Nederland vragen om een structurelere aanpak. Dat schrijft een groep van kennisinstellingen en adviesbureaus, die de gevolgen van de droogtes in 2018 en 2019 voor de Nederlandse zandgronden in kaart heeft gebracht. „Nu handelen we pas als het al droog is”, zegt projectleider en hydroloog Gé van den Eertwegh op kantoor van zijn bureau KnowH2O in Nijmegen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Fries Veenweideprogramma: waterpeil fors omhoog

H2O

Het grondwaterpeil in Friese veenweidegebieden met een dik veenpakket moet gemiddeld met een halve meter omhoog tot 40 centimeter onder het maaiveld. Dat is de belangrijkste maatregel van het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030, dat Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en acht veengemeenten onlangs presenteerden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Samen werken aan opgaven professionaliseren

PBL

De aanpak van maatschappelijke opgaven op het gebied van landbouw en natuur, energie en klimaat, landschap en ruimtelijke kwaliteit vraagt om gebiedsgerichte samenwerking tussen nationale en decentrale overheden en regionale organisaties. Dit werken in zogenoemde netwerken is inmiddels een geaccepteerde, heel normale, manier van werken geworden, al ligt hier voor de betrokken partijen nog steeds een flinke leeropgave. Lees verder.


Foto: Pixabay

Watersysteem Brabant in balans met 350 miljoen m3 extra grondwater

H2O Waternetwerk

In grote delen van Brabant lijdt natuur die afhankelijk is van grondwater schade doordat er onvoldoende kwel beschikbaar is en de grondwaterstanden te laag zijn. Voor het herstel van het watersysteem in Brabant is naar schatting ongeveer 350 miljoen m3 grondwater per jaar nodig. Effectieve maatregelen om voldoende kwel in de natuur terug te brengen, liggen grotendeels buiten de natuurgebieden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Analyse: Bodemalarmisten slaan plank mis

Akkerwijzer

Bodemalarmisten zoals Barbara Baarsma, hoogleraar economie en directeur van de Rabobank Amsterdam, betogen dat het slecht gaat met de Nederlandse bodem. Ook de Raad voor de Leefomgeving is die mening toegedaan. Wie iets dieper graaft, komt tot een hele andere conclusie, stellen wetenschapsjournalist Joost van Kasteren en documentairemaker Hidde Boersma. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.