Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 1 - 19 januari 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Omgevingsdienst kan meer zijn dan alleen uitvoerend orgaan’

‘Het integraal werken, zoals bijvoorbeeld door de Omgevingswet wordt voorgeschreven, uit zich nu met name in pilots. Vanuit onze expertise bij de Omgevingsdienst kunnen we veel betekenen, maar worden nog wel eens gezien als uitvoerend orgaan. Hopelijk gaat dat dit jaar veranderen, want er liggen zo veel interessante en complexe uitdagingen’, zegt Arjen Bosma, werkzaam bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord. Lees verder.


Arjen Bosma – eigen foto

Op de voorgrond

Die onzichtbare, o zo belangrijke diepe ondergrond

Met het concept ‘De Slimme Bouwkuip’ wonnen Tessa Bosch en haar teamleden binnen Witteveen+Bos eind november de eerste prijs in de wedstrijd Doe & Durf van JongNLIngenieurs. Een leuk zijstapje voor deze adviseur geo-energie en ondergrond. Lees verder.


Tessa Bosch – eigen foto

Actueel

Kamerbrief over PFAS: RIVM advies over EFSA opinie

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 18 januari 2021 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over PFAS(verwijst naar een andere website) verstuurd. De kamerbrief gaat over het RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) voor PFAS(verwijst naar een andere website). In deze brief gaat zij onder meer in op hoe de EFSA-opinie volgens het RIVM mogelijk doorwerkt in de verschillende milieukaders. Lees verder.

Vanuit je luie stoel op reis naar online conferentie AquaConSoil!

Rijkswaterstaat /Bodem+

AquaConSoil is het grootste Europese congres over duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems. Wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers wisselen kennis en expertise uit en zoeken samenwerking met elkaar. Deltares organiseert het congres en Rijkswaterstaat zit in het organiserend comité. Op weg naar de online conferentie 14-18 juni vinden webinars en andere online activiteiten plaats, kom kijken, debatteren en doe mee! Lees verder.


Foto: Pixabay

Project 'Samen de diepte in' creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft de afgelopen twee jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Berekenen gezondheidseffecten bodemvervuiling: Nieuwe versie CSOIL 2020

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een update voor het blootstellingsmodel CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems 2020 ontwikkeld. Met dit rekenmodel wordt berekend in welke mate mensen gedurende hun hele leven blootstaan aan bodemvervuiling. De overheid gebruikt het CSOIL-model om de normen voor de kwaliteit van de bodem te bepalen. Lees verder.


Foto: RIVM

straaDkrant 5.0 is uit! Onder de straaD

De StraaD

De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Om onze steden leefbaar en aan¬trekkelijk te houden moeten we slim¬mer met onze ondergrond omgaan. Een goed functionerende openbare ruimte begint bij een goed ingerich¬te ondergrond waarbij het natuurlijk systeem wordt gerespecteerd. In deze krant worden wenkende perspectieven getoond voor een toekomstbestendige ondergrond. Lees verder.


Foto: www.destraad.nl

Nieuwsbrief Bewust Bodemgebruik

Bewust Bodemgebruik

Op 25 november 2020 heeft Jan Willem Erisman namens de ambassadeurs van Bewust Bodemgebruik tijdens het Festival Follow UP de TerrAgenda 2020-2030 aangeboden. De TerrAgenda introduceert een integrale benadering voor bodem, grondwater en ondergrond en heeft als streefdoel vitale bodems in héél Nederland, hoog en laag, droog en nat, in steden, natuur-, landbouw- en industriegebieden en op bedrijventerreinen. Lees verder.


Beeld: TerrAgenda

Effect bodemenergiesystemen op grondwaterkwaliteit in kaart gebracht

Waterforum

In een nieuwe Deltafact zijn in opdracht van STOWA de effecten en de risico’s van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit in kaart gebracht. In het rapport is onder meer gekeken naar risico’s tijdens de aanleg en de exploitatie van de systemen. Lees verder.

Evaluatie KNA Leidraden archeologie

SIKB

In opdracht van SIKB en het CCvD Archeologie wordt het gebruik van de KNA Leidraden in de archeologische praktijk geëvalueerd. Dit met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin deze Leidraden bekend zijn en in de behoefte voorzien. Om een zo’n breed mogelijk beeld te krijgen van het gebruik van Leidraden worden KNA-actoren en beleidsarcheologen gevraagd voor 25 januari een online enquête in te vullen.


Foto: Pixabay

Van Veldhoven investeert in schone bodem Utrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Staatssecretaris Van Veldhoven trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem van het park op een natuurlijke manier schoonmaakt. En worden er nieuwe technieken getest zodat het ook op andere plekken in Nederland makkelijker wordt om vervuilde grond schoon te maken. Lees verder.


Foto: Rijksoverheid

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

25 en 26 januari 2021
Climate Adaption Summit
26 januari 2021
Robuuste watersystemen| Droogte & zoetwatervoorziening
17 - 21 mei 2021
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
3 juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
15, 22 en 29 juni 2021
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

Oproep bijdragen Symposium Bodem Breed - 3 juni 2021

De organisatie van Bodem Breed doet een hernieuwde poging een fysiek symposium te organiseren. Een deel van het programma van 2020 zal digitaal in het voorjaar van 2021 worden gegeven. Het gevolg hiervan is dat sessies in juni komen te vervallen en er dus ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Voorstellen om het oorspronkelijke programma aan te vullen zijn welkom tot 12 februari 2021 (17.00 uur). Lees verder.


Beeld: Symposium Bodem Breed

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Vijf jaar werken aan bodem en ondergrond

Convenant Bodem en Ondergrond

Wat een jaar! Of beter gezegd: wat een jaren! Het Convenant Bodem en Ondergrond eindigde op 31 december 2020. Vijf jaar lang is hard gewerkt aan het invullen en uitvoeren van de afspraken die in het Convenant zijn opgenomen. Het Convenant Bodem en Ondergrond sluit af met een e-zine met een terugblik naar de vijf jaren. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

VNG: Verklaar Omgevingswet niet controversieel

Binnenlands Bestuur

De VNG doet aan de Eerste en Tweede Kamer de klemmende oproep de Omgevingswet niet controversieel te verklaren nu het kabinet demissionair is. Dat zou gemeenten nog langer onzekerheid laten en waarschijnlijk betekenen dat de geplande invoering per 1 januari 2022 moet worden uitgesteld. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Tools verzameld voor beheersen grondrisico’s in projecten

Waterforum

Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tools ontwikkeld voor het samen beheersen van grondrisico’s in projecten. Ook in de ontwikkeling van natte infrastructuur is het volgens de betrokkenen essentieel om de uitvoeringskennis van marktpartijen tijdig in te schakelen en samen na te denken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Lokale problemen met zorgwekkende stoffen in kaart gebracht

VNG

Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodem verslechtert door menselijke invloed

WUR

Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen vijfduizend jaar. Daar is vooral de mens en zijn landbouw verantwoordelijk voor. Dat ontdekte Marijn van der Meij tijdens zijn promotieonderzoek dat hij op 19 november 2020 verdedigde. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gezonde bodem in strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies

Stadszaken

Het is belangrijk dat gemeenten en gebiedsontwikkelaars serieus werk gaan maken van de steeds extremere weersomstandigheden. Een gezonde bodem is daarin onontbeerlijk, maar bodems raken steeds meer verstoord. Het programma Onder het Maaiveld ziet herstel van een rijk bodemleven als voorwaarde om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd te bieden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Negentien procent van de wereldbevolking heeft te maken met bodemdaling

Deltares

Een nieuwe wereldwijde bodemdalingskaart laat zien dat bodemdaling door het onttrekken van grondwater op veel plekken in de wereld voor komt. De groep onderzoekers die aan deze kaart heeft gewerkt stelt vast dat negentien procent van de wereldwijde bevolking en twaalf procent van het mondiale bruto binnenlands product met een hoge waarschijnlijkheid blootgesteld is aan bodemdaling. De bodemdalingskaart is gepubliceerd in het eerste Science nummer van dit jaar. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.