Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 9 - 11 mei 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Impulsregeling Klimaatadaptatie ‘Kansen voor de bodemprofessional’

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling komen ze in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk voor klimaatadaptatiemaatregelen. ‘Die regeling biedt ook alle kansen en mogelijkheden voor de bodemprofessional om bodemkennis over de bodem en ondergrond in te zetten in klimaat-adaptieve maatregelen,’ vertellen Tommy Bolleboom en zijn collega Paul Arentshorst, beiden Adviseur bodem en klimaatadaptatie bij Bodem+. Lees verder.


Illustratie: Kennisportaal Klimaatadaptatie

Op de voorgrond

Podcast Onderaards laat de wereld onder je voeten spreken

Rijkswaterstaat/Bodem+

‘Hoog tijd dat er eens naar hem geluisterd wordt' , aldus de bodem. In de podcast Onderaards neemt de grond onder je voeten zélf het woord. Hij neemt je mee op een reis door ondergronds Nederland naar plekken waar je nog nooit geweest bent. Het wordt tijd dat we bewust met ons land en onze bodems omgaan. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Actueel

ILT: risico’s voor bodem en grondwater bij aanleg van gesloten bodemenergiesystemen

Inspectie Leefomgeving en Transport

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld, waardoor er risico’s ontstaan voor het milieu. Dat staat in de signaalrapportage die door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemstaalkaarten, een eerste indruk

Scobe Academy

Een aantal modules van de bodemstaalkaart voor de Omgevingswet is opgeleverd. Deze bodemstaalkaart helpt gemeentes bij het opstellen van regels rondom bodem in het omgevingsplan. Wat valt op en wat kan er mee? Lees verder.


Foto: Pixabay

Schoonmaakoperatie EMK-terrein Krimpen aan den IJssel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK). Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

DDT wil maar niet uit de bodem verdwijnen

NRC

Al zo’n vijftig jaar mag DDT niet meer gebruikt worden in Europa. Toch worden afbraakproducten nog altijd teruggevonden in de Nederlandse bodem – en onlangs nog in dode grutto’s. Lees verder.


Foto: Pixabay

Betere bodem dankzij individueel advies BodemUP

Nieuwe Oogst

1.600 individuele bodemadviezen: dat is voor komend seizoen de ambitie van project BodemUP. In het werkgebied van ZLTO is BodemUP al een bekend fenomeen. Die aanpak wordt dit jaar in navolging van Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland uitgerold over heel Nederland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Impactanalyse: toevoegen bodemenergiesystemen en PFAS in BRO

VNG

Er wordt over nagedacht om informatie over bodemenergiesystemen (BES) en PFAS toe te voegen aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft VNG Realisatie de impact hiervan voor het informatiebeheer onderzocht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Open Bodem Index-score legt potentie van grond bloot

Nieuwe Oogst

Meetbaar, met een transparante berekening en goed onderbouwd. Zo moet de Open Bodem Index (OBI) een beeld geven van de bodemkwaliteit. Met een score van 1 tot 10 wordt aangegeven wat op een stuk grond kan worden bereikt. Doel is te komen tot een instrument waarmee goed bodembeheer kan worden beloond. Lees verder.


Foto: Pixabay

De natuur zijn gang laten gaan

Blauwdruk

Denken+Doen+Laten is de titel van een publicatie naar aanleiding van dertig jaar H+N+S Landschapsarchitecten. In een terugblik gaat voormalig rijksadviseur Dirk Sijmons onder meer in op het project De Zandmotor waar de natuur zelf de kans heeft gekregen de kust te verstevigen. Lees verder.


Foto uit het boek

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

18 mei 2021
Webinar AquaConSoil serie
20 mei 2021
Webinar ‘Tot op de bodem: een verdienmodel voor CO2-opslag in de bodem?’
27 mei 2021
Webinar 'ADS: Bodem in het omgevingsplan'
1 juni 2021
Webinar: duurzame toepassing van baggerspecie
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

Webinar ADS: Bodem in het omgevingsplan

Tijdens dit webinar op 27 mei a.s. wordt ingezoomd op het aspect bodem in het omgevingsplan. Welke regels geeft het Rijk mee aan het zogenoemde tijdelijk deel van het omgevingsplan. Hoe ziet de transitiefase eruit en hoe kun je het huidige lokale beleid omzetten? Een aantal concrete voorbeelden komt aan de orde en laat zien hoe het programma Bodembeheer van de Toekomst gemeenten kan ondersteunen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Bodemonderzoek wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Rijkswaterstaat/Bodem+

De samenstelling van de bodem en ondergrond van het gebied van wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide waar de werkzaamheden plaatsvinden is voor de aannemer die de A2 verbreding gaat uitvoeren belangrijke informatie om het werk te kunnen voorbereiden. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Gecontroleerde overstroming en zeespiegelstijging

Hydrological Processes

Een team onderzoekers heeft onderzoek gedaan naar hoe je met gecontroleerde overstromingen relatieve zeespiegelstijging kan opheffen in Bengaalse polders. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Drinkwaterbeleid: zuinigheid en kwaliteitsverbetering

h2owaternetwerk

Het kabinet gaat in het drinkwaterbeleid sterker inzetten op drie thema’s: waterbeschikbaarheid en zuinig en bewust drinkwatergebruik, verbetering van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater en waarborgen van een veilige productie en levering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het beste uit de bodem halen

Nieuwe Oogst

Topsporters doen er alles aan om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen. Agrifirm ondersteunt telers om hetzelfde te doen voor het nieuwe teeltseizoen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Regeneratief boeren

NPO radio 1

Het is een nieuwe vorm van landbouw waarbij natuurherstel het uitgangspunt is: de ‘regeneratieve’ boerderij. Dit principe is naar verluid goed voor de bodem, voor de biodiversiteit, maar ook voor het klimaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS)

RIVM

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Daarin worden minder grondstoffen gebruikt en worden ze zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Om te weten in hoeverre dit ook echt gebeurt is het RIVM bezig met de ontwikkeling van een Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS). Lees verder.

Achtergrond en opinie

Til ruimtelijke ordening weer naar het rijk in één ministerie

NRC

Een multidisciplinaire groep experts op het gebied van ruimtelijke ordening waarschuwt voor versnippering van het landschap door het lukraak plannen van windturbines, woningen, bomen en ‘natuurrestanten’. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.