Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 18 - 27 oktober 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Leermodule over essentiële rol bodem bij klimaatadaptatie

‘De bodem speelt een cruciale rol bij de klimaatadaptatie. Neem bijvoorbeeld de berging van water in de bodem. De bodem biedt volop kansen om wateroverlast en droogte het hoofd te bieden. Het vraagt wel voldoende kennis van die bodem om te weten wat dit doet met bijvoorbeeld eventuele grondwateroverlast en vochtproblemen’, aldus Michèle Klare, projectmanager bij de gemeente Leiden. Samen met collega Jos van Wersch, Regisseur Bodem en Ondergrond - Duurzame Leefomgeving, is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de gratis e-learningmodule Klimaatadaptatie en bodem. Te volgen via de Bodembreed Academie (na inloggen, via ‘Klimaatadaptatie en de bodem’). Lees verder.

Actueel

Half miljard naar milieucontrole bedrijven, maar wat gebeurt er met dat geld?

NRC

De Nederlandse omgevingsdiensten hebben in 2020 bijna driehonderd keer een boete opgelegd. Ook hebben de diensten, die controleren of bedrijven in Nederland aan de milieuregels voldoen, ruim tweeduizend keer gedreigd met een dwangsom als een situatie niet snel zou verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Tweede Kamer neemt drie moties aan over PFAS

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021 drie moties aangenomen over de vermindering van blootstelling aan PFAS. De Tweede Kamer wil onder andere dat Nederland zich binnen Europa nog sterker gaat inzetten op een totaalverbod op PFAS. Lees verder.


Foto: Pixabay

Handreikingen voor dendrochronologie beschikbaar

SIKB

Dendrochronologie is de studie van jaarringen in houtige gewassen. Het wordt ingezet om oud hout te dateren, om de herkomst ervan te bepalen en om het vroegere landschap en klimaat te reconstrueren. SIKB heeft samen met de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) drie publicaties uitgegeven. Lees verder.


Foto: RCE

Digitale versie van handboek ‘Bemaling bouwputten en sleuven’ beschikbaar

CROW

De publicatie ‘Handboek bemaling van bouwputten en sleuven’ is opgenomen in de digitale kennisbank van CROW. Deze publicatie kan iedereen die zich aanmeldt bij de kennisbank via deze link kosteloos raadplegen. De kennismodule is een complete leidraad voor zorgvuldige voorbereiding, planning en uitvoering van het bemalen van bouwputten en sleuven.


Foto: CROW

Ondergrondse energieopslag essentieel voor toekomstig energiesysteem

TNO

In 2050 moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen hebben teruggedrongen met minimaal 95% ten opzichte van het niveau in 1990. Om dit doel te behalen is een energietransitie noodzakelijk. Dat betekent een omslag naar schonere en duurzame energiebronnen en het ontwikkelen van de bijbehorende infrastructuur zodat de eindgebruikers verzekerd zijn van een veilige en betrouwbare levering van energie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Niet-gesprongen explosieven gevonden bij Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het gebied rond het Pannerdensch Kanaal is tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. In aanloop naar de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal heeft Rijkswaterstaat het projectgebied daarom zorgvuldig onderzocht op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De gevonden oorlogsresten zijn overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD). Lees verder.


Een van de gevonden oorlogsresten: een 17 ponder - Foto: Rijkswatertstaat/Bodem+

Een gezondere bodem voor een gezondere stad

Naturetoday

Stadsplanners krijgen meer en meer oog voor het belang van de plantjes, micro-organismen en diertjes in de bodem. Met het boek BiodiverCITY laat de gemeente Amsterdam zien dat het ze menens is. Lees verder.


Foto: Pixabay

IenW hoefde niet op te treden tegen toepassen van granuliet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het toepassen van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ levert geen overtreding op van de milieuregels. Daarom hoefde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook niet handhavend op te treden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 oktober jl. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

11 november 2021
Deltacongres
15 november 2021
Netwerksessie CoP ‘Nazorg IBC locaties’
16 november 2021
Platformdag Toezicht Bodem
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
25 november 2021
COB congres
25 november 2021
Grip krijgen op lood in Bodem - Problemen en Oplossingen
25 november 2021
Digitaal werken binnen de archeologie
 

Uitgelicht

Platform Toezicht Bodem - 16 november 2021

Op dinsdag 16 november vindt in het BOVAG-huis in Bunnik de 24ebijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem plaats. Deelnemers kunnen op de platformdag ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in het vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Redeneerlijn overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem

Rijkswaterstaat/Bodem+

Voor lopende saneringen is nu een redeneerlijn overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat ook vragen met antwoorden en een beslisboom. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waardevolle veengebieden dreigen te verdwijnen

WUR

Veengebieden zijn waardevolle ecosystemen die water en grote hoeveelheden koolstof opslaan en een hoge biodiversiteit ondersteunen. Maar momenteel wordt 20 procent van het Europese hoogveen bedreigd door klimaatverandering en ontwatering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanpak opkomende stoffen

Informatiepunt Leefomgeving

Opkomende stoffen zijn een mogelijke bedreiging voor de waterkwaliteit. De werkgroep 'Aanpak opkomende stoffen' onderzoekt de schadelijkheid van onbekende stoffen. Zij gebruikt gegevens over voorkomen, gebruik en toxiciteit om stofgroepen te vinden die een bedreiging kunnen vormen voor de waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Europese Commissie: Te veel nitraat in grondwater

H2O

Binnen de Europese Unie is in 14,1 procent van het grondwater de nitraatconcentratie hoger dan de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Nederland en België behoren tot de lidstaten die dringend extra maatregelen moeten nemen in verband met de verontreiniging vanuit de landbouw, stelt de commissie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onconventionele drinkwaterbronnen in beeld

RIVM

Door de economische groei, klimaatverandering en de toename van de bevolking, is het niet zeker of er tijdens warme zomers altijd genoeg drinkwater beschikbaar is in Nederland. Het RIVM heeft aandachtspunten verzameld die kunnen helpen bij het maken van afwegingen voor de inzet van onconventionele bronnen voor de drinkwatervoorziening in ons land. Lees verder.


Foto: RIVM

Achtergrond en opinie

Inclusiviteit thema van jubilerende uitgave Water Governance

Het tijdschrift Water Governance, een uitgave van de STOWA, besteedt haar jubileumnummer (tien jaargangen!) aan het thema sociale inclusiviteit. Hoofdredacteur van dienst Lida Schelwald-van der Kley stelt in haar Redactioneel: ‘In ’t waterbeheer betekent het alle relevante stakeholders, en speciaal groepen die minder makkelijk aan tafel komen, betrekken bij de planvorming en besluitvorming. Waterbeheer is van belang voor de hele samenleving en kan niet alleen te goede komen aan de ‘happy few’. De uitgave is hier downloaden.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.