Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 6 - 29 maart 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Lisanne Broersen

‘Functie volgt bodem’

Lisanne Broersen vat aan het eind van het gesprek haar opvatting samen: ‘functie volgt bodem’. Die opvatting brengt ze in binnen het bestuur van JongBodem, en binnen haar werk bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ‘Is de bodem geschikt voor de opgave die je op die plek wilt realiseren?’ Lees verder.


Lisanne Broersen - eigen foto

Op de voorgrond

Joke van Wensem

‘Nog lang niet klaar met de bodem’

Jarenlang was ze zelf bezoeker en in het kader van haar promotieonderzoek “moest” ze er naar toe. Nu is ze zelf voorzitter van de 33ste editie van het Bodem Breed Symposium. ‘Een “erebaantje” van een symposium waarin de bodem in de volle breedte aan de orde komt en dat uitgegroeid is tot hét evenement voor en door bodemprofessionals,’ vertelt Joke van Wensem. Lees verder.


Joke van Wensem - eigen foto

Actueel

Aanwas jonge professionals steeds belangrijker, KOBO blijft actief

KOBO

Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs door het duurzaam verbinden van het hoger onderwijs met de praktijk: bedrijven, kennisinstituten en overheden. Ook werkt ze mee aan de Bodembreed Academie, het online leerplatform voor bodem en ondergrond, samen met Stichting Bodembeheer Nederland en SIKB. Lees verder.

Gemeenten moeten op gif in de grond gaan controleren, maar …

Trouw

Het Rijk legt controlerende taken voor gifstoffen in de bodem neer bij alle gemeenten. Maar kennis daarover ontbreekt vaak. Lees verder.


Foto: Pixabay

Transitie van Bodem+ naar Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Rijkswaterstaat/Bodem+

Al sinds 2005 is Bodem+ een centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het bodemdomein. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze rol worden overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, oftewel het IPLO. Met dezelfde werkwijze, dezelfde zorgvuldigheid en dezelfde specialisten. Lees verder.


Illustratie: Informatiepunt Leefomgeving

Nationaal Water Programma 2022-2027

Helpdesk Water

Het Nationaal Water Programma 2022–2027 geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen het waterdomein en legt nieuw ontwikkeld beleid vast. We werken aan schoon, veilig en voldoende water dat klimaatadaptief en toekomstbestendig is. Ook is er aandacht voor de raakvlakken van water met andere sectoren. Lees verder.


Beeld: Nationaal Waterprogramma

Onderzoek ecologische effecten zandwinning Noordzee

Deltares

Wereldwijd slinken de zandvoorraden, terwijl steeds meer zand nodig is om kusten te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Binnen de Nationale Wetenschapsagenda gaat een onderzoek van start dat zich focust om zandwinning in de Noordzee ecologisch te optimaliseren, zodanig dat het mariene ecosysteem gezond blijft en voedsel blijft leveren. Lees verder.


Foto: Deltares

Impact droogte op nitraatgehalte

Agriholland.nl

In alle grondsoortregio's zijn de nitraatconcentraties in uitspoelend water op landbouwgronden gedaald sinds het begin van de jaren 90. Wel nemen de nitraatconcentraties sinds 2017 weer wat toe als gevolg van droogte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Uitvoering bodemtaken onder de Omgevingswet en financiën

VNG

Voordat de Omgevingswet inwerking treedt, moeten gemeenten en omgevingsdiensten voorbereid zijn op de uitvoering van bodemtaken. De gemeente neemt deze taak over van de provincie. Met het uitvoeren van deze nieuwe taak zijn extra kosten gemoeid. De VNG probeert met IenW en BZK afspraken te maken over budget. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

31 maart 2022
Themabijeenkomst Innovatieve technieken
1 april 2022
Webinar ‘Winnen wat van waarde is’
6 april 2022
Bijeenkomst Vetgasfabriek Amersfoort
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

Bodem Breed Symposium

Op 21 april vindt in Dordrecht weer het Bodem Breed Symposium plaats. Hét symposium voor de wondere wereld van de bodem. Van, door en voor bodemprofessionals. Na de (succesvolle) editie van vorig jaar is er weer de gelegenheid elkaar fysiek te ontmoeten. Verdeeld over zes thema-sessies biedt Bodem Breed en interessant en veelzijdig programma van 09.15 tot 17.30. Rode draad en centraal thema is ‘Gezondheid en veiligheid’. Programma en aanmelden.


Illustratie: Bodem Breed

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Droge zomer? Nu anticiperen!

Deltares

Ondanks een natte winter is het voorjaar van 2022 in Nederland erg droog begonnen. Met grondwaterprognoses voor de komende maanden kunnen waterbeheerders en -gebruikers anticiperen op een mogelijke verdere daling van het grondwater. Lees verder.


Foto: Deltares

Wereldwaterdag: belang grondwater evident

H20 Waternetwerk

Grondwater is onzichtbaar maar de invloed daarvan is volgens de VN overal zichtbaar. Want grondwater zorgt voor ongeveer 99 procent van al het zoetwater op aarde en biedt daarmee in potentie geweldige voordelen en mogelijkheden voor de economie, de samenleving en het milieu. Lees verder.


Foto: Pixabay

Van afvoergoot naar spons

De Ingenieur

Het klimaat warmt op en het weer verandert mee. In Nederland gaat dat leiden tot meer en langere perioden van droogte en hitte, hevigere buien en meer orkanen in het Caribisch gebied. Oplossingen liggen in het opslaan van het water, het bouwen van slimme dijken en aangepaste huizen en een aangepaste inrichting van het land. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bouwers moeten archeologen inhuren

De Volkskrant

Archeologen worden vaak ingehuurd door bedrijven die daartoe verplicht zijn, maar ze liever zien gaan dan komen. Daardoor verwerven ze minder kennis dan ze zouden willen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vier miljoen euro klimaatadaptatie en gezondheid

NWO

Twee brede onderzoeksconsortia krijgen opgeteld ruim 4,3 miljoen euro om zowel in steden als op het platteland te werken aan een gezondere leefomgeving in tijden van klimaatverandering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aan de slag met bodemdaling en weidevogels

Melkveebedrijf

De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen, met onomkeerbare gevolgen voor het gebied. Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert daarom de GLB Pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ uit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe Waterwijzer Natuur

KWR Water

Om aan te sluiten bij de actuele stikstofproblematiek is een nieuwe versie uitgebracht van de Waterwijzer Natuur. Lees verder.


Foto: Piaxabay

Achtergrond en opinie

Nederland riskeert watercrisis in 2027?!

NRC

Al het oppervlaktewater in Nederland moet in 2027 in goede ecologische toestand zijn. Plannen zijn er genoeg, maar de waterkwaliteit verbetert maar langzaam. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.