Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 10 - 24 mei 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Martin Peersmann: ‘We gaan aan de slag met bodemverontreiniging in de BRO’

‘Het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat vanaf 1 juli aan de slag met het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de BRO. We werken hierbij samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) aan een Plan van Aanpak voor dit nieuwe domein’ zegt Martin Peersmann. ‘Verder lopen we goed op schema en binnenkort kunnen ook gegevens van bodemenergiesystemen en grondwateronttrekkingen aangeleverd worden in de BRO’. Lees verder.


Martin Peersmann - foto: BRO

Op de voorgrond

Bodem en water voortaan belangrijker in RO

Binnenlands bestuur

In zijn Ruimtelijke ordeningsbrief geeft minister De Jonge aan dat het rijk de regie herneemt; water en bodem worden daarbij sturend. 'In de herwaardering van het ruimtelijk beleid zullen water en bodem weer meer sturend zijn voor alle ruimtelijke plannen’, zo schrijft minister Hugo De Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening in zijn 46 pagina's tellende Ruimtelijke ordeningsbrief aan de Tweede Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Bodembeleid evolueert en krijgt steeds grotere rol in ruimtelijke inrichting

Informatiepunt Leefomgeving

Het bodembeleid is de laatste jaren fundamenteel aan het veranderen. Waar de afgelopen decennia veelal in het teken stonden van preventie van bodemverontreiniging, bodemsanering en het verbeteren van de bodemkwaliteit, worden de bodem en het bodembeleid nu weer leidende in de ruimtelijke inrichting – samen met het waterbeleid. Gilbert Boerekamp, hoofd afdeling Bodem en Ondergrond van Rijkswaterstaat, vertelt wat er verandert. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Nieuwe gegevens over water in de bodem

WUR

Weten hoe water zich gedraagt in de bodem is van groot belang voor het gebruik van de bodem. Wageningen Environmental Research verzamelt daarom al sinds de jaren ‘50 hydrofysische gegevens van de bodem in Nederland, waarmee informatie wordt verkregen over het gedrag van water in het bovenste deel van de bodem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Animatiefilmpje legt Bodembreed Academie uit

Bodembreed Academie

Wat de Bodembreed Academie voor (bodem)professionals (in wording) kan betekenen, wordt in een nieuwe, korte animatiefilm uitgelegd. Het laat zien hoe je door het aanmaken van een gratis account de (meestal ook) gratis leermodules kan volgen. Lees verder.


Beeld: Bodembreed Academie

Bodemenergie instrument tegen hittestress

Binnenlands bestuur

Het is bekend dat binnenstedelijke gebieden te kampen hebben met overmatige opwarming in de zomerperiode met soms extreme temperaturen tot gevolg. Uiteindelijk kunnen deze extreme temperaturen leiden tot klachten bij mensen en dieren, ook wel ‘hittestress’ genoemd. In de stad kan de temperatuur al snel 2 tot 3 graden hoger zijn dan buiten de stedelijke gebieden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Explosieven en munitie langs het Twentekanaal

Rijkswaterstaat/Bodem+

De bodem van het Twentekanaal is onderzocht op ontplofbare oorlogsresten en is inmiddels grotendeels vrijgegeven voor de baggerwerkzaamheden. Maar niet alleen op de bodem van het kanaal werd gezocht naar explosieven, ook in de oevers van het kanaal is voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers onderzoek uitgevoerd. En dat is niet voor niets. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Sproeiverboden vanwege droogte

H2O Waternetwerk

Waterschap De Dommel verbiedt vrijwel overal in Midden-Brabant dat water uit beken en sloten wordt opgepompt voor onder meer het beregenen van akkers. Ook een aantal andere waterschappen heeft zo’n onttrekkingsverbod ingesteld. Er komt nu een periode met neerslag, maar dat is volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling onvoldoende. Lees verder.


Foto: Pixabay

WKO-bodemenergietool steeds vaker geraadpleegd

Binnenlands Bestuur

Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Lees verder.


Foto: Pixabay

Praktijktips voor puzzelen in de ondergrond

Omgevingsweb

In de Nederlandse ondergrond is een ware puzzel aan kabels en leidingen ontstaan. Regels moeten de wirwar aan (nieuwe) kabels en leidingen in goede banen leiden. In dit blog zijn de belangrijkste regels op een rijtje gezet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kamerbrief: Bodemverontreiniging komt in de BRO

BRO

Het programma BRO kan vanaf 1 juli 2022 daadwerkelijk aan de slag met het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond. In de verzamelbrief bodem en ondergrond aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Heijnen (IenW) hoe de middelen hiervoor geregeld zijn. Lees verder.


Foto RVD: Martijn Beekman

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

30 mei t/m 3 juni 2022
Geoweek 2022
1 juni 2022
Webinar context Ontwerp NEN 6693
18 juni 2022
Dag van de Bouw
20 juni 2022
COB-congres
27 juni 2022
TERRAENVISION 2022
10 november 2022
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Webinar over context van Ontwerp NEN 6693

Op woensdag 1 juni verzorgt NEN een webinar over ontwerpnorm NEN 6693 'Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’. Deze norm heeft consequenties voor SIKB-documenten, wetgeving en BRO. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Foto: SIKB

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Impactrapportage Deltares 2022: verhalen met impact

Deltares

Lees aan de hand van 19 verhalen hoe Deltares met brede en diepgaande kennis over water en ondergrond bijdraagt aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de complexe en urgente maatschappelijke uitdagingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuw zand op Maasvlakte beschermt tegen Noordzee

Rijkswaterstaat/Bodem+

Dit voorjaar brengt Rijkswaterstaat nieuw zand aan op het strand van de Maasvlakte. Met dit onderhoud is de kust van de Maasvlakte de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee. Lees verder.


Foto: Pixabay

Met Droogteradar voorbereid de zomer in

Deltares

Op dit moment zijn de grondwaterstanden in grote delen van het land laag voor de tijd van het jaar en in het zuiden van Nederland worden lokaal zeer lage grondwaterstanden waargenomen. Dit is te zien in de grondwaterprognoses in de Droogteradar. Lees verder.


Foto: Pixabay

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond en Iv-Infra B.V.

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat Leefomgeving, heeft het meerjarencontract voor ingenieursdiensten bodem en ondergrond integraal op de markt gezet. Advies- en ingenieursbureau Iv-Infra B.V (Tauw) kreeg de opdracht gegund. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Moderne leertechnieken in een oud klaslokaal

Bodembreed Academie

Een ouderwets klaslokaal met een mooi oud tweepersoonsbankje, een lessenaar, klassieke wandplaten, een schoolbord. Op het Symposium Bodembreed, 21 april jl., kwam voor velen de herinnering aan hun schooltijd naar boven. Lees verder.


Fragment van het door Van Reijsen KennisCommunicatie vormgegeven klaslokaal – foto Michelle Kromojahjo

Droogte op een kantelpunt

H2O Waternetwerk

‘Begin mei zagen de grondwaterstanden er nog redelijk gewoontjes uit. Dat is de afgelopen weken snel veranderd. We staan op een kantelpunt.’ Dit zegt Maarten Kuiper, principal expert water en ondergrond bij Aveco de Bondt en maker van de onlangs verschenen Droogtemonitor 2022. Lees verder.


Foto: Pixabay

Helderheid Omgevingswet

Binnenlands Bestuur

Pas eind juni komt er helderheid of de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd. Zoals het er nu naar uitziet, zal over de invoeringsdatum op 21 of 28 juni een knoop worden doorgehakt in de Eerste Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Staatsbosbeheer kiest voor schoner menggranulaat

Staasbosbeheer

Menggranulaat, gemalen bouwpuin van gesloopte gebouwen, wordt overal in Nederland gerecycled en gebruikt voor verharding van wegen en paden. Staatsbosbeheer kiest nu voor een schoner type menggranulaat waar maximaal 0.1% ander restmateriaal bij het puin zit, 90% schoner dus dan de huidige norm. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Droogte onder en boven de grond

Nature Today

Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor het leven in de bodem. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.