Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 18 - 26 oktober 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen biedt praktisch toepasbare informatie

‘Wie bent u en welke vraag heeft u’. Daarmee opent de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. ‘Iedereen kan bij ons terecht met vragen’, vertelt Corné Nijburg. ‘En bevat de site niet de gevraagde informatie, dan hebben we tal van deskundigen achter de hand die een antwoord kunnen geven’. Lees verder.


Corné Nijburg – eigen foto

Op de voorgrond

Verkenners, ‘Science detectives’, gezocht

SIKB

SIKB zoekt verkenners, ‘science detectives’, die een zo compleet mogelijk overzicht maken van de nationale arena aan (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de archeologie. Dit ten behoeve van het project ‘Samen Kennis Maken’, onderdeel van het internationale E-RIHS programma, waaraan SIKB en RCE werken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Maatregelen om PFAS in drinkwater te verlagen

Rijkswaterstaat/Bodem+

In reactie op het RIVM-rapport over PFAS in drinkwater, laat minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vergunningen aanpassen voor lozingen in afvalwater. Dit moet ertoe leiden dat de lozingen samen onder de grens blijven van de hoeveelheid die er volgens het RIVM in drinkwater mag zitten. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Water en Bodem Sturend’: Uitvoeringsstrategie

VNG

Het kabinet wil water en bodem sturend maken in de ruimtelijke plannen. De VNG onderschrijft dit, en pleit voor een gezamenlijke gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie waaraan alle bestuurslagen deelnemen. Dit heeft zij in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Herkennen van archeologische vondsten uit (voormalige) waterbodems

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bij werkzaamheden op zee, in de binnenwateren, de uiterwaarden of bij de vervanging van natte kunstwerken worden soms onverwachts archeologische structuren en vondsten aangetroffen. Zulke vondsten moeten volgens de Erfgoedwet worden gemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en moeten tot het moment van overdracht op een goede wijze worden bewaard. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beperken van Glyfosaat kan wel

WUR

Een verbod op bepaalde toepassingen van glyfosaathoudende middelen is juridisch gezien mogelijk. Dat concludeert Hanna Schebesta, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Recht, in een second opinion op verzoek van de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees verder.


Beeld: Pixabay

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het bestuurlijk overleg met minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is een voorstel gedaan voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum van 1 januari 2023. Hierbij is een periode van zes maanden genoemd. Lees verder.


Bewindspersoon Hugo de Jonge - foto: Martijn Beekman

Grote belangstelling voor SIKB-bijeenkomsten Omgevingswet

SIKB

De voorlichtingsbijeenkomsten van SIKB over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de protocollen en richtlijnen hebben een enorme belangstelling. In Zwolle sprak Merijn Bas (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een overvolle zaal toe, net als de dag erna in ‘s-Hertogenbosch. Lees verder.


Beeld: SIKB

Verhogen grondwaterpeil voor verminderen droogteschade

WUR

Droogte zet de opbrengst van voedergewassen sterk onder druk. Droogtegevoelige bodems hebben de eigenschap dat bodemvocht alleen wordt aangevuld door neerslag of eventuele beregening en niet vanuit het grondwater. Vooral gras heeft hier last van, aangezien het niet zo efficiënt met water omgaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

15 t/m 30 oktober 2022, Nederland
Week van ons water
22 t/m 30 oktober 2022, Eindhoven
Dutch Design Week: In de volle grond
27 oktober 2022, Leeuwarden
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
2 november 2022, Amersfoort
Kennisbijeenkomst Dendrologie
3 november 2022, Deventer
Symposium VKB 25 jaar
3 november 2022, Utrecht
Symposium Living On Soft Soils
10 november 2022, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
10 november 2022, Haarlem
Deltacongres
22 november 2022, Bunnik
Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem
 

Uitgelicht

Kennisbijeenkomst over dendrochronologie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen op 2 november in Amersfoort gezamenlijk een bijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Grenzen voor stikstof in veel wereldregio’s overschreden

WUR

Wetenschappers hebben de overschrijdingen van het gebruik van stikstof regionaal in kaart gebracht. Waar stikstofoverschotten in regio’s als Noordwest-Europa en delen van India en China veel te hoog zijn, is er in Afrika en Zuid-Amerika juist ruimte voor intensivering van het stikstofgebruik. Lees verder.


Foto: Pixabay

Europees akkoord aanpak chemische stoffen en PFAS

Vewin

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de aanpak van chemische stoffen. Dit gebeurde door in te stemmen met het onderhandelingsakkoord over het aanscherpen van de Persistent Organics Pollutants (POPs) verordening. Lees verder.


Foto: Pixabay

Overzicht effecten van bodemmaatregelen

Beterbodembeheer

Binnen de landbouw is de vraag welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam bodembeheer erg belangrijk. In de PPS Beter Bodembeheer is dan ook jarenlang onderzoek gedaan. Inmiddels zijn de resultaten uit dat onderzoek geanalyseerd en samengevat in een nieuw rapport. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kruiwagenmars door Den Haag

Rtvnof

Op woensdag 12 oktober kwamen uit heel Nederland boeren, burgers, verschillende instanties, bedrijven en leerlingen van landbouwschool Aeres uit Buitenpost naar Den Haag, ze deden mee de kruiwagenmars in de stad. Zij willen aandacht vragen voor een gezonde bodem in Nederland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte

Rijksoverheid

De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Worden water en bodem nu echt sturend?

Klimaatweb

Er gaat in de Nederlandse watersector momenteel geen discussie over ruimtelijke planvorming meer voorbij zonder dat het principe ‘water en bodem sturend’ wordt aangehaald. Dit principe stelt dat het water- en bodemsysteem sturend moet zijn in keuzes waar we woningen bouwen, landbouw plaatsvindt en natuur de ruimte geven. Wat zijn de kansen en mogelijkheden? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.