Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 22 - 20 december 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘…Netwerk versterken en dialoog aan gaan…’

Hans Bousema (strategisch omgevingsmanager Ministerie van I&W)

Het begon met zijn studie milieuhygiëne in Groningen en Wageningen. Via IWACO, Royal Haskoning kwam hij bij Waterschap de Stichtse Rijnlanden terecht en van daaruit maakte hij de overstap naar Brabant Water. Sinds september 2021 is hij omgevingsmanager bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Mijn inzet is om verbinding te leggen tussen beleid en samenleving,’ vertelt Hans Bousema. Lees verder.


Hans Bousema - foto: Arnold Reyneveld

Op de voorgrond

Miljoenen voor aanpak asbestverontreiniging in bodem Oost-Nederland

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Een bodem zonder asbest. En daarmee een gezondere leefomgeving. Met dat doel maakten staatssecretaris Heijnen, zeven gemeenten en de provincie Overijssel maandag 19 december jl. nieuwe afspraken over het opruimen van asbest in de bodem. Uiterlijk in 2030 moet hiermee de meest omvangrijke asbestverontreiniging in de bodem vanuit de asbestindustrie in ons land aangepakt zijn. Staatssecretaris Heijnen trekt hier voor de komende twee jaar 16 miljoen euro voor uit. Lees verder.


Staatssecretaris Vivianne Heijnen – Foto Valerie Kuypers

Actueel

Mogelijk effect hergebruik bouwmaterialen op kwaliteit bodem

RIVM

In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen vervuilende stoffen zitten zoals metalen. Om te voorkomen dat deze in de bodem terechtkomen zijn er kritische emissiewaarden ingesteld. Het RIVM gaat in een onderzoek in op totstandkoming hiervan. Lees verder.


Foto: RIVM

Nieuw beste beschikbare techniekendocument voor bodembescherming

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als Beste Beschikbare Technieken (BBT)-document ingetrokken. Voor het verlenen van vergunningen moet er wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen. Daarom is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

'Water en bodem sturend'? Moed en samenwerking nodig!

Omgevingsweb

Water en bodem moeten meer sturend zijn in onze ruimtelijke keuzes, aldus het regeerakkoord van Rutte IV. Op 25 november jl. is door minister Harbers en staatssecretaris Heijnen een Kamerbrief naar de Tweede Kamer is gestuurd, met daarin een aantal structurerende keuzes die hierin verandering moeten brengen. In dit blog wordt hierop verder ingegaan.


Foto: Pixabay

SIKB zoekt een nieuwe, onafhankelijke en verbindende voorzitter

SIKB

Wie wordt de opvolger van Arie Deelen? SIKB is op zoek naar een nieuw en authentiek gezicht van het bestuur van de stichting. Iemand met een natuurlijk leiderschap en bemiddelende kwaliteiten. Belangstellenden voor de functie van voorzitter van SIKB kunnen contact leggen met Zeelenberg: Esther Dijkstra of Cees Zeelenberg, telefoon 073-6120655. De sollicitatie, inclusief curriculum vitae en motivatiebrief, graag uiterlijk 8 januari 2023 aanleveren. Hier kan online gesolliciteerd worden.


Foto: Pixabay

Ruimte voor water essentieel in startpakketten NOVEX

Unie van Waterschappen

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, presenteerde op 12 december de ‘provinciale startpakketten voor de fysieke leefomgeving’. De Jonge vraagt hiermee aan de provincies om nationale opgaven voor woningbouw, natuur, landbouw en energie ruimtelijk te vertalen naar de regio. De waterschappen vinden het positief dat de minister de regie neemt op ruimtelijke ordening en water en bodem hierin goed verankerd zijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Toekomst voor de zakkende stad

Kenniscentrum Bodemdaling en funderingen

Hoe maken we de stad weerbaar tegen bodemdalingsproblematiek? Deze opgave staat centraal in het onderzoek van OBSCURA en VOIDS in het kader van de open oproep ‘Bouwen vanuit de Bodem’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees verder. Neem ook kennis van de nieuwsbrief van KBF.


Foto: Pixabay

Erf opdelen in ‘schoon’ en ‘vuil’

WUR

De erven van melkveebedrijven zijn vaak een bron van watervervuiling door de lozing van erfafspoelwater op oppervlaktewater. De uitdaging is om zo schoon mogelijk water af te voeren van het erf. Dit leidt tot minder verliezen en is goed voor de waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Een archeoloog voor elke gemeente?

Binnenlands Bestuur

Elke gemeente zou volgens de Raad van Cultuur een eigen archeoloog in dienst moeten hebben. Staatssecretaris Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt dat overtrokken. Gelderland heeft een goedkopere variant uitgeknobbeld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

Rijksoverheid

Het Rijk en de provincies gaan eind volgend jaar bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Dat schrijft minister Hugo de Jonge bij het ruimtelijke ‘startpakket’ dat vandaag naar de twaalf provincies zijn verstuurd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 januari 2023, online
Sprintreview Milieukwaliteit
24 januari 2023, Den Haag
Seminar: Stopt Europa de verstedelijking?
25 januari 2023, Amersfoort
Eerste informatiebijeenkomst vernieuwing KNA
25 januari 2023
Congres water en bodem sturend bij gebiedsinrichting
25 januari 2023, online
CoP Afbouw nazorg: kick off programma
26 januari 2023, Utrecht
Themamiddag Plastic in bodem
27 januari 2023, Kinderdijk
Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’
6-11 februari 2023
Week van Circulaire economie
7 februari 2023, Deventer
Themamiddag KOBO Bodem sturend, kennis over bodem
 

Uitgelicht

Themamiddag Plastic in Bodem

Op donderdagmiddag 26 januari 2023 verzorgt BodemBreed Forum een themamiddag over plastic in de bodem. Heb je een onderzoek of ander project gedaan op dit vlak en wil je erover vertellen? Lever dan een abstract in van je project vor 9 januari 2023. De themabijeenkomst wordt na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BodemBreed Forum georganiseerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Eindrapport PFAS opdrachthouder

Vlaanderen.be

Na 1,5 jaar intensieve werking loopt het PFAS-opdrachthouderschap van Karl Vrancken af op 31 december 2022. Op deze pagina vindt u zijn eindrapport, met een stand van zaken van PFAS-onderzoeken, een activiteitenverslag en een blik op de toekomst. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Moties aangenomen over begroting Infrastructuur en Waterstaat

Unie van waterschappen

Op 6 december zijn in de Tweede Kamer enkele voor de waterschappen relevante moties aangenomen. Ze gaan over de Kaderrichtlijn Water, circulaire economie, en water en bodem sturend. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemdierendagen 2022: Regenwormen trekken aan het langste eind

Nature Today

Hoewel de pissebedden dit jaar alweer niet winnen, staan toch de usual suspects in de Bodemdieren Top 3 van 2022. De regenwormen trekken aan het langste eind: ze eindigen net voor de spinnen en de pissebedden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Door onze manier van boeren is het bodemleven uit balans

NPO Radio 1

De biodiversiteit staat onder grote druk en neemt ook in Nederland in een schrikbarend tempo af. Bodembiodiversiteitsdeskundige en hoogleraar Wim van der Putten gaat in op het belang van schimmels, pissebedden en andere organismes voor het bodemleven. Luister het fragment vanaf 5.10


Foto: Pixabay

Bodemdaling voor professionals

Kenniscentrum Bodemdaling en fundereringen

Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Dan is de Toolbox Bodemdaling in Steden voor jou gemaakt. Leer de belangrijkste lessen in de e-learning en download de zes Tools die nu beschikbaar is. Lees verder.


Foto: Pixabay

E-learning over bestrijding Japanse duizendknoop

Bodembreed Academie

De Japanse duizendknoop veroorzaakt veel schade. Deze woekerplant laat zich door weinig tegenhouden. In deze mooie en uitgebreide e-learning van de gemeente Amsterdam leer je hoe je de Japanse duizendknoop herkent, maar vooral ook wat je praktisch en projectmatig het beste kan doen om de groei, verspreiding en overlast tegen te gaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Film over het belang van bodeminformatie

WUR

Wat weten we van het water in de grond? En hoe komen we aan informatie over de bodem als we die nodig hebben? Wageningen Environmental Research heeft hierover een korte film gemaakt met als titel ‘De verborgen wereld onder onze voeten - Inrichten van gebieden’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

De snelheid waarmee dieren en planten uitsterven, was in tien miljoen jaar niet zo hoog

NRC

Zes vragen over biodiversiteit Het gaat slecht met de mondiale biodiversiteit. Naar schatting een miljoen soorten planten en dieren wordt met uitsterven bedreigd. De komende weken houden de Verenigde Naties daarom in Montreal een grote conferentie over dit onderwerp. Wat staat daar in Canada op het spel? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.