Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 1 - 18 januari 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Meer (ver-)halen uit het verleden’

Liesbeth Theunissen (RCE/E-RIHS)

‘Samen kennis maken’ – een mooie titel voor een onlangs gestart project om archeologen en natuurwetenschappers meer met elkaar te verbinden. ‘Met innovatieve technieken is nog veel meer kennis te verzamelen over onze geschiedenis, en zijn daarover nog veel meer verhalen te vertellen’, aldus Liesbeth Theunissen, die vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het project begeleid. Lees verder.


Liesbeth Theunissen – foto: Mario van IJzendoorn

Op de voorgrond

PFAS verontreiniging door atmosferische emissie

TNO

Diffuse PFAS-verontreiniging van bodems is wijdverbreid in stedelijke, geïndustrialiseerde gebieden. Dat is een van de conclusies die TNO trekt uit een onderzoek naar PFAS-verontreiniging door atmosferische emissie vanuit de fabriek van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht. De onderzoekers hebben een reconstructie gemaakt door op donken in de Alblasserwaard het infiltratieprofiel te bestuderen. Lees verder.


Foto: Chemours

Actueel

Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 19 december 2022 heeft de Studiegroep Grondwater haar advies met de titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’ aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg (BO) Water. Het rapport brengt de (grondwater) opgaven in kaart, analyseert wat nodig is om te komen tot duurzame instandhouding van grondwatervoorraden en komt met aanbevelingen voor verbetering. Lees verder.


Beeld: Informatiebord.nl

Overheden: kom zorgplicht voor drinkwater actiever na

Binnenlands Bestuur

De overheden moeten hun wettelijke zorgplicht voor de drinkwatervoorziening actiever nakomen. Anders komen de drinkwaterbedrijven in de problemen. Dat zegt Hans de Groene, directeur van Vewin, de koepel van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bij defensie diende de bodem decennialang als afvalbak

NRC

Defensie staat met 35.000 hectare in de top tien van de grootgrondbezitters in Nederland. Veel van die terreinen zijn zwaar verontreinigd. Sinds 2000 gaven overheden zeker 80 miljoen euro uit om terreinen van defensie te saneren. En de kosten lopen op. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe afspraken voor gezonde en schone bodem

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van bodem. Lees verder.


Foto; Pixabay

Nieuwe Programmasecretaris Datastandaarden SIKB

SIKB

Harmen Willemse (44) is per 1 januari 2023 aangesteld als nieuwe Programmasecretaris Datastandaarden SIKB. De komende maanden zal de huidige Programmasecretaris Roeland Heuff zijn werkzaamheden overdragen. Lees verder.


Harmen Willemse – eigen foto

Reactie Kamerbrief 'Bodem en Water sturend'

Binnenlands Bestuur

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat verstuurde eind november een brief naar de kamer over ‘Water en Bodem sturend’ voor de inrichting van ons land. Met dit leidend principe voor de inrichting van Nederland borgen we een robuust systeem. Maar hoe maken we ‘Bodem & Water sturend’ een realiteit? Hieronder drie adviezen! Lees verder.


Foto: Pixabay

Tarief afvalstoffenbelasting per 1 januari 2023

Rijkswaterstaat/Bodem+

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bestrijdingsmiddelen met Zeer Zorgwekkende Stoffen

RIVM

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat in ongeveer 20 procent van de bestrijdingsmiddelen die in Nederland te koop zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zitten. Dit zijn stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Voor grenzeloze bodem is grenzeloos beleid nodig

Naturetoday

Zonder gezonde, biodiverse bodem geen gezonde samenleving. Maar hoe vertaal je dat naar effectief beleid? De Europese Unie komt in dit nieuwe jaar met de eerste internationale wet om de bodemgezondheid te beschermen. Lees verder.


Foto: Pixabay

E-learning DNA analyse bij bodemonderzoek

Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie biedt een e-learning aan hoe DNA-technieken gebruikt kunnen worden voor bodemonderzoek. Eerst met kennis over DNA in de bodem, daarna over de verschillende technieken om DNA te analyseren. De module sluit af met een oefening. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaaroverzicht 2022: Rijkswaterstaat in beeld

Rijkswaterstaat.nl

In het Jaaroverzicht 2022 blikt Rijkswaterstaat terug op het afgelopen jaar. 2022 begon stormachtig met verhoogde waterstanden, terwijl de zomermaanden in het teken stonden van extreme droogte en watertekorten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 januari 2023, online
Sprintreview Milieukwaliteit
24 januari 2023, Den Haag
Seminar: Stopt Europa de verstedelijking?
25 januari 2023, online
CoP Afbouw nazorg: kick off programma
25 januari 2023, Amersfoort
Informatiebijeenkomst vernieuwing KNA
26 januari 2023, online
BRO to the future
26 januari 2023, Utrecht
Themamiddag Plastic in bodem
27 januari 2023, Kinderdijk
Baggernetdag 'Verduurzaming in de baggersector'
1 februari 2023, Utrecht
Congres water en bodem sturend bij gebiedsinrichting
6–11 februari 2023
Week van Circulaire economie
7 februari 2023, Deventer
Themamiddag KOBO Bodem sturend, kennis over bodem
8 februari 2023, Apeldoorn
De Nationale Bodemtop 2023
 

Uitgelicht

Nationale Bodemtop 2023

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Nationale Bodemtop op woensdag 8 februari. De Bodemtop vindt dit jaar plaats in de Apenheul, gebouw de St@art in Apeldoorn. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, zal bij de Nationale Bodemtop aanwezig zijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Volgende week koepelberaad over Omgevingswet

Binnenlands Bestuur

Wordt het 1 januari 2024 of al 1 juli van dit jaar? Of langer uitstel? Alle scenario’s rond de Omgevingswet liggen volgens insiders open. Lees verder.


Foto: Pixabay

Inzet satellieten voor modellering stikstofdepositie

TNO

Een consortium van KNMI, TNO, CML, WUR en RIVM onderzoekt de komende vier jaar wat de toegevoegde waarde van satellietwaarnemingen is bij het berekenen van de stikstofdepositie op Nederlandse natuurgebieden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem

KOBO

Bodem wordt steeds hipper. Het Coalitieakkoord spreekt er prominent over, de EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal, en kennisschakelpunten moeten de benodigde kennis over bodem ontsluiten. Daarom verzorgt KOBO op 7 februari de bijeenkomst ‘Bodem sturend, kennis over bodem’, bij Saxion in Deventer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waterschappen blij met uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid

Unie van waterschappen

In de Tweede Kamer is op 19 januari een schriftelijk overleg over een voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De waterschappen geven graag hun visie op deze richtlijn. De richtlijn is onderdeel van een pakket aan voorstellen dat moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wetenschappers vinden nieuwe manier voor afbraak PFAS

Vice

Wetenschappers hebben een nieuwe manier uitgevonden om PFAS te vernietigen. Met waterstof en uv-licht wisten wetenschappers twee soorten PFAS-chemicaliën bijna helemaal te vernietigen. Met de techniek kan 95 procent van de schadelijke chemicaliën in slechts 45 minuten worden afgebroken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderzoek PFAS 30 jaar na crash F-16

NOS.nl

De bodem van 24 tuinen in de Hengelose wijk Hasseler Es moet worden onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Aanleiding voor het onderzoek is het neerstorten van een F-16 in die wijk in 1992. Bij het blussen van de brand die bij de crash ontstond, is blusschuim gebruikt waarin PFAS zat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Voorstel Europees PFAS-verbod

RIVM

Op 13 januari heeft een aantal Europese landen samen de eerste, formele stap gezet voor een Europees verbod op PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dit zal het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europa. Lees verder.


Foto: Pixabay

Provincies betalen miljoen voor drugsafval

Binnenlands Bestuur

In de afgelopen twee jaar is er voor ruim 1 miljoen euro subsidie verleend door de provincies voor het opruimen van synthetisch drugsafval. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de uitvoeringsinstantie waar grondeigenaren een vergoeding kunnen aanvragen als zij drugsafval op hun land aantreffen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Leefbaar landelijk gebied voor inwoners, bedrijven en natuur

VNG

De VNG wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. Dat is de inzet in gesprekken met het rijk en andere partijen over goede voorwaarden voor gemeenten bij de vele uitdagingen die in het landelijk gebied samen komen. Een nieuw verschenen position paper is hierbij de leidraad. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.