Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 2 - 1 februari 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Een intermediair als KOBO is onmisbaar

Ook dit jaar draagt RWS/Bodem+ financieel bij aan het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO). Want de sector heeft grote behoefte aan bodemprofessionals. Een intermediair als KOBO is onmisbaar, aldus Paul de Wilde van Bodem+ en Geert Roovers van KOBO. Lees verder.


Paul de Wilde en Geert Rovers - eigen foto's

Op de voorgrond

Wat te doen met bodemdaling? Toolbox voor gemeenten

Schade aan wegen, huizen, bruggen, rioleringen, kabels en leidingen – bodemdaling zorgt voor veel ellende. In een land waarvan de bodem al eeuwen en eeuwen door menselijk handelen daalt is dat een urgent probleem geworden. Zeker voor gemeenten. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) heeft hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder een toolbox. Lees verder.


Arend van Woerden – eigen foto

Actueel

GROUNDED: Het onzichtbare toepasbaar maken

Saxion

Saxion Hogeschool en De Haagse Hogeschool gaan de komende acht jaar intensief samenwerken om in beeld te brengen hoe onze omgeving boven én onder de grond ons leven ten goede of kwade kan beïnvloeden. Monitoring van de kwaliteit van onze leefomgeving is cruciaal om een toekomstbestendige oplossing voor het klimaatvraagstuk in 2050 te realiseren. Lees verder.


Foto: Pixabay

RIVM: Bouwstenen voor een toekomstbestendige visie op bodembeleid

RIVM

We gebruiken de bodem steeds intensiever. Denk aan landbouw, woningbouw, recreatie of energievoorziening. Daardoor raakt de bodem steeds verder uitgeput en vervuild. Tegelijkertijd hebben we de bodem ook hard nodig. Om het natuurlijk kapitaal van de bodem te behouden en duurzaam te gebruiken is een nieuwe visie op bodembeheer en -beleid nodig. Het RIVM reikt de bouwstenen aan. Lees verder.


Foto: RIVM

Kennisdocument controle IBC-werken met AEC-bodemas

Rijkswaterstaat / Bodem+

Als hulpmiddel bij toezicht en handhaving van controleverplichtingen bij IBC-werken is een kennisdocument beschikbaar gekomen. In het rapport staat het beleid en regelgeving voor het in standhouden en controleren van de isolatie van IBC-werken met AEC-bodemas beschreven. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Verzamelbrief bodem en ondergrond januari 2023

Rijkswaterstaat / Bodem+

Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde in een verzamelbrief op 19 januari 2023 de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond. Lees verder.


Staatssecretaris Vivianne Heijnen – foto Valerie Kuypers

Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

Rijkswaterstaat / Bodem+

De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van die wet zal de Rbk 2022 gaan gelden. Tegelijkertijd wordt de huidige Rbk dan ingetrokken. Lees verder.


Beeld: Staatscourant

Meld expedities voor GeoWeek 2023 nu aan!

Geoweek

Van 8 mei t/m 12 mei 2023 krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar weer de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. Dit zullen zij doen aan de hand van expedities die gegeven zullen worden door bedrijven uit de geosector. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in het organiseren van een expeditie waarbij leerlingen enthousiast gemaakt worden voor aardrijkskunde? Inschrijven is mogelijk tot en met 27 februari 2023. Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat-Bodem+

Snel meer onderzoek nodig naar effecten microplastics op milieu

RIVM

Er zijn snel meer oplossingen nodig om de uitstoot van microplastics naar het milieu te beperken. De hoeveelheid microplastics (kleiner dan 5 mm doorsnede) in onze leefomgeving groeit namelijk elke dag. Het RIVM roept daarom, samen met inhoudelijk experts, op om op korte termijn meer en gerichter onderzoek te doen naar de effecten van microplastics. Lees verder.


Foto: RIVM

Minister Adema: 42 procent landbouwareaal verontreinigd

H20 Waternetwerk

Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Publiek-private samenwerking voor certificaten kan beter

IL&T

Meer uitwisseling van informatie en beter toezicht op certificerende instellingen. Dat is nodig om het functioneren van stelsels bij certificeren te verbeteren. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het eigen onderzoek Tussenrapportage ‘Meer inzicht in en toezicht op certificering’. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Verslag Baggernetdag: Verduurzaming in de baggersector

SIKB

De ambitieuze plannen liegen er niet om: baggerwerkzaamheden klimaatneutraal en emissievrij maken in 2050 of zelfs in 2030. Een nobel streven, maar hoe ga je aan de slag en wat voor materieel is er allemaal voor nodig? Op 27 januari jl. reisden zo'n honderd deelnemers aan de Baggernetdag naar Kinderdijk om met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en geïnspireerd te worden door de indrukwekkende machines van scheepsbouwer Royal IHC. Lees verder.


Foto: SIKB

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

6–11 februari 2023
Week van Circulaire economie
7 februari 2023, Deventer
Themamiddag KOBO Bodem sturend, kennis over bodem
8 februari 2023, Apeldoorn
De Nationale Bodemtop 2023
9 februari 2023, Woerden
Innovatieve technieken
8–12 mei 2023
Geoweek 2023
 

Uitgelicht

Innovatieve technieken

Op donderdagmiddag 9 februari 2023 verzorgt BodemBreed Forum een derde sessie van de themagroep ‘Innovatieve Technieken’ over ‘Kijken in de ondergrond met geofysische meettechnieken’. Het inzichtelijk krijgen van de ondergrond is immers essentieel! Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Quickscan toename van het ruimtebeslag in Nederland

PBL

Een inschatting van de toename van het ruimtebeslag in Nederland als verkenning voor de aankomende Europese doelstelling ‘no net land take in 2050’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Film: bodeminformatie en het inrichten van gebieden

WUR

Wat weten we van het water in de grond? En hoe komen we aan informatie over de bodem als we die nodig hebben? Om meer inzicht te geven in het belang van bodeminformatie heeft Wageningen Environmental Research een korte film gemaakt met als titel ‘De verborgen wereld onder onze voeten - Inrichten van gebieden’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Einde website Technische Commissie Bodem

Rijkswaterstaat / Bodem+

De website van de Technische Commissie Bodem (TCB), gaat binnenkort verdwijnen, maar... in de Bibliotheek van Bodem+ en Informatiepunt Leefomgeving zijn voortaan alle publicaties te vinden. Lees verder.


Foto: Pixabay

BRO nodig bij puzzelen met ruimtelijke opgaven

BRO

Het Rijk en de provincies maken eind dit jaar bestuurlijke afspraken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Daarbij zijn data nodig. Vanuit de BRO zijn daarom in de ‘ruimtelijke startpakketten’ de BRO-modellen toegevoegd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waarom we koolstofvastlegging in de bodem overschatten

WUR

Verschillende nationale en internationale overheden en organisaties zien het verhogen van het koolstofgehalte in landbouwbodems als win-win voor zowel het tegengaan (mitigatie) van klimaatverandering als het verbeteren van de voedselzekerheid. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en een collega-onderzoeker van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) tonen aan dat zo'n win-win eerder uitzondering is, dan regel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe Omgevingswet weer uitgesteld, nu tot januari 2024

NOS

De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan. Gemeenten en het bedrijfsleven hebben dan nog genoeg tijd voor de voorbereiding van deze ingrijpende wet, zo laat hij aan de Tweede Kamer weten. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Platform online voor herziening KNA

KNA platform

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) wordt ingrijpend gemoderniseerd. Voor de communicatie rond dit twee jaar durende proces is een speciale website gebouwd: www.knaplatform.nl. Deze site werd gepresenteerd tijdens de eerste, drukbezochte Veldraadpleging, woensdag 25 januari jl.. Lees verder.


Bijna 80 archeologen debatteerden over de te vernieuwen KNA - Foto: SIKB

Ondertussen in de archeologie

SIKB

In de nieuwe editie van de nieuwsbrief ‘Ondertussen in de archeologie’ onder andere aandacht voor de veldraadpleging ten behoeve van de te vernieuwen KNA. Ook komt de start van de inventarisatie voor het E-RIHS project aan bod en worden enkele hoofdpunten uit het CCvD van december gepresenteerd. Klik hier voor de nieuwsbrief en meer informatie.


Foto: SIKB

Green Paper: ‘The urgent necessity of healthy soils’

TAUW

Op 30 januari jl is de Green Paper: ‘The urgent necessity of healthy soils’ gelanceerd. Margot de Cleen (Rijkswaterstaat) en Martin Doeswijk (TAUW) willen met deze paper de urgentie van een gezonde bodem presenteren. Een verbinding wordt gelegd met de EU-bodemstrategie en de missie ‘a Soil Deal for Europe’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Gif in de grond

De Groene Amsterdammer

Zestig procent van het Nederlands drinkwater komt uit de grond, maar ons grondwater raakt steeds meer verontreinigd. De grote boosdoener is het pesticide bentazon, waarvoor al jaren wordt gewaarschuwd. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Ben je als gemeente verplicht een plofplek te hebben? Hoe moet je dat organiseren? Waar moet zo’n plek aan voldoen?

De helpdesk van het Kenniscentrum OO ontvangt regelmatig vragen over vernietigingslocaties, ook wel plofplekken of springplekken genoemd. De handreiking Gemeentelijke handvatten vernietigingslocatie OO biedt antwoord op deze vragen. In deze handreiking verzamelde het kenniscentrum informatie over dit onderwerp en tekende ervaringen op. Het kenniscentrum stemde de inhoud af met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Platform Blindgangers en het Informatiepunt Leefomgeving.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.