Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 8 - 22 april 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Willem Hendriks: ‘de kennis is nog teveel versnipperd’

Vele tientallen jaren is Willem Hendriks al werkzaam bij Witteveen+Bos en nu als senior adviseur met tal van projecten bezig. Van het Expertisecentrum PFAS, via het Kwalibo-stelsel, NL-ingenieurs en kwartiermaker op de Campus van Wageningen University & Research, tot – in de vrije tijd – de stichting Mooi Binnenveld. Lees verder.


Willem Hendriks: ‘Er is nog een wereld aan samenwerking te winnen’ – eigen foto

Op de voorgrond

Kabinet wil stikstofdoel wettelijk vastleggen

Trouw

Het kabinet neemt de Klimaatwet als leidraad voor de aanpak van stikstof en stelt harde doelen. De stikstofreductie gaat wettelijk vastgelegd worden. Zoals de Klimaatwet de beperking van CO2 vastlegt, wil het kabinet ook een juridisch bindend stikstofdoel. Dit melden bronnen rond het kabinet, dat vrijdag een pakket met stikstofmaatregelen wil presenteren. Lees verder.


Foto: Pixabay

KOBO project

Grote belangstelling voor OndergrondLAB

De belangstelling voor het door KOBO-HO en de gemeente Rotterdam geïnitieerde OndergrondLAB is groot. Meer dan 30 studenten uit het gehele land solliciteerden naar een onderzoeksplek. De opleidingen liepen uiteen van bedrijfskunde, ruimtelijke ordening, rechten, financiën, communicatie, integrale veiligheidskunde tot aan logistiek management. Drie stagiaires konden aan de slag. Lees verder.


Nanda Sweres - eigen foto

Actueel

Kamerbrief en inventariserend onderzoek thermisch gereinigde grond

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 14 april stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een kamerbrief over de stand van zaken toezeggingen en de aanpak van de stagnerende thermisch gereinigde grondmarkt. Met deze brief is de Tweede Kamer ook geïnformeerd over het rapport Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in Rijkswaterstaat werken dat Rijkswaterstaat liet uitvoeren. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Proeftuin Grote Wateren Nederland concreet

Deltares

Realisatie van maatregelen binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen, circulair en kosteneffectief is de ambitie van de Proeftuin Grote Wateren van de Topsector Water en Maritiem. De grote wateren van Nederland zijn de rivieren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zuid Westelijke delta. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kamerbrief voortgang aanpak PFAS grond en baggerspecie april 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 15 april 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. Met deze brief wil zij de Tweede Kamer informeren over de planning van de onderzoeken die in uitvoering zijn en over een aantal acties die zijn toegezegd bij eerdere Kamerdebatten. Lees verder.

Bodemloket toont nu PFAS-beleid

Bodemloket

Vanaf nu toont bodemloket ook of er door een gemeente beleid is vastgesteld over PFAS in de bodemkwaliteitskaarten. Deze wijziging is op 8 maart 2020 is geïnstalleerd. Hierbij roepen we gemeenten die een bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld, waar dit van toepassing is, dit via de helpdesk bodem aan ons te melden. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Proeftuin voor duurzamer grondverzet op komst

H2O

Tegengaan van broeikasgasemissies in organisch bodemmateriaal? Langzaam werken met volledig op duurzame stroom aangedreven materieel? Dat zijn mogelijkheden om te komen tot een duurzaam en kosteneffectief grondverzet bij projecten in grote wateren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Inspraak tweede wijziging LAP3 tot en met 18 mei 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

Tot en met 18 mei loopt de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet verwacht in mei

Aan de slag met de Omgevingswet

Op 8 april 2020 heeft overleg plaatsgevonden tussen minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen en de koepels van gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en provincies (IPO) over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Het streven is om in mei met een nieuwe datum te komen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Ede
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
1 oktober 2020
Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?
Amersfoort
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
29 oktober 2020
Noordelijke netwerkdag bodem
Assen
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

CoP Nazorg IBC Locaties

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Bent u beheerder van een IBC-locatie en wilt u ondersteuning, kennis en informatie bij het initiëren van de afbouw van deze locatie, of wilt u de reeds ingezette maatregelen versnellen? Heeft u een concrete vraag over de aanpak? Dan is een kennisvoucher voor u interessant. Met een kennisvoucher kunt u een concrete vraag over de aanpak voorleggen aan experts. Lees verder.

Neerslagtekort op het moment hoger dan in recordjaar 1976

H20waternetwerk

Het droogteseizoen is net begonnen, maar intussen loopt het neerslagtekort al aardig op omdat er amper regen valt. Het KNMI verwacht eind april een neerslagtekort van 72 millimeter. In diverse regio’s dalen de grondwaterstanden hard en zijn boeren gestart met beregenen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse landbouw in 2050

WUR

Hoe zien landbouw en landgebruik in Nederland er over 30 jaar uit? Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben vier theoretische scenario’s uitgewerkt voor landbouw en landgebruik in 2050 en de milieukundige, maatschappelijke, ecologische en economische consequenties daarvan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarverslag Informatie-punt WVL over 2019

Rijkswaterstaat/Bodem+

Binnen het Informatiepunt WVL werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. In 2019 zijn 26.624 vragen gesteld en zijn de verschillende websites 8,5 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,3 als gemiddeld cijfer. Lees verder.


Illustratie: Jaarverslag Informatiepunt WVL

Breng de Global Goals in de praktijk met nieuwe handreiking

VNG

Hoe brengt u de Global Goals in de praktijk? Hoe kunnen de doelen u helpen om meer te bereiken? De geactualiseerde handreiking ‘Global Goals in het gemeentelijk beleid’ geeft gemeenten een handelingsperspectief bij deze vragen en biedt concrete actiepunten per doel. Lees verder.


Illustratie: VNG

De overgang naar een duurzamer voedselsysteem is onontkoombaar

WUR

Europese wetenschappers zijn het erover eens dat er een radicale verandering op komst is in onze voedselproductie en -distributie, die moet gaan zorgen voor voedselzekerheid en gezonde voeding voor iedereen. In een zojuist verschenen rapport van SAPEA wordt ingegaan op de vraag hoe die transitie gestalte kan krijgen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Zeeuws Deltaplan zoet water van start

Provincie Zeeland

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk, onder meer door de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Via een actieve aanpak willen we vraag en aanbod meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. We brengen de mogelijkheden in kaart in het Deltaplan Zoet water. Per regio liggen er specifieke kansen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Wetenschappers slaan alarm: ‘Droogte is een sluipmoordenaar’

De Volkskrant

Klagen over het weer is typisch Nederlands, maar nu is er reden: het is te droog, voor het derde jaar opeen. Met het actuele neerslagtekort van 40 millimeter doemt het spookbeeld op van 1976, het droogste jaar uit afgelopen decennia. Wetenschappers buigen zich over de vraag wat te doen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.