Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 9 - 6 mei 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Rob Nieuwenhuis: ‘Meer verbinden met de watersector’

‘De bodem en ondergrondsector kan qua dynamiek en maatschappelijke zichtbaarheid worden versterkt door meer samen op te trekken met de watersector. Juist omdat er zoveel raakvlakken en gedeelde vraagstukken zijn. Met mijn ervaring in die waterwereld en in mijn nieuwe functie binnen Deltares wil ik graag de onderlinge verbinding versterken’, vertelt Rob Nieuwenhuis. Lees verder.


Rob Nieuwenhuis – eigen foto

Op de voorgrond

Nieuwe beeldtaal voor modellen nodig

Interview met dr. Michiel van der Meulen, Hoofd Geomodellering, Geologische Dienst Nederland, TNO

De Basisregistratie Ondergrond levert nieuwe gegevens op, maar roept ook meteen nieuwe vragen en wensen op. Daar willen we bij TNO in voorzien. Een bijzonderheid hierbij is dat de BRO ervoor zorgt dat er meer partijen met ondergrondinformatie aan de slag gaan, die niet dezelfde bekendheid en deskundigheid hebben als de gebruikers die we tot nu toe altijd hebben bediend. Voorbeelden hiervan zijn lagere overheden die moeten wennen aan hun rol als bronhouder en de gebruiksplicht. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Werkboek voor kennisdoorwerking

‘Contacten, gesprekken en bijeenkomsten – ontmoetingen tussen mensen – hebben de grootste impact, zijn het meeste van betekenis voor de kennisdoorwerking’, concludeert Roel Valkman. ‘Die momenten dragen bijvoorbeeld veel bij aan het leren spreken van elkaars taal’. Zij vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het Werkboek Kennisdoorwerking dat voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond is samengesteld. Lees verder.


Roel Valkman - eigen foto

Actueel

Webinar Berekenen interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen

SIKB

Belangstellenden kunnen het webinar over de rekentool ‘Interferentie Tool Gesloten Bodem Energie Systemen’ terugzien. Op 23 april jongstleden verzorgden Bodem+ en SIKB een digitale voorlichtingsmiddag over de methode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Richtlijn asbest in puinhoudende bodem bij tijdelijk uitplaatsen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en Rijkswaterstaat Bodem+ heeft een richtlijn ontwikkeld, die beschrijft hoe er veilig en verantwoord omgegaan kan worden met puinhoudende grond in relatie tot de mogelijke aanwezigheid van asbest. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het Nationale Gieter Idee op de Veluwe

Deltares

De droogte van 2018 en 2019 laat zien dat Nederland naast teveel water ook een ernstig tekort aan water kan hebben. Regen dat in de winter valt wordt te snel afgevoerd waardoor grondwaterstanden in de zomer verder dalen dan nodig is, ook in normale jaren. Vooral in de zandgebieden is het vasthouden van water moeilijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meldpunt bodemkwaliteit over naar nieuwe versie SIKB-protocol

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grondwaterstanden gaan al richting laagste niveau van 2018

H2OWaternetwerk.nl

De grondwaterstanden dalen in een normaal tempo, maar zijn zo vroeg in het droogteseizoen al behoorlijk laag. Zij bevinden zich - afhankelijk van het soort gebied - nu gemiddeld tussen de 30 en 55 centimeter boven het laagste niveau dat in 2018 werd bereikt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Voorjaarsversie Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Een aangepaste versie van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is beschikbaar. In deze voorjaarsversie van het ontwerp- Aanvullingsbesluit Bodem (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie van juli 2019. Het gaat vooral om verduidelijkingen en technisch-juridische aanpassingen. Lees verder.

Akker van de Toekomst brengt duurzaam telen dichterbij

Nieuwe Oogst

Hoe beter je voor de bodem zorgt, hoe dichter je bij energiebesparing, zuinig zijn met water, kringlopen rondzetten en beperken van kunstmest en gewasbescherming komt. Volgens de initiatiefnemers van de Akker van de Toekomst is het mogelijk om met de huidige kennis en techniek veel te bereiken en brengt creativiteit duurzaam telen dichterbij. Lees verder.


Foto: Pixabay

Pleidooi na juni aanpassing Tijdelijk Handelingskader PFAS

Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland blijft samen met onder andere Bouwend Nederland en Cumela pleiten voor een zo snel mogelijke aanpassing van het Tijdelijke Handelingskader (THK) voor PFAS na juni. Het is nu immers nog steeds niet mogelijk om grond toe te passen in oppervlaktewater voor waterbouwkundige constructies of bij de verondieping van diepe plassen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Podcast RWS | De Kleirijperij

Rijkswaterstaat

Sommige problemen zorgen voor innovatieve ideeën die verdergaan dan alleen een oplossing, zo ook in de Eems-Dollard, waar teveel slib aanwezig is. Luister hier naar de podcast.

Een gezonde, vitale bodem: creëer 'm in je eigen achtertuin

Nu.nl

Een gezonde bodem helpt tegen verdroging, hitte en hoosbuien. En tuineigenaren kunnen daar zelf aan bijdragen: zo maak je van je eigen bodem een sappige spons. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 mei 2020
Webinar Landstewardship
12.00 - 13.00 uur
24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
1 oktober 2020
Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?
Amersfoort
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
29 oktober 2020
Noordelijke netwerkdag bodem
Assen
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

BodemBreed Forum blijft actief! Webinar Land Stewardship 19 mei

Het zijn bijzondere tijden. Maar BodemBreedForum blijft actief voor haar leden! Elkaar ontmoeten kan online en daarom nodigen wij jou graag uit voor het webinar 'Land Stewardship; een nieuwe dimensie in duurzaam bodembeheer'. Dinsdag 19 mei 2020 van 12.00 tot 13.00 uur ben je van harte welkom om vanuit huis of kantoor aan te schuiven! En heb je zelf ideeën voor een webinar of online presentatie? Laat het ons vooral weten, dan gaan we ermee aan de slag! Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Kamerbrief over reactie op verzoek tot handhaving

Rijksoverheid.nl

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over haar afwijzing van het verzoek tot handhaving van de gemeente West Maas en Waal over de toepassing van granuliet bij het project 'Over de Maas'. Lees verder.

Kabinet neemt meer regie op de inrichting van Nederland

Rijksoverheid.nl

Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beleidsopties voor stikstof en natuur

PBL

Op verzoek van het kabinet heeft het PBL in samenwerking met het RIVM, TNO en CE Delft geanalyseerd wat de te verwachten effecten zijn van zestien door het kabinet aangedragen opties om de emissies van stikstof naar de lucht te beteugelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Satellietmetingen maken ammoniakverdeling over Nederland inzichtelijk

TNO

TNO maakt met dagelijkse satellietmetingen inzichtelijk hoe ammoniak zich verdeelt over Nederland. Emissies van ammoniak leveren de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse stikstofproblematiek maar worden dagelijks door slechts zes grondstations gemeten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Stikstofaanpak versterkt natuur en biedt economisch perspectief

Ministerie van LNV

Een structurele stikstofaanpak versterkt de natuur en biedt ruimte voor economische activiteiten. Het kabinet komt met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Voorgenomen maatregelen leiden tot verbetering waterkwaliteit

PBL

De waterkwaliteit in Nederland zal de komende jaren verder verbeteren door de voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders voor de volgende ronde van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), aangevuld met vrijwillige maatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), zo luidt de conclusie van het PBL-rapport Nationale analyse waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vernieuwde WKO-bodemenergietool nu ook voor particulieren

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

De WKO-tool is vernieuwd en heet nu de WKO-bodemenergietool. WKO staat voor Warmte Koude Opslag. De tool geeft nu ook informatie voor particuliere huizenbezitters. U onderzoekt met de tool de mogelijkheden van ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Nederland is een dijkenland, maar de dijken zijn véél te groen

Trouw

Dijken zijn onmisbaar in het Nederlandse landschap. Maar ecologisch zijn ze te vaak de dood in de pot. Een monotone grasbegroeiing ondermijnt bovendien de stevigheid. Kan dat niet wat beter? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.