Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 14 - 14 juli 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Redactioneel

In verband met de komende zomervakantie verschijnt de eerstvolgende editie van de nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond op 2 september.

Uit het netwerk

Michiel Gadella: ‘Meer verantwoorde ruimte voor grondverzet’

Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Daar heeft Rijkswaterstaat in veel verschillende rollen mee te maken. ‘We geven beleidsadviezen aan het ministerie, we werken mee aan de totstandkoming van regelgeving, we geven voorlichting aan uitvoerende overheden en bedrijfsleven, we zijn opdrachtgever voor grond en baggerverzet en we zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit’, licht Michiel Gadella toe. Lees verder.


Michiel Gadella: ‘Opgavegericht werken is echt heel erg leuk’ – eigen foto

Op de voorgrond

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Rijkswaterstaat/Bodem+

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Staatssecretaris Van Veldhoven een toelichting op de aanpassingen in het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. Deze geactualiseerde versie vervangt het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie van 28 november 2019) en het eerdere Tijdelijke handelingskader van 8 juli 2019. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

KOBO project

Interactieve infographic beantwoordt vragen over bodemdaling

Een snel overzicht van de kennis over bodemdaling, met toegankelijke voorbeelden en de weg duidend wie waar te vinden is, daaraan blijken gemeenten behoefte te hebben. En ook hogescholen zoeken een gids voor die informatie, blijkt uit een onderzoek op initiatief van het KOBO-HO en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, samen met de provincie Zuid-Holland en het Platform Slappe Bodem. Lees verder.


Rik Zeeuwen: ‘Behoefte aan kennis die op een heldere, structureel en eenvoudige wijze is te ontsluiten’ – eigen foto

Actueel

TerrAgenda 2020-2030, Vitale Bodems in heel Nederland in 2030

Rijkswaterstaat/Bodem+

Geef de bodem een stem! Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030. Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online bijeen om te praten wat er nodig is om vitale bodems te realiseren. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Initiatief Bewust Bodemgebruik

'Kabinet was onnodig streng met PFAS-norm’

NOS.nl

Het kabinet was aanvankelijk veel te streng met de PFAS-maatregelen, waardoor bouw- en baggerwerkzaamheden onnodig stil kwamen te liggen. Dat vinden coalitie-Kamerleden van VVD en CDA. Uit door Nieuwsuur opgevraagde stukken blijkt dat er vorig jaar direct ambtelijk geadviseerd is om nieuwe regels in te stellen waarmee een herhaling van de problemen voorkomen kunnen worden. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Lees verder.

Achtergrondwaarden PFAS en onderzoek naar uitloging PFAS uit grond en bagger

RIVM

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht wat de concentraties van de stoffen PFAS zijn in de bodem op landbouw- en natuurlocaties verspreid over Nederland. Op basis van de concentraties zijn voor twee veelvoorkomende PFAS (PFOS perfluoroctaansulfonaten en PFOA perfluoro octanoic acid ) zogenoemde achtergrondwaarden bepaald. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit. Lees verder.


Illustratie: RIVM

Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten bij omgevingsplan

Kenniscentrum Infomil

Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten. Lees verder.


Foto: Kenniscentrum Infomil

Europa ontwikkelt handvatten voor sedimentbeheer in context Kaderrichtlijn Water

Deltares

Meer dan 60 experts uit diverse Europese lidstaten en van uiteenlopende belangengroepen zijn op 28 mei j.l. online gestart met het ontwikkelen van een technisch document voor sedimentbeheer in de context van de Kaderrichtlijn Water. Het doel van het document is om tot een gedeeld begrip te komen over wat de rol is van sediment in het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Lees verder.


Illustratie: European commission

Monitoringsaanpak ecologische effecten bij gebruik aquathermie beschikbaar

Deltares

Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater is van belang om deze vorm van aquathermie in te kunnen zetten als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Deltares heeft binnen het kennisprogramma WarmingUP een aanpak opgesteld voor het monitoren van ecologische effecten. Lees verder.


Foto: Deltares

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

1, 8 en 15 september 2020
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
Vanaf 24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Overal in het land en op social media
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
12 november 2020
Platformdag Toezicht Bodem 'toezicht in transitie'
Fysiek of online
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Save the date: Festival Follow UP - 25 november 2020

Namens de samenwerkings-partners rond het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor het Festival Follow UP “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”. Reserveer 25 november alvast in je agenda. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Wateropslag-proef als mogelijke oplossing voor boeren

NOS

Er wordt 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in een project op Texel, waarbij op grote schaal regenwater wordt opgevangen voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan boeren die last hebben van de droogte. Dat meldt het Waddenfonds, dat ook geld investeert in het project. Lees verder.


Foto: NOS/Waddenfonds

‘Functie volgt bodem’ moet in NOVI

Binnenlands bestuur

Het principe ‘functie volgt bodem’ zou moeten worden vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) in een advies over bodembeleid aan de regering. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Nieuwsbrief Convenant in uitvoering

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

In de juni-uitgave onder andere de aankondiging van het Follow Up Festival op 25 november 2020, vier interviews met Aardse Helden, aankondiging van de informatiebijeenkomst over Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater (NLO) en de Voortgangsrapportage Verkenning Drinkwatervoorziening. Lees verder.


Foto: Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Rijkswaterstaat koppositie sonderingen in de BRO

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is momenteel koploper met het aanleveren van sonderingen in de BRO. De sonderingen zijn afkomstig van grote projecten als aanleg en verbreding van wegen met vaak ingewikkelde bouwwerken als fly-overs, onderhoud van vaarwegen en realisatie van windmolenparken. Lees verder.


Werk aan Zuidelijke Ringweg Groningen – foto RWS

Ontwerp schakelfunctie versterking kennisinfrastructuur

Rijkswaterstaat/Bodem+

Steeds vaker spelen maatschappelijke opgaven zich af op lokaal en regionaal niveau. Om die effectief te kunnen oppakken, is het nodig om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde kennis en voor het gezamenlijke leervermogen bij de betrokken overheden en maatschappelijke partners. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Landbouweconoom: 'Bodembeleid moet op de schop'

De vitaliteit van de bodem in landbouw en natuurgebieden staat onder druk. Het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) doet in het advies 'De bodem bereikt?!' zes aanbevelingen om het roer om te gooien. Boerenorganisaties zijn kritisch op dit advies. Lees verder.


Krijn Poppe, landbouweconoom: ‘We weten eigenlijk nog heel veel niet over de bodem’

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wat moet een gemeente doen als voor 3 juli 2020 al een lokale achtergrondwaarde voor PFAS beleidsmatig of via gebiedsspecifiek beleid heeft vastgesteld?

Eerder (beleidsmatig of via de raad) vastgestelde lokale maximale waarden of lokale achtergrondwaarden blijven in principe geldig boven de landelijk vastgestelde (voorlopige) toepassingsnormen. Dus ook als de lokale achtergrondwaarde lager (bijvoorbeeld 0,5 ug/kg) of juist hoger (bijvoorbeeld 2,0 ug/kg) is dan de voorlopige landelijk vastgestelde achtergrondwaarden voor PFAS van 1,4 ug/kg. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.