Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 15 - 1 september 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Cesco Paré: ‘Archeologie brengt heel veel kennisvelden samen’

‘Archeologie is een fantastisch breed vakgebied, waarin historie, wetenschap, praktische onderzoeken en tal van sociaal-culturele aspecten samenkomen. Het is een kennisveld waarin ik heel veel van mijn zo uiteenlopende belangstelling kwijt kan’, vertelt Cesco Paré, archeoloog bij Sweco. Lees verder.


Cesco Paré – eigen foto

Op de voorgrond

Cees Veerman: binnen vijf jaar tekort aan zoet water

H2O

We hebben binnen vijf jaar grote problemen met de beschikbaarheid van zoet water. Dat zei Cees Veerman op het symposium dat werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van algemeen directeur Guïljo van Nuland van drinkwaterbedrijf Brabant Water. ‘Als we niet meer uit het diepe grondwater kunnen putten, dan hebben we een probleem’, aldus Veerman. Lees verder.

Actueel

Bodem in algemene regels onder de Omgevingswet: milieubelastende activiteiten

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan diverse milieubelastende activiteiten die een relatie hebben met de bodem. Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is uitgebreide informatie beschikbaar over de regels voor deze milieubelastende activiteiten. Deze informatie is interessant voor iedereen die zich voorbereid op de Omgevingswet. Lees verder.

Aanhoudend droog

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De aanhoudende droogte van de afgelopen jaren heeft gevolgen voor de 1400 groene rijksmonumenten die Nederland rijk is. Eigenaren van groene monumenten ondervinden schade aan monumentale bomen, karakteristieke heestergroepen en aantasting van zichtlijnen van het historische landschap. De schade brengt onvoorziene kosten met zich mee en er is sprake van mogelijke botsende belangen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed brengt een inventarisatie uit naar de gevolgen van droogte voor groene rijksmonumenten. Lees verder.


Drooggevallen sloot bij kasteelbos Renswoude, juni 2020 – foto Inspectie

Onderdeel Aardkundige waarden geactualiseerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

Onderdeel ‘Aardkundige waarden’ op bodemrichtlijn.nl is door Tauw geactualiseerd. Het is compacter gemaakt en ruim 100 verwijzingen zijn toegevoegd: een verdubbeling. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Wijziging Bvsbi ten behoeve van beëindiging AVI-bodemas als IBC-bouwstof

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 14 juli jl. is de voorpublicatie van het wijzigingsbesluit Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het wijzigingsbesluit voorziet in de beëindiging van de toepassing van AVI-bodemas als IBC-bouwstof vanaf 1 januari 2021, met een overgangsperiode voor het opmaken van bestaande voorraden tot 1 juli 2021. Lees verder.

Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

Rli

Op 3 september brengt de Raad voor de Leefomgeving zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. In dit advies dringt de raad eropaan om te gaan sturen op een sterke afname van bodemdaling en pleit de raad voor een gebiedsgerichte uitvoering in veenweidegebieden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hittemonitor voor aanpak hittestress

Omgevingsweb

Nederland zuchtte begin augustus onder een record hittegolf. Het aantal opeenvolgende tropische dagen (warmer dan 30 °C) was niet eerder zo hoog. Het aantal hittegolven in de afgelopen 20 jaar nadert het aantal van de gehele 20e eeuw. We moeten ons voorbereiden op dit ‘nieuwe normaal’. De Hittemonitor helpt om hittestress structureel en effectief aan te pakken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aardappelen hand in hand met walnoten

WUR

Walnootbomen en hazelaars in keurige rijen met ertussenin brede stroken aardappelplanten. Het lijkt een vreemde combinatie, maar er zit een logische gedachte achter dit proefveld dat onderdeel is van het Agroforestry project van Wageningen University & Research. De bomen trekken meer insecten naar de akkers en halen diepgelegen nutriënten en water uit de bodem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld

TNO

Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling vragen om informatie van de toplaag van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en ontsluit die via een gedetailleerd driedimensionaal beeld in het GeoTOP model. Lees verder.


GeoTOP Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg - illustratie: TNO

Bij pixellandbouw zwaait de plant de scepter

WUR

Een golvend goudgeel veld tarwe, haast glimmend bij zonsondergang. Een paar uur later is op diezelfde akker niks meer over van de romantische aanblik. Alle tarwe is geoogst, ook de twintig procent die nog niet helemaal rijp was. Pixellandbouw moet dat in de toekomst voorkomen. Lees verder.


Foto: WUR

De berm: natuur naast de snelweg

Rijkswaterstaat

Je zoeft er altijd gedachteloos langs in de auto. Maar wist je dat bermen ook ware natuurgebieden zijn? En waarom een berm zo belangrijk is? Rosalie Heins, ecologe bij Rijkswaterstaat, vertelt er in deze podcast alles over aan Botte Jellema. Luister de podcast.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

17 september 2020
Grondwater in de omgevingswet
Online
Vanaf 24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Overal in het land en op social media
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
2 oktober 2020
Afbouw IBC i.c.m. COP nazorg IBC locaties
Deels live op locatie en deels online
8 oktober 2020
Bagger als grondstof
Online
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
28 oktober 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
12 november 2020
Platformdag Toezicht Bodem 'toezicht in transitie'
Fysiek of online
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Bodegraven
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht en online
7 december 2020
Congres 'Nu bouwen aan morgen verkenning Bouw & Infra 2030'
Online
 

Uitgelicht

Grondwater in de omgevingswet, 17 september 2020

Op 17 september organiseert BodemBreed Forum 'Grondwater in de Omgevingswet'. Met de komst van de nieuwe omgevingswet gaan de regels en het beleid voor grondwatersanering en grondwaterkwaliteitsbeheer veranderen. Wat betekent dit voor ons in de praktijk? We gaan dit onderwerp samen uitdiepen en doen dat met een aantal provincies. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Coronacrisis zorgt voor latere Earth Overshoot Day

AfvalOnline

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Earth Overshoot Day (EOD) dit jaar meer dan drie weken later valt. Met een halvering van de CO2-uitstoot zou EOD 93 dagen later kunnen vallen. Earth Overshoot Day is de dag waarop de mensheid meer grondstoffen heeft verbruikt dan de aarde in één jaar kan produceren. In 2020 viel deze dag op zaterdag 22 augustus. Lees verder.


Foto: Pixabay

Producten beschikbaar voor effectievere inzet Global Goals

VNG

De Vlaamse VVSG heeft met de gemeenten die deelnamen aan een pilotproject producten ontwikkeld om de Global Goals effectiever in te zetten in de formulering en implementatie van lokaal beleid. Deze producten zijn beschikbaar op de VVSG-website en mogelijk ook interessant voor Nederlandse gemeenten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bouw tweede proeflocatie zon op dijken gestart

TNO

TNO en het Waterschap Zuiderzeeland zijn in samenwerking met partners begonnen aan de bouw van de tweede proeflocatie binnen het onderzoeksproject Zon op Dijken. Deze proef vindt plaats op de Knardijk in Flevoland. Hierop worden twee innovatieve zonnestroomsystemen gebouwd en getest op onder meer waterveiligheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Overstromingen langs de kust

Deltares

Kustoverstromingen kunnen een bedreiging vormen voor activa ter waarde van 20% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) tegen het jaar 2100, wat neerkomt op 14,2 biljoen dollar. Lees verder.


Foto: Pixabay

Betere neerslagvoorspellingen

WUR

Informatie over de hoeveelheid neerslag die waar en wanneer valt is cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, maar bijvoorbeeld ook voor evenementen, wegverkeer en de luchtvaart. Deltares, Wageningen University & Research (WUR) en het KNMI onderzochten hoe neerslag tot een paar uur vooruit met radartechnieken kan worden voorspeld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Erosie zorgt in Vlaanderen voor veel bodemverlies

Nieuwe Oogst

In Vlaanderen had vorig jaar 38.117 hectare landbouwgrond een erosierisico hoger dan 10 ton bodemverlies per hectare per jaar. Dit blijkt uit de Bodemerosierisico-indicator. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Grote waterschapsprojecten zonder stikstofuitstoot

Het hoogheemraadschap van Rijnland bewijst dat het kan: grote projecten uitvoeren zonder stik-stofuitstoot. Bij een project om de waterkwaliteit bij de Langeraarsche plassen te verbeteren, gaat het waterschap 470.000 m3 bagger en grond uitstootvrij afgraven door de inzet van elektrisch materieel. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Welke mogelijkheden zijn er voor het maken van lokaal beleid voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie?

Het Besluit bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om in het kader van gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen. Deze kunnen zowel strenger als minder streng zijn. Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te stellen, moet de gemeente (toepassen op de landbodem) of de waterbeheerder (toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam), een bodembeheergebied aanwijzen en een nota bodembeheer vaststellen die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.