Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 17 - 29 september 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Online leerplatform voor bodemkennis

SIKB/SBN/KOBO

De Stichting Bodembeheer Nederland, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het hoger onderwijs richten een online leerplatform op voor kennis en kunde over bodem en ondergrond. Het platform is bedoeld voor digitale scholing, al dan niet in combinatie met fysiek onderwijs, zogenoemd blended learning. Het platform richt zich zowel op het werkveld als op het hoger onderwijs. Lees verder.


Henk Koster (SIKB), Henri Schouten (SBN) en Geert Roovers (KOBO),v.l.n.r., ondertekenen de samenwerking – foto SIKB

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

De sprong naar integraal werken

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren in jouw werk? Waar krijg jij energie van? En hoe kan jij die passie inzetten in de samenwerking met anderen – en dan niet alleen je eigen directe gespecialiseerde collega’s, maar ook die deskundigen waarmee je steeds meer te maken krijgt, nu de Omgevingswet nadert? SPRONG zoekt naar goede voorbeelden. Lees verder.


Sannah Nagelkerken, Bowine Wijffels en Karen Jonkers, v.l.n.r. – eigen foto’s

Uit het netwerk

Hoe het belang van bodem borgen in de klimaatadaptatie?

Wat zijn de kwetsbaarheden en kansen van de bodem en ondergrond? En hoe houd je daar rekening mee in de opgave van de klimaatadaptatie? Daarvoor is kennis nodig vanaf het allereerste beleidsdenken tot het allerlaatste punt in de realisatie. En daartoe zijn netwerken onontbeerlijk. Lees verder.


Tommy Bolleboom – eigen foto

Actueel

Beleidsevaluatie Kwalibo en Procesevaluatie granuliet aangeboden aan Tweede Kamer

Rijkswaterstaat / Bodem+

Op 18 september 2020 is met een aanbiedingsbrief de resultaten van de beleidsevaluatie Kwalibo aan de Tweede Kamer gezonden. Tegelijkertijd is ook de rapportage 'Kleine korrels, grote discussie' van Wim Kuijken over de toepassing van granuliet onder het Besluit bodemkwaliteit aangeboden. Kort daarna is de persverklaring van Wim Kuijken verschenen. De onderzoeken geven samen een gedegen beeld van de algemene werking van het stelsel van kwaliteitsborging voor de bodem en leveren lessen op om dit stelsel te versterken. Lees verder.


Foto Infrasite.nl

Geologische dienst Nederland brengt grondwaterkwaliteit in beeld

TNO

Vanaf deze week ontsluit de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gegevens over grondwaterkwaliteit via de webviewer ‘Grondwaterkwaliteit in Beeld’. Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar, die cruciaal is voor het inrichten van een duurzame watervoorziening voor burgers, industrie en landbouw. Lees verder.


Foto TNO

Sediment in stroomgebiedbeheerplannen: 20 jaar SedNet inspanning

Deltares

Op 17 september 2020 is een wetenschappelijke publicatie over 20 jaar SedNet verschenen. Het artikel is vrij toegankelijk. SedNet is het Europese Sediment Netwerk. Vanuit Nederland nemen Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Deltares deel in de stuurgroep van SedNet. Lees verder.


Foto Sednet

Natuurlijke lozing verontreinigd grondwater op oppervlaktewater

Rijkswaterstaat / Bodem+

Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd Grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt. Lees verder.

Op weg naar nieuw milieubeleid: schade voorkomen

Ministerie van IenW

Nederland verdient vernieuwd, toekomstbestendig milieubeleid, waarbij we schade voorkomen in plaats van achteraf moeten herstellen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven over het ontwerp nationaal milieubeleidskader (NMK) dat donderdag 24 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deels is dat al concreet in gang gezet deze kabinetsperiode, waaronder met het schone lucht akkoord, de plastic pacts, en het uitvoeringsprogramma circulaire economie. Lees verder.


Foto Planbureau voor de leefomgeving

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

2 oktober 2020
Afbouw IBC i.c.m. COP nazorg IBC locaties
8 oktober 2020 om 12.00 uur
SIKBeter: De velddialogen archeologie: aan tafel bij een archeologische opgraving
8 oktober 2020 van 13:00 – 15:00
Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?)
20 oktober 2020, om 13.30 uur
Systematische afwegingen op het grensvlak van grondwater en oppervlaktewater
22 oktober 2020
SIKBeter: Impressie : Impressie van internationaal webinar Platform Baggernet
26 oktober 2020
11e Landelijke Asbest Praktijkdag 2020
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
28 oktober 2020
Symposium Bodembreed
 

Uitgelicht

Follow Up Festival

Op 25 november 2020 nodigen wij, namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 iedereen van harte uit voor het Follow UP Festival ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Een digitaal Jaarcongres, in vele vormen

SIKB

Het is u vast niet ontgaan: op 24 september hadden wij ons SIKB-Jaarcongres 2020. Niet in de vorm zoals u van ons gewend bent, maar in een volledig digitale vorm. De corona-perikelen leidden er al snel toe dat we kozen voor een congres dat op 24 september is gestart, en dat vervolgens, eens per twee weken, wordt voortgezet met deelsessies. Lees verder.

Uitzending Zembla 24 september 2020

Rijkswaterstaat

Televisieprogramma Zembla besteedde donderdagavond 24 september 2020 opnieuw aandacht aan het granulietdossier. Zembla schetst een beeld waarin Rijkswaterstaat zich niet herkent en geeft op een aantal punten een onjuiste weergave van de feiten. Lees verder.


Foto NOS

Eensluidende oproep vijf mondiale milieuverkenningen tot versterkte actie

PBL

Toenemende klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en landdegradatie bedreigen het welzijn van huidige en toekomstige generaties. De huidige mondiale beleidsinzet is onvoldoende om de afgesproken doelen te bereiken. Versnelde actie en transities zijn nodig. Hoewel die boodschap niet nieuw is, is de resterende tijd om woorden in daden om te zetten wel aanzienlijk geslonken. Lees verder.


Foto Planbureau voor de leefomgeving

Rotterdamse Biënnale over droogte in de delta

Deltares

Op 19 september is de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) met de tentoonstelling ‘Droogte in de delta’, waarvoor vanuit COASTAR een belangrijke bijdrage is geleverd. De IABR is een tweejaarlijkse internationale manifestatie over architectuur, gericht op de toekomst van de stad en haar regio. De negende editie heeft als thema ‘Down to Earth’. Lees verder.


Foto Deltares

Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld

Rioned/STOWA

Met de nieuwe RadarTools software krijgen (stedelijke) waterbeheerders per gemeente een beter inzicht in de hevigheid en ruimtelijke verdeling van geregistreerde extreme neerslag. Lees verder.


Uit radartellingen gefilterde extreme neerslaggebeurtenissen in Arnhem vanaf 2008

Achtergrond en opinie

Bij droogte stijgt zout water op naar de akkers, een nachtmerrie voor boeren

Volkskrant

In Noord- en Zuid-Holland komen boeren tijdens droge periodes zoet water tekort. Oud zeewater stijgt er op uit diepe grondwaterlagen. Vastgelegde waterpeilen dwingen waterschappen vaak om het water te lozen dat ze later zo hard nodig hebben. Met kunst- en vliegwerk brengt het waterschap nieuw zoet water binnen uit de rivieren. Lees verder.


De grondwaterlaag van oud zeewater zit in het kustgebied soms dicht onder de oppervlakte - Beeld Deltares

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.