Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 18 - 13 oktober 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Bart-Jan van Unen: ‘Vooraf goed overleg is essentieel, ook voor het boren van een brandput’

De vanzelfsprekendheid om uit drinkwaternetten bluswater te halen, wordt steeds minder. Meer en meer moeten alternatieven worden gezocht. Zoals geboorde brandputten. Voor het opstellen van de eisen om deze te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn. Bart-Jan van Unen, senior-medewerker Operationele Informatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, participeert in de begeleidingscommissie. Lees verder.


Bart-Jan van Unen – foto William van den Handel

KOBO project

De aantrekkingskracht van bodem vergroten

‘Het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs begint steeds meer een breed, en goed functionerend netwerk te worden. Dat merk ik onder andere wanneer ik er de steun kan vinden voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules’, vertelt Marjon Verhoeven, docent Milieukunde bij Avans Hogeschool. Lees verder.


Marjon Verhoeven – eigen foto

Op de voorgrond

Bodemgezant Barbara Baarsma: ‘Zet een schep in de grond en kijk eens wat je ziet’

Trouw

Barbara Baarsma nam deze week een bodemmonster in het Amsterdamse Amstelpark. De hoogleraar economie en directeur van de Rabobank Amsterdam, is sinds kort bodemgezant van het programma Onder het Maaiveld. In de volgende editie van deze nieuwsbrief staat een interview met Barbara Baarsma. Lees verder.


Barbara Baarsma – foto IUCN NL

Actueel

Het succes van tien jaar samenwerken

UP Bodem en Ondergrond

Op 25 november sluiten we het convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 af met het festival Follow UP ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’. We presenteren de belangrijkste producten, vieren tien jaar lang samen werken aan bodem en ondergrond en kijken vooruit naar het vervolg. Een aantal van deze producten zijn in een digitaal magazine gebundeld. Half december wordt een tweede en laatste magazine gepubliceerd. Lees verder.

GGD-richtlijn Publieke gezondheidsaspecten van bodemsanering

RIVM

Bij een bodemsanering kunnen verschillende stoffen vrijkomen. Sommige stoffen leiden tot geuroverlast. Daarnaast kunnen geluid en trillingen voor overlast zorgen. Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’n) kunnen voorafgaand, tijdens en na een sanering adviseren over de gezondheidsaspecten. De richtlijn ‘Publieke gezondheidsaspecten van bodemsanering’ helpt GGD’en hierbij. Lees verder.


Foto: RIVM

Reminder: Natuurlijke lozing verontreinigd grondwater op oppervlaktewater

Rijkswaterstaat/Bodem+

Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Eerste resultaten uit onderzoek naar zanderosie onder Friese Waddenzeekust positief

Deltares

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten zijn positief en verkleinen mogelijk de opgave van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Het onderzoek is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Lees verder.


Foto: Deltares

Project EARTHWORK verbindt verleden, heden en toekomst

WUR

Dijken zijn niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Maar hoe oud zijn deze oer-Hollandse aardwerken nou precies? Dat gaat prof. dr. Jakob Wallinga, leerstoelhouder Bodemgeografie en Landschap aan Wageningen University & Research, onderzoeken in het project EARTHWORK. Lees verder.


Foto: Pixabay

Laag grondwaterpeil bedreigt funderingen

Deltares

Naar schatting zijn er in Nederland 750.000-1.000.000 panden op een fundering van houten palen of op staal. Deze funderingen zijn gevoelig voor bodemdaling en lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. Hierdoor ontstaat schade aan houten en ondiepe funderingen en aan muren en kozijnen. Voor een huiseigenaar levert dit een onverzekerde schadepost op voor reparatie, die soms kan oplopen tot 120.000 euro. Lees verder.


Foto: Pixabay

Sanering Westdijk in Bunschoten eind oktober van start

H2O

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft de financiering van de sanering en het herstel van de Westdijk bij Bunschoten-Spakenburg goedgekeurd. De opdracht is voorlopig gegund aan Boskalis. Eind oktober kunnen de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Stort granuliet bij Alphen (Gld) stopt tot nieuw onderzoek klaar is

NOS

Er wordt zo snel mogelijk gestopt met het storten van granuliet in een natuurplas in de gemeente West Maas en Waal tot een extern onderzoek klaar is. Dat bleek vandaag tijdens een nieuwe rechtszaak die door de gemeente is aangespannen, meldt de Gelderlander. Lees verder.

Proefdijk van gedroogd slib bij de Dollard

Deltares

Onder ideale omstandigheden is de afgelopen weken door waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape een 40 meter lange proefdijk aangelegd voor de zeedijk bij de Dollard. Deze proefdijk is gebouwd met klei, afkomstig uit de kleirijperijen waarin slib uit het zeehavenkanaal van Delfzijl en polder Breebaart is gebruikt. Lees verder.


Foto: Deltares

Helikopter gooit duizenden kilo's steenmeel over de Hoge Veluwe

NOS

Over de heide van het Nationale Park De Hoge Veluwe werd de afgelopen maand per helikopter duizenden kilo's steenmeel geloosd. Het steenmeel moet nieuw leven inblazen in een verschraald en verzuurd landschap. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

20 oktober 2020, om 13.30 uur
Systematische afwegingen op het grensvlak van grondwater en oppervlaktewater
22 oktober 2020
SIKBeter: Impressie internationaal webinar Platform Baggernet
26 oktober 2020
11e Asbest Praktijkdag 2020
Utrecht/Bunnik
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
12 november 2020
Deltacongres
Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans in Bodegraven
19 november 2020
Workshop over de voortgang van de Basisregistratie Ondergrond
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Symposium Bodem Breed uitgesteld

Het Symposium Bodem Breed, gepland voor woensdag 28 oktober 2020, gaat niet door en is uitgesteld naar een nader te bepalen datum in 2021. Ondanks de uiterst zorgvuldige voorbereidingen, is het gezien de recente toename van het aantal besmettingen, niet verstandig het symposium in deze vorm nu te organiseren. Uw aanmelding voor dit jaar blijft gelden voor het symposium in 2021. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Stimuleren Afbouw Nazorg IBC

Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond werkt aan het stimuleren van afbouw Nazorg/IBC en de opbouw van een CoP die elkaar hierin inspireert en helpt. De CoP creëert kansen voor gebieden, bespaart middelen en is leuk! Aan de hand van een enquête worden de activiteiten geëvalueerd en ideeën verzameld om vervolgstappen te zetten. Daarmee worden de inzichten verdiept om de afbouw nog scherper vorm geven. Lees hier het digitale magazine.


Illustratie: Pixabay

De sluiskolk voor nieuwe zeesluis IJmuiden uitgebaggerd

Rijkswaterstaat / Bodem+

In elf weken tijd is 600.000 m3 zand uit de sluiskolk gebaggerd door de cutterzuiger de Biesbosch. De sluiskolk is nu op -negentien meter NAP-diepte. Met een grind- en betonlaag als bodembedekking komt de nieuwe zeesluis IJmuiden in het najaar van 2020 op de uiteindelijke diepte van achttien meter. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater

Deltares

In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwater-voorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging. Lees verder.


Foto: Deltares

Graven, boren, meten: voorbereidende onderzoeken ViA15 in volle gang

Rijkswaterstaat/Bodem+

Er wordt momenteel volop gegraven, geboord en gemeten in het projectgebied van ViA15. Daardoor lijkt het misschien alsof de bouw al begonnen is, maar dit is niet het geval. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Marcel van Gent benoemd tot hoogleraar Coastal Structures aan de TU Delft

Deltares

De raad van bestuur van de TU Delft heeft dr.ir. Marcel van Gent benoemd tot hoogleraar Coastal Structures. Met deze uitbreiding van de afdeling Waterbouwkunde aan de TU Delft wordt de samenwerking tussen de TU Delft, Deltares en de waterbouwsector op het werkterrein van waterbouwkundige constructies verder versterkt. Lees verder.

Routekaart duurzame gewasbescherming gepresenteerd

H2O

Meer onderzoek en pilots om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk waarin zo weinig mogelijk gewasbeschermings-middelen worden gebruikt. Daarop wordt onder andere ingezet in het uitvoeringsprogramma voor een duurzame gewasbescherming. De Unie van Waterschappen en Vewin doen hieraan mee. Lees verder.


Foto: Pixabay

Forse uitbreiding van geochemische sedimentanalyses

TNO

Eén van de gegevens die via DINOloket zijn op te vragen zijn geochemische analyses van geologische afzettingen. Afgelopen maanden is dat uitgebreid met ruim 5.000 geochemische analyses. Lees verder.


Locaties van de 5.000 toegevoegde geochemische sedimentanalyses

CCvD Archeologie zoekt voorzitter

SIKB

Het bestuur van SIKB nodigt belangstellenden uit te reageren op de functie van voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie. Het CCvD draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsrichtlijnen voor de Nederlandse archeologie, die wettelijk verplicht zijn om toe te passen bij gravende handelingen in het archeologische werkveld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Groen licht voor aardwarmte voor 1.200 Haagse woningen

NRC

Den Haag wordt de eerste gemeente die de warmte van de aarde gaat benutten voor verwarming en warm kraanwater voor een stadswijk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft donderdag groen licht gegeven voor een geothermie-project waarbij 1.200 huizen betrokken worden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Nederland verdroogt, maar regen is niet de oplossing

NOS

Misschien denk je: droogte in Nederland? Het regent toch weer volop? Maar het neerslagtekort in ons land is nog altijd enorm. De uitzonderlijk droge zomers van de afgelopen jaren dragen daar natuurlijk aan bij, maar de verdroging in Nederland is vooral een politieke keuze. Water afvoeren naar de zee is namelijk al tientallen jaren bewust beleid. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Kan ik het Webinar Bodembescherming in de Omgevingswet nog terugkijken?

Ja, dat kan. In dit webinar krijgt u onder andere antwoord op de vragen: Wat regelt de Omgevingswet voor bodembescherming? Waar staan de regels? En welke normdocumenten (BBT) worden aangewezen? Bekijk hier het webinar terug of bekijk de presentatie.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.