Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vacature van de functie van Voorzitter van het CCvD Archeologie

Algemene omschrijving
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie is een onafhankelijk college, in 2005 ingesteld door het bestuur van de SIKB. Het CCvD draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsrichtlijnen voor de Nederlandse archeologie, die wettelijk verplicht zijn om toe te passen bij gravende handelingen in het archeologische werkveld.
In het CCvD wordt archeologie niet alleen vakmatig bezien, maar als onderdeel van het maatschappelijk en ruimtelijk proces. Daarom zijn in het CCvD alle belanghebbende partijen (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, opdrachtgevers) op het niveau van deskundige vakspecialisten vertegenwoordigd. Transparantie, zorgvuldigheid en consensus in de besluitvorming zijn belangrijke uitgangspunten.
Het CCvD is in beweging en gaat een nieuwe fase in. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de samenstelling gewijzigd. Hierbij is het nodig dat gezamenlijk geïnvesteerd wordt in de cultuur en structuur om als groep tot effectieve overleg- en samenwerkingsprocessen te komen.

Taakomschrijving
De voorzitter zit de bijeenkomsten van het CCvD Archeologie voor. Samen met de secretaris draagt de voorzitter zorg voor de agendering en voorbereiding van de vergaderingen. De voorzitter draagt zorg voor een zorgvuldig en helder besluitvormingsproces van het CCvD, gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke consensus in de besluitvorming. De voorzitter behartigt de relatie met het bestuur van de SIKB en neemt tweemaal per jaar deel aan de bestuursvergaderingen en incidenteel aan extern overleg.

Profielschets
De voorzitter is sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen. De voorzitter heeft ruime ervaring met het leiden van vergaderingen en is in staat technisch-inhoudelijke discussies te leiden en doortastend gezamenlijke besluitvorming te genereren. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en heeft draagvlak binnen het archeologisch veld om deze taak op zich te nemen, of kan dat draagvlak verwerven. De voorzitter heeft een academisch werk- en denkniveau en heeft aantoonbare deskundigheid en ervaring in bestuurlijke processen. De voorzitter heeft ervaring met kwaliteitsinstrumenten in brede zin. De voorzitter heeft affiniteit met de archeologie of het bredere terrein van erfgoed en werkzaamheden in het ruimtelijk domein en is bereid te investeren in de eigen kennis van de sector.

Overige informatie
Gemiddeld komt het CCvD vier keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden in de regel plaats in Amersfoort of Gouda en beslaan telkens een dagdeel; zij worden voorbereid en uitgewerkt door het Programmabureau SIKB. Op jaarbasis beslaat de voorzittersfunctie gemiddeld 64 werkuren. Indien gewenst is een financiële vergoeding mogelijk op basis van het aantal bestede uren en gemaakte kosten. Benoeming geschiedt door het bestuur van de SIKB. De zittingsduur is vier jaar, herbenoeming is mogelijk. SIKB stimuleert verjonging en diversiteit in al haar gremia.

Meer informatie
Meer informatie over het CCvD, de KNA en de SIKB vindt u op www.SIKB.nl. Voor een mondelinge toelichting wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de programmadirecteur, de heer H.H. Koster (06-54245158).

Reageren
Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken voor 13 november 2020. U kunt uw brief met CV richten aan het bestuur van de SIKB t.a.v. de heer A. Deelen, voorzitter, postbus 420, 2800 AK, Gouda, of per mail naar arie.deelen@sikb.nl.