Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarprogramma

Het jaarprogramma Bodembescherming omvat de werkvelden aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen, tanks/ tank(opslag)installaties en werken met IBC-bouwstoffen. In het jaarprogramma zijn voor 2023 onder andere de volgende projecten opgenomen:

  • Vervolgonderzoek MIC- indicatoren in slib;
  • Organiseren van themabijeenkomsten voor AS SIKB 6700 en 6800 inspecteurs;
  • Vervolg van het analyseren van (mogelijke hiaten in) de keten van productie, toepassing en beheer van AEC-bodemas in civiele werken, mede als invulling van het aandachtspunt uit het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021;
  • Protocol 6703 en 6704 in procedure bij de RvA / HUF brengen;
  • Roadshow Omgevingsdiensten over bodembescherming;
  • Actualisering van het schema BRL SIKB 7700 afronden en in procedure bij de RvA / HUF brengen;
  • Het uitwerken van de onderhoudsverwachting in AS SIKB 6700 en wellicht BRL SIKB 7700;
  • Het in procedure brengen van het geactualiseerde CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming.

Verder staat komend jaar uiteraard weer in het teken van de implementatie van de Omgevingswet en de impact op het werkveld.

Klik hier voor het volledige jaarprogramma 2023