Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Waterbodembeheer

De uitvoering van activiteiten in de waterbodem zoals waterbodemonderzoek en baggeren vereisen een bepaalde kwaliteit en reproduceerbaarheid. Het SIKB-netwerk werkt hieraan door in bijeenkomsten en overleggen kennis en ervaring over de goede uitvoering van waterbodemactiviteiten te delen en afspraken vast te leggen in richtlijnen of informatiebladen.

De meeste richtlijnen en protocollen van SIKB vallen onder een certificatie- of accreditatieregeling en onder de Kwalibo-erkenningsregeling. Maar er zijn ook SIKB-documenten die geen verplichtend karakter hebben vanuit de nationale regelgeving, zoals de Richtlijn baggervolumebepalingen of informatiebladen.

De SIKB-documenten hebben betrekking op verschillende activiteiten in de waterbodem, van voorbereiding tot en met de handeling in de waterbodem zelf en de milieukundige begeleiding daarbij.

Klik hier voor meer informatie over onder meer certificatie, accreditatie en erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Klik hier voor een overzicht van en korte toelichting op onze activiteiten op het gebied van waterbodembeheer.