Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM BE deel 2

Vergunningverlening

De BUM BE deel 2 voor vergunningverlening voor gesloten bodemenergiesystemen bestaat uit de volgende elementen:

  • Gemeenschappelijk te hanteren toetslijsten (wettelijke criteria met uitwerking in beoordelingspunten) voor de besluiten die de gemeente moet nemen. Het gaat om OBM (Omgevingsvergunning met Beperkte Milieutoets) en maatwerkvoorschriften voor de retour-temperatuur van de circulatievloeistof en voor de hoeveelheid warmte of koude die het systeem netto in de bodem mag brengen. De toetslijsten geven een overzicht van de wettelijke eisen. Daarbij is voor iedere eis een vertaling gemaakt naar toetscriteria, in de vorm van vragen die het bevoegd gezag beantwoordt bij de beoordeling van de aanvraag. Tevens bevatten de toetslijsten een toelichting op deze toetscriteria.
  • Uitleg over de te volgen procedures voor de OBM en voor maatwerkvoorschriften.
  • De mogelijkheden voor het betrekken van bodemenergie in aanverwante gemeentelijke besluiten (bijvoorbeeld het bestemmingsplan, bouwen, lozen, precario) en de registratie van bodemenergiesystemen.

Interferentietoets kleine gesloten systemen

Bijlage 2 van de BUM BE deel 2 beschrijft een methode voor het toetsen van interferentie tussen kleine gesloten systemen met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW. Deze methode kunt u vinden op de pagina 'Richtlijnen en protocollen' (HUM BE deel 2, Bijlage 2).

De methode maakt gebruik van een rekentool, ITGBES (Interferentie Tool Gesloten BodemEnergieSystemen), om de cumulatieve temperatuureffecten van dicht bij elkaar gelegen kleine gesloten bodemenergiesystemen te berekenen. ITGBES is down te loaden op de pagina 'Richtlijnen en protocollen' (onder de 'Informatieve documenten'). 

Voor achtergrondinformatie over deze methode kunt u het rapport en de notitie met aanvullende berekeningen downloaden. Dit betreft de rapportages van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de rekentool ITGBES en de actualisatie van de methode voor het toetsen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen.

Lozing van grondwater

Voor de procedures en de beleidsmatige voorkeurs-lozingsroute voor boorspoelwater bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen, verwijst de BUM BE deel 2 naar de Handreiking lozingen bij bodemenergie-installaties.