Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BUM BE deel 2

Vergunningverlening

De BUM BE deel 2 voor vergunningverlening voor gesloten bodemenergiesystemen bestaat uit de volgende elementen:

  • Gemeenschappelijk te hanteren toetslijsten (wettelijke criteria met uitwerking in beoordelingspunten) voor de besluiten die de gemeente moet nemen. Het gaat om OBM (Omgevingsvergunning met Beperkte Milieutoets) en maatwerkvoorschriften voor de retour-temperatuur van de circulatievloeistof en voor de hoeveelheid warmte- of koude- die het systeem netto in de bodem mag brengen. De toetslijsten geven een overzicht van de wettelijke eisen. Daarbij is voor iedere eis een vertaling is gemaakt naar toetscriteria, in de vorm van vragen die het bevoegd gezag beantwoordt bij de beoordeling van de aanvraag. Tevens bevatten de toetslijsten een toelichting op deze toetscriteria;
  • Uitleg over de te volgen procedures voor de OBM en voor maatwerkvoorschriften.
  • De mogelijkheden voor het betrekken van bodemenergie in aanverwante gemeentelijke besluiten (bijvoorbeeld het bestemmingsplan, bouwen, lozen, precario) en de registratie van bodemenergiesystemen.

Interferentietoets kleine gesloten systemen

Bijlage 2 van de BUM BE deel 2 beschrijft een methode voor het toetsen van interferentie tussen kleine gesloten systemen met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW. Deze methode kunt u vinden op de pagina op de pagina 'Richtlijnen en protocollen (HUM BE deel 2, Bijlage 2).

Voor achtergrondinformatie over deze methode kunt u het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de methode voor het toetsen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen hier downloaden.

Lozing van grondwater

Voor de procedures en de beleidsmatige voorkeursvolgorde voor lozen van grondwater bij de aanleg en het onderhoud van open bodemenergiesystemen, verwijst de BUM BE deel 1 naar de Handreiking lozingen bij bodemenergie-installaties.

Gerelateerde onderwerpen