Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

HUM Bodembeheer versie 1.0 vastgesteld

Het College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB heeft op 14 december 2023 versie 1.0 vastgesteld van de handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten (MBA) in relatie tot bodembeheer.

De HUM Bodembeheer treedt in werking 1 januari 2024, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen. De HUM Bodembeheer heeft betrekking op het stelsel voor het omgevingsrecht, zoals dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt.

In de HUM Bodembeheer komen naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het in het Besluit activiteiten leefomgeving aan bod:

  • graven in de bodem;
  • saneren van de bodem;
  • productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem;
  • toepassen van bouwstoffen op de landbodem;
  • toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem.

Proces
De HUM Bodembeheer is voorbereid met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, ILT, Rijkswaterstaat Bodem+ en het uitvoerend en het adviserend bedrijfsleven. Het penvoerderschap lag in handen van FLO Legal.

Opzet HUM Bodembeheer
Voor de HUM Bodembeheer is de in 2010 door Bodem+ uitgegeven HUM Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gebruikt als basis. In de HUM Bodembeheer is de tekst van de HUM Bbk aangepast naar het omgevingsrecht zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Overige verouderde teksten zijn verwijderd of geactualiseerd. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: ‘Graven’ (hoofdstuk 4) en ‘Saneren’ (hoofdstuk 5). Voor de inhoud van de nieuwe hoofdstukken is waar van toepassing gebruik gemaakt van de HUM Wet bodembescherming.

Voor situaties die onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet of de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen, blijft het oude recht van toepassing. Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten kunnen voor die situaties de oude HUM Wet bodembescherming en de oude HUM Besluit bodemkwaliteit raadplegen.

U kunt de HUM Bodembeheer (versie 1.0) hier downloaden.