Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vloer en verharding

Bodembeschermende voorzieningen zijn fysieke voorzieningen ter beperking van de kans dat stoffen in de bodem kunnen komen. Voorbeelden zijn vloeren, verhardingen, bedrijfsrioleringen, lekbakken.

Vloeistofkerend

Bij geringe vloeistofbelasting volstaat een vloeistofkerende vloer. Een vloeistofkerende vloer kan allerlei vormen hebben (gestort beton, elementen, etc). Uitgangspunt is dat vloeistoffen die op een kerende vloer terechtkomen, direct worden opgeruimd om indringing in de bodem te voorkomen. Naarmate de kerende werking minder effectief is, moet er sneller en grondiger opgeruimd worden. Het bedrijf moet hier adequaat op voorbereid zijn (materiaal, werkinstructies, trainingen).

Vloeistofdicht

Een vloeistofdichte voorziening wordt als de beste effectgerichte maatregel tegen bodemverontreiniging beschouwd.
In diverse situaties is een vloeistofdichte vloer in de wetgeving voorgeschreven. Een vloeistofdichte voorziening moet ten minste een maal per jaar door de ondernemer (houder van de inrichting) zelf worden gecontroleerd om te zien of de vloer nog steeds aan de eisen voldoet.
Een maal in de zes jaar moet de voorziening worden geinspecteerd door een onafhankelijke inspecteur. Dat kan met meerdere technieken: visueel, met geo-electrische metingen, met hydrologische metingen (onder water zetten en afpersen) en met luchttestsystemen.