Kennis van kwaliteit in bodembeheer

KNA-Leidraden

In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) wordt verwezen naar een aantal leidraden op plekken waar deze een relevante aanvulling vormen in de toepassing van methoden en technieken. Leidraden kunnen beschouwd worden als een best practice voor specifieke onderdelen binnen het archeologisch onderzoek.
Het gebruik van een Leidraad is niet verplicht, tenzij een dergelijke verplichting is opgenomen in bijvoorbeeld het Programma van Eisen.

Leidraden Veldmethoden en Technieken
KNA Leidraad Archeologie en Waterbodem - Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie
KNA Leidraad Veldhandleiding Archeologie
KNA Leidraad Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB)
KNA Leidraad IVO Karterend Booronderzoek
KNA Leidraad Proefsleuvenonderzoek
KNA Leidraad Geofysisch Onderzoek toelichting
KNA Leidraad Geofysisch Onderzoek (Guideline English Heritage)

Leidraden
Thematisch & Vraaggestuurd onderzoek
Ontwerp KNA Leidraad onderzoek van gebouwplattegronden van rurale agrarische nederzettingen reactietermijn gesloten
Bijlage 2 Factsheet terminologie bij de beschrijving van huisplattegronden

Leidraden
Specialistisch onderzoek
Ontwerp KNA Leidraad Metaal - reactietermijn gesloten
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel A - Algemene informatie
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 1 - Handgevormd aardewerk
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 2 - Natuursteen (prehistorie)
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 3 - Vuursteen (alle perioden)
NIEUW KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 4 - Aardewerk Romeinse tijd
NIEUW KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 5 - Aardewerk Middeleeuwen, Nieuwe Tijd
Bijlage concordantielijst Leidraad Romeinse Tijd
Bijlage concordantielijst Leidraad Middeleeuwen - Nieuwe Tijd
KNA Leidraad Archeobotanie
KNA Leidraad Archeozoölogie
KNA Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal alleen te bestellen als waaier

Relevante kennisdocumenten bureauonderzoek en veldwerk
Hooggespannen verwachtingen: de kwaliteit van de gespecificeerde verwachting
Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief

Leidraden Fysiek Beschermen
(in situ behoud)
KNA Leidraad Standaard Archeologische Monitoring (SAM)
Informatie over SAM voor de opdrachtgevers (brochure)
Informatie over SAM voor de archeologen (brochure)

Leidraden overig: Verwachtingskaarten en veldwerk Beekdalen
KNA Leidraad Archeologisch Onderzoek en Verwachtingskaarten Beekdalen in Pleistoceen Nederland