Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Advieskamers

De Advieskamer Bodembescherming en de Advieskamer Stortbesluit zorgen voor onafhankelijk expertadvies met betrekking tot bodembeschermende voorzieningen.

Advieskamer Bodembescherming

De Advieskamer Bodembescherming brengt een onafhankelijk deskundigenoordeel uit over het ontwerp van werken met IBC-bouwstoffen.
De Advieskamer Bodembescherming is ingesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Advieskamer vindt haar oorsprong in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit Besluit schrijft onder andere voor dat het ontwerp van werken met IBC-bouwstoffen door een deskundige instantie op zijn technische aspecten moet worden beoordeeld. IBC staat voor “Isoleren, Beheersen, Controleren”, de beleidsuitgangspunten bij het bergen van secundaire bouwstoffen zoals AEC-bodemas onder bijvoorbeeld rijkswegen. De Advieskamer vervult sinds 1 januari 2014 (na wijziging van Besluit en Regeling Bodemkwaliteit ) de rol van de “deskundige instantie”.

Deskundig advies is gewenst om bij het inrichten van IBC-locaties de risico’s voor bodem en grondwater vooraf goed in beeld te hebben. Dit is van belang voor de bedrijven die als opdrachtgever of uitvoerder bij het werk betrokken zijn, maar ook voor de overheden die als bevoegd gezag een melding voor het werk ontvangen. Hierbij speelt het ontwerp van het IBC-werk in combinatie met de lokale bodemgesteldheid een grote rol. Dit maakt beoordeling van elk IBC-werk maatwerk. Er is daarom besloten dat het oordeel van de Advieskamer een formeel onderdeel is van de besluitvorming. Meer informatie op de website van de Advieskamer Bodembescherming.

Advieskamer Stortbesluit

De Advieskamer Stortbesluit adviseert op verzoek van overheden en bedrijfsleven over de toepassing van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen, bijvoorbeeld waterdichte folies, minerale lagen onder een stortplaats of specifieke beheersmaatregelen. Dergelijke voorzieningen zijn van groot belang om de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging te minimaliseren.
De Advieskamer Stortbesluit adviseert sinds 1 juni 2013. De Advieskamer heeft geen wettelijke basis, maar is wel van zwaarwegend belang bij het afgeven van beschikkingen.
Meer informatie op de website van de Advieskamer Stortbesluit.