Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bronbemaling

Duurzame en goedkope techniek

Bij boven- of ondergrondse bouwwerkzaamheden – woningbouw, parkeerkelders, riolering en dergelijke – is vaak bronbemaling nodig. Een bronbemalingssysteem houdt gedurende het bouwproces de grondwaterstand kunstmatig op een lager peil, zodat 'in den droge' gewerkt kan worden. Bronbemaling* is één van de oplossingen om bij bouwprojecten om te gaan met grondwater. Het is daarbij waarschijnlijk de meest duurzame (bron: Geotechniek februari 2016) en vaak de goedkoopste oplossing.

Problemen

Bij het niet goed uitvoeren van een bronbemaling kunnen flinke problemen ontstaan. Daarbij kan het gaan om de projectdoelstellingen die niet gehaald worden, maar ook problemen voor derden. Door grondwaterstandverlagingen in de omgeving kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld bebouwing, natuurwaarden en landbouw.

Partners in de bemalingsketen

Eén van de kenmerken van het bronbemalingsproces is dat vele partijen invloed hebben op de wijze waarop de uiteindelijke bronbemaling wordt uitgevoerd.

Een gemiddeld bouwproject met bemaling bestaat uit een aantal activiteiten. Hieronder zijn de belangrijkste daarvan opgesomd. Tussen haakjes zijn de ketenpartners aangegeven die de betreffende activiteit veelal uitvoeren.

  1. Initiatief tot bouwproject met benodigde bronbemaling (opdrachtgever)
  2. Grondonderzoek en bemalingsadvies (adviesbureau)
  3. Melding/vergunningaanvraag (opdrachtgever/adviesbureau)
  4. Vergunningverlening (bevoegd gezag)
  5. Aanbesteding van het werk en de bronbemaling (opdrachtgever)
  6. Ontwerp van (werk en) bronbemaling; bemalingsplan (aannemer/bemaler)
  7. Uitvoering van (werk en) bronbemaling (aannemer/bemaler)

Op de pagina Knelpunten is de probleemanalyse beschreven die SIKB samen met de sector heeft uitgevoerd.

*) Hoewel de term bronbemaling ook wel gebruikt wordt voor een bepaalde techniek voor het verlagen van de grondwaterstand, gebruiken we hier de term bronbemaling als verzamelnaam voor alle methoden en technieken om de grondwaterstand in het kader van een werk tijdelijk te verlagen.