Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Essentiële eisen ILT-toezicht

Het document ‘Essentiële eisen ILT-toezicht; Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport’ (SIKB-documentcode 8821) bevat eisen uit bestaande documenten die onder de erkenningsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit vallen en zijn geselecteerd voor ILT-toezicht. Het document vorm de basis voor het ILT-toezicht op de documenten die onder de reikwijdte vallen (zie onder). Het document wordt van kracht door opname in de Regeling Bodemkwaliteit. De eerste keer is dat per 1 september 2016. U vindt het document bij Richtlijnen en protocollen.

Reikwijdte

Het document Essentiële eisen voor ILT-toezicht bevat een selectie van eisen die vastgelegd zijn in een aantal kwaliteitsschema’s voor het bodembeheer die onder de erkenningsregeling van het Besluit bodemkwaliteit vallen, te weten:

  • AS SIKB 1000 en BRL 1000 Monsterneming bij Partijkeuringen;
  • AS SIKB 2000 en BRL SIKB 2000 Milieuhygiënisch veldwerk;
  • BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding;
  • BRL SIKB 7500 Bewerken van grond en baggerspecie;
  • BRL 9335 Grond.

Het gaat om het document inclusief de daarbij behorende protocollen en Wijzigingsbladen.

Selectie van citaten

De selectie van eisen bevat alleen letterlijke citaten uit bovengenoemde documenten, geen nieuwe eisen. Het bevat derhalve ook geen wijziging van de eisen aan de gebruikers van de schema’s.

Status

De geselecteerde eisen bepalen de reikwijdte van het toezicht door de ILT op de naleving van de kwaliteitsschema’s door de onder toezicht van ILT gestelden. Als ILT tekortkomingen constateert op de geselecteerde essentiële eisen, kan zij handhavend optreden. Als ILT tekortkomingen constateert op eisen in de genoemde AS-en, BRL-en en protocollen die niet tot de essentiële eisen behoren, zal de ILT niet handhavend optreden.

Andere toezichthouders

Het document Essentiële eisen ILT-toezicht is niet bedoeld voor toepassing door andere publieke toezichthouders dan ILT. Het private toezicht door certificerende instellingen en de Raad voor Accreditatie blijft ongewijzigd. Dit blijft zich dus richten op het hele document, dus zowel de essentiële eisen voor ILT-toezicht als de overige kwaliteitseisen. De sturing op kwaliteit en verbeteringsmaatregelen blijft daarmee de taak van de organisatie zelf.

Wijzigingen in de toekomst

Als een passage in een BRL of protocol die tevens een essentiële eis is, gewijzigd wordt, dan wordt tegelijkertijd het document Essentiële eisen ILT-toezicht gewijzigd.