Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erkenning mechanisch boren

Mechanische boringen moeten goed zijn: erkenningsplicht

Afhankelijk van het doel van de mechanische boring kan de boring vallen onder de zogenoemde KWALIBO-regeling. Deze regeling komt erop neer dat alleen boorbedrijven met een erkenning mechanische boringen mogen uitvoeren.

Basis hiervoor is het hebben van een certificaat op basis van BRL SIKB 2100.

Welke boringen vallen onder de erkenningsplicht

Deze erkenningplicht geldt voor de mechanische boringen met een einddiepte van maximaal 500 m -mv, uitgevoerd:

  • ten behoeve van monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;
  • ten behoeve van milieuhygiënisch bodemonderzoek;
  • ten behoeve van het realiseren van bodemwarmtewisselaars voor het onttrekken of toevoegen van energie aan de bodem, bodemelektrodes, installaties voor in-situ bodemsaneringen of bronnen voor het onttrekken en infiltreren van grondwater voor energieopslag, geothermie, energiewinning, waterwinning, grondwatersaneringen en -beheersingen;
  • ten behoeve van het realiseren van bemaling, waarvoor wordt geboord tot een diepte van meer dan 10 m -mv. of waarbij één of meer scheidende lagen worden doorboord;
  • als proefboringen of verkenningsboringen.

Ook het buiten gebruik stellen van bodemenergiesystemen mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven met deze erkenning.

De erkenningplicht is niet van toepassing op onder meer:

  • toestellen voor monsterneming van sediment en grondwater (zie daarvoor NPR 5741);
  • boringen met een diameter groter dan 1,5 meter;
  • horizontale boringen;
  • boringen voor bemalingen, met een boordiepte van 10 m-mv of minder, waarbij geen scheidende laag wordt doorboord;
  • boringen ten behoeve van geotechnisch onderzoek, geo-elektrisch onderzoek of funderingen.

Meer informatie over de reikwijdte van de erkenningplicht staat in paragraaf 1.2 van BRL SIKB 2100.
Noot:
De aannemer die in-situ saneringen onder protocol 7002 uitvoert, mag zelf mechanische boringen uitvoeren onder protocol 7002, zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 2100 (wel gelden dezelfde eisen).