Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Grond, baggerspecie en bouwstoffen

Toepassen vereist een milieuhygiënische verklaring

Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie. Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast moet aan kunnen tonen dat voldaan wordt aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dit kan met een milieuhygiënische verklaring ten aanzien van het materiaal dat toegepast gaat worden.

Overzicht milieuhygënische verklaringen.
Informatie over samengestelde grond.

Beoordelen van meldingen en toezicht Bbk

Bij de beoordeling van meldingen (door gemeente en waterbeheerder) en het toezicht in het veld (alleen waterbeheerder) zijn diverse controle-items van belang.
Checklist 'Beoordeling meldingen Bbk' en de checklist 'Toezicht Bbk (waterbeheerder)'

Veldwerkbureau, laboratorium, bewerker grond en grondbank

Het Besluit Bodemkwaliteit vereist een certificaat en erkenning voor diverse werkzaamheden: het nemen van monsters, het analyseren, bewerken, kwalificeren en leveren van grond en baggerspecie.
Voor het bemonsteren van korrelvormige afvalstoffen in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) is eveneens een certificaat en erkenning vereist.

Kijk hier voor een overzicht van de bij die werkzaamheden te gebruiken richtlijnen.

Voor een overzicht van organisaties die gecertificeerd en erkend zijn volgens die richtlijnen, kijk hier.

Voor de te gebruiken logo's en keurmerken kijk hier.