Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM Bodemenergie

Vergunningverlening bodemenergiesystemen

Voor de voorbereiding van overeheidsbeluiten voor bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten zijn twee handreikingen in gebruik:

  1. Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1, SIKB Richtlijn 8211)
  2. Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2, SIKB Richtlijn 8212)

Deze handreikingen hebben tot doel om de uniformiteit van beoordeling van aanvragen en vergunningverlening voor bodemenergiesystemen te bevorderen. BUM staat voor 'Besluitvormings Uitvoerings Methode'.

BUM BE deel 1 voor provinciale besluiten

Provincies zijn bevoegd gezag voor open bodemenergiesystemen, en incidenteel voor gesloten bodemenergiesystemen binnen inrichtingen. In de BUM BE deel 1 zijn de voorschriften uit de Waterwet, Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Provinciale Milieuverordening vertaald naar de handreiking voor het beoordelen van vergunningaanvragen en voor het opstellen van de watervergunning.

Zie voor meer informatie:

BUM BE deel 2 voor gemeentelijke besluiten

Gemeenten zijn bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast zijn gemeenten bevoegd om interferentiegebieden aan te wijzen.

In de BUM BE deel 2 zijn de voorschriften uit de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vertaald naar de handreiking voor het beoordelen van vergunningaanvragen en aanvragen voor maatwerkvoorschriften.

Zie voor meer informatie: