Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie

Werkdocumenten
TitelVersieDatumNotities
8211 BUM BE Deel 1 - OBES3.029‑06‑2023Vigerende versie vanaf 1-1-2024. Zie ook bijlage 3.3
8212 BUM BE Deel 2 - GBES3.005‑10‑2023Vigerende versie vanaf 1-1-2024. Zie ook bijlage 2.
8221 HUM BE Deel 1 - OBES3.029‑06‑2023Vigerende versie vanaf 1-1-2024.
8222 HUM BE Deel 2 - GBES3.005‑10‑2023Vigerende versie vanaf 1-1-2024. Zie ook bijlage 2.
Bijlagen bij BUM & HUM
TitelVersieDatumNotities
Bijlage 2 - Methode toetsen interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen3.005‑10‑2023In werking vanaf 1 januari 2024. Bijlage bij Handreikingen 8212 BUM en 8222 HUM voor gesloten bodemenergiesystemen.
Bijlage 3.3 - Sjabloon verkorte effecten studie kleine open bodemenergiesystemen3.029‑06‑2023Vigerende versie. Bijlage bij Handreiking 8211 BUM BE deel 1 voor open bodemenergiesystemen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Handreiking Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen (ITGBES) 0.2117‑04‑2020
Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen (ITGBES)0.21120‑04‑2020
Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen; Grenswaarden voor grondwaterstroming (rapportage GroenHolland, 2022)09‑08‑2022
Validatie en automatisering rekenmethode interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen (rapportage Groenholland, 2020)04‑05‑2020
Onderzoek methode bepalen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen (rapportage Groenholland, 2011)30‑11‑2011
Onderbouwende berekeningen verkorte effectenstudie voor open systemen tot 50 m3/uur17‑01‑2012