Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Onderzoek naar bodemverontreiniging

Aanleiding tot bodemonderzoek

Niet altijd is direct duidelijk of een bodem is verontreinigd, en zo ja in welke mate. Maar voor het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning is deze kennis wel verplicht. Normaal gesproken wordt het proces ingezet als het vermoeden bestaat dat op een locatie de bodem verontreinigd is, waarbij de volgende stap steeds alleen wordt uitgevoerd als daarvoor aanleiding is.

Gefaseerde aanpak: van inventarisatie tot nazorg

De gebruikelijke volgorde van onderzoek is historisch onderzoek (HO), verkennend onderzoek (VO) en tot slot nader onderzoek (NO). Als op basis van de resultaten van het onderzoek wordt besloten dat de verontreinigingen verwijderd of beheerst moeten worden, volgt daarna een sanering. Het verdere werkproces is beschreven bij het onderdeel Bodemsanering. De meest uitgebreide informatie over deze stappen kunt u vinden in de Richtlijn Herstel en Beheer. Dat geldt ook voor het regime dat geldt voor bodemonderzoek op een bedrijf waar bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd (gericht op de nul-, tussen- en eindsituatie).

Bodemonderzoek

Het verkennend en nader onderzoek naar bodemverontreiniging bestaan beide uit het opstellen van een onderzoeksstrategie, het uitvoeren daarvan (veldwerk en laboratoriumanalyses), het vertalen van de verzamelde gegevens in resultaten, conclusies en aanbevelingen en het uitbrengen van een rapportage. Het is van belang je te realiseren dat van alle in deze alinea genoemde onderdelen alleen het uitvoeren van veldwerk en van laboratoriumanalyses aan een erkenning volgens wettelijke regels is gebonden.