Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Boogboringen

Een boogboring is een sleufloze techniek waarbij het boorbedrijf vanaf een intredepunt met een voorgevormde boorstang een boorgat maakt tot aan een uittredepunt. Het is dus een boring die twee punten aan het aardoppervlak met elkaar verbindt. Aan de voorkant van de boorstang zit een snijkop. Om te voorkomen dat het boorgat instort brengt men in slappe grond voor een boring met een kleine diameter een klei-achtige vloeistof in die onder druk verandert in een vrijwel ondoorlatende pleisterlaag. Een boogboring vraagt minder druk en de vloeistofstroom is kleiner dan bij boringen met de zogenoemde HDD-techniek.

Praktijkproject
In 2015 bleek dat er behoefte was aan een goede set met kwaliteitsafspraken en beoordelingscriteria voor boogboringen. Aanleiding was het toepassen van een boogboring onder een waterkering ten behoeve van het leggen van een drinkwaterleiding. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en zodoende de aanbesteder en het bevoegd gezag het vertrouwen te geven dat de boring onder de waterkering goed zou verlopen, is een protocol 'Boogboormethode met snijkop (BBM-S) in en nabij waterkeringen' opgesteld. Dit protocol 5201 is een beschrijving van een bestaande uitvoeringstechniek voor dit type boogboringen. Aan de hand van dit protocol kan iedereen aan opdrachtgevers voorstellen om bij het kruisen van (niet-primaire) waterkeringen deze methode toe te passen. De methode is in elk geval bekend bij verschillende waterschappen en hoogheemraadschappen in Zuid-Holland.

Op weg naar bredere toepassing
Protocol 5201 is tot stand gekomen na validatie van een werkwijze van één aannemer. Daarbij zijn de ervaringen van andere aannemers en bevoegde instanties in de tekst verwerkt. Daarbij is in het bijzonder gelet op de uitvoerbaarheid van de beschreven techniek en op het resultaat. Natuurlijk moet het protocol ook borgen dat de uitvoering leidt tot een goed uitgevoerde boring, dus zonder schade aan bestaande infrastructuur en zo weinig mogelijk schade aan het milieu.

Het protocol
Het protocol, gepubliceerd in maart 2021, gaat in op de volgende aspecten:

  • doel, reikwijdte, definities;
  • werkvoorbereiding: vooronderzoek, berekeningen (onder meer van de te hanteren boorvloeistofdruk), werkplan, aanvraag vergunning;
  • uitvoering boogboring: boortechniek, boorspoeling, boorgatmeting, afdichting boorgat, maatregelen bij ongewenste gebeurtenissen;
  • oplevering.