Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Boogboringen

Een boogboring is een sleufloze techniek waarbij het boorbedrijf vanaf een intredepunt met een voorgevormde boorstang een boorgat maakt tot aan een uittredepunt. Het is dus een boring die twee punten aan het aardoppervlak met elkaar verbindt. Aan de voorkant van de boorstang zit een snijkop. Om te voorkomen dat het boorgat instort brengt men in slappe grond voor een boring met een kleine diameter een klei-achtige vloeistof in die onder druk verandert in een vrijwel ondoorlatende pleisterlaag. Een boogboring vraagt minder druk en de vloeistofstroom is kleiner dan bij boringen met de zogenoemde HDD-techniek.

Praktijkproject
In 2015 bleek dat er behoefte was aan een goede set met kwaliteitsafspraken en beoordelingscriteria voor boogboringen. Aanleiding was het toepassen van een boogboring onder een waterkering ten behoeve van het leggen van een drinkwaterleiding. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en zodoende de aanbesteder en het bevoegd gezag het vertrouwen te geven dat de boring onder de waterkering goed zou verlopen, is een concept-protocol Boogboringen opgesteld. Het concept-protocol is een beschrijving van een bestaande uitvoeringstechniek voor boogboringen.
Het project is inmiddels succesvol afgesloten en dat opent de mogelijkheid van een bredere toepassing.

Op weg naar bredere toepassing
Het huidige concept-protocol is gebaseerd op de werkwijze van één aannemer. Om te komen tot bredere toepassing is het nodig om een validatie van techniek en protocol uit te voeren. De validatie leidt er toe dat ook de ervaringen van andere aannemers en bevoegde gezagen in de tekst verwerkt wordt. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op de uitvoerbaarheid van de beschreven techniek en op het resultaat.  Uiteraard leidend tot een goed uitgevoerde boring, dus zonder schade aan bestaande infrastructuur en zo weinig mogelijk schade aan het milieu.

Nieuwe versie protocol Boogboringen
De definitieve versie van het protocol Boogboringen zal in ieder geval op de volgende aspecten in gaan:

  • doel, reikwijdte, definities;
  • werkvoorbereiding: vooronderzoek, berekeningen (onder meer van de te hanteren boorvloeistofdruk), werkplan, aanvraag vergunning;
  • uitvoering boogboring: boortechniek, boorspoeling, boorgatmeting, afdichting boorgat, maatregelen bij ongewenste gebeurtenissen;
  • oplevering.

De definitieve versie zal - nadat het als ontwerp ter openbare reactie heeft gelegen - in de loop van 2019 worden gepubliceerd.