Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bezinkbassins bloembollen

Voor het spoelen van bloembollen worden bezinkbassins toegepast. Deze bezinkbassins mogen volgens het Activiteitenbesluit geen verontreinigende stoffen uitspoelen. Het beschermingsniveau moet minstens voldoen aan de stand der techniek die in de "Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector" (Handreiking 7900) is beschreven.

Handreiking aanleg, beheer en monitoring

De Handreiking bevat informatie voor de initiatiefnemer en het bevoegd gezag over keuze en dimensionering van locatie-specifieke bodembeschermende voorzieningen. Het betreft afdichting van bodem en taluds al dan niet in combinatie met hydrologische isolatie of adsorptielagen. Criteria voor de keuze van (combinaties van basis-)voorzieningen en keuringsmethoden zijn beschreven. Monitoring is gericht op de kwaliteit van het grondwater en is gebaseerd op een nul-, tussen- en eindsituatieonderzoek. Beoordeling van het functioneren van de voorziening vindt in principe 1 keer per 5 jaar plaats door het (onvermijdelijk) lekverlies te meten of controle op tijdige vervanging van de adsorptielaag.

Wettelijke eisen

Artikel 3.103 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) eist bij in-richtingen waar een bodembedreigende activiteit wordt verricht, dat bodembescher-mende voorzieningen en maatregelen worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Dit geldt ook voor bezinkbassins waarin spoelwater wordt opgevangen dat vrijkomt bij het wassen van bloembollen met een spoelmachine. In het Activiteitenbesluit wordt voor het spoelen verwezen naar bij ministeriële regeling (en in verlengde daarvan naar de Handreiking) te stellen eisen.

Achtergrondinformatie

De Handreiking is opgesteld in overleg met de KAVB en in de agrarische sector al sinds 2002 in gebruik. In 2013 is hij overgedragen aan SIKB en geactualiseerd. Achtergrond van de overdracht aan SIKB is de integratie van wetgeving: de inbouw van het Besluit Landbouw Activiteiten in het Activiteitenbesluit. Hierdoor komen steeds meer wettelijke eisen aan bedrijven in één integrale wettelijke regeling te staan. Daardoor is het ook logisch geworden om de bestaande kwaliteitsregeling voor bezinkbassins onder te brengen bij SIKB. Binnen SIKB is het CCvD Bodembescherming belast met het beheer.