Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarprogramma

In 2022 geeft het programma Bodembeheer de volgende invulling aan de drie programmalijnen voor 2022-2025:

1. Effectief en actueel stelsel

 • Vervolg van de inhoudelijke herziening van Protocol 7510 en BRL 12000.
 • Start modernisering AS 1000 en AS 2000.
 • Start herziening documenten voor sleufloze technieken.
 • Vervolg van de aanpassing van de instrumenten voor de overheidstaken voor bodembeheer op de Omgevingswet, waarbij ook inhoudelijke actualisaties doorgevoerd worden.
 • Bijdrage door SIKB aan vervolgacties door I&W i.k.v. het Programma Versterking bodemstelsel.

2. Instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig

 • Toevoegen van bewezen on site meettechnieken aan protocollen voor bodemonderzoek, of als dat niet haalbaar blijkt, uitgeven van handreikingen, om de kwaliteit van de toepassing van deze meettechnieken bij milieuhygiënisch bodemonderzoek te borgen;
 • Uitvoeren van de follow up van de Verkenning transitie naar een Circulaire Economie in het Bodembeheer, samen met NLingenieurs, Provincie Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Amsterdam, DCMR en de Vereniging van Waterbouwers.
 • In overleg met het initiatief Circulair Terreinbeheer inventariseren welke aanpassingen in de schema’s voor bodembeheer wenselijk zijn met het oog op versterking van de circulaire economie;
 • In opdracht van het Ministerie van BZK coördineren van de ontwikkeling van standaarden voor het opnemen van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO (inclusief PFAS), als onderdeel van Fase 2 van de BRO.

3. Kennis op orde

 • Borging uitvoeringskennis door kennisdeling, waarbij SIK steeds meer gebruik maakt van online mogelijkheden voor kennisoverdracht en kennisdelen.
 • In 2022 zal daarbij de inzet gericht zijn op overdracht van uitvoeringsgerichte kennis ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2022.