Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Controlelijsten BUS en Bbk

Met behulp van de controlelijsten voor het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) kunnen toezichthouders geconstateerde overtredingen op landelijk uniforme manier registreren. De controlelijsten zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

  • een lijst van controlevragen gebaseerd op voorschriften uit de wetgeving;
  • per overtreding de in te zetten actie en handhavingsmiddel, gebaseerd op de landelijke sanctiestrategie voor milieuwetgeving.

De uniforme controlelijsten voor bodemtoezicht hebben tot doel om te komen tot:

  • Uniforme opvolging bij toezicht & handhaving door omgevingsdiensten bij constatering van ernstige overtredingen;
  • Uitwisseling van toezichtinformatie tussen omgevingsdiensten via Inspectieview;
  • Ondersteuning van de signaalfunctie van omgevingsdiensten richting IL&T;
  • Ondersteunen van risico-gestuurd toezicht op het BUS en het Bbk op basis van de bevindingen en analyse op regionale en landelijke schaal van de constateringen bij het toezicht op het BUS en het Bbk.

Beschikbaarheid van de controlelijsten

Naar verwachting komen de controlelijsten in het najaar van 2018 beschikbaar via de belangrijkste aanbieders van apps voor vergunningverlening en handhaving:

  • Digitale Checklisten
  • Vinx
  • Squit2020
  • Centric app voor toezicht

Toezichthoudende instanties die geen gebruiken van de bovenstaande toezichtsapps, of nu al met de controlijsten aan de slag willen, kunnen de controlelijsten ook hieronder downloaden in excel-format:

Controlelijst toetsen Bbk (toetsen melding Bbk)

Controlelijst toezicht Bbk (toezicht toepassing grond, bagger of bouwstoffen)

Controlelijst BUS

SIKB beheert de inhoud van de controlelijsten.