Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Doelen regelgeving bodemenergiesystemen

De regelgeving voor bodemenergiesystemen is ontwikkeld om gebruik van bodemenergie te stimuleren en tevens daarbij het belang van de bescherming van de ondergrond te borgen.

De regelgeving biedt oplossingen voor eerder gesignaleerde knelpunten die de groei van bodemenergiesystemen temperden. De nieuwe regelgeving doet dit door:

  • het bieden van instrumenten om de verdeling van de ondergrondse ruimte over diverse gebruikers optimaliseren (interferentiegebieden met beleidsregels daarvoor);
  • beperking van de interferentie van bodemenergiesystemen, met als gevolg verminderde werking van die systemen (interferentietoets voor open en gesloten systemen);
  • een gelijk speelveld tussen open en gesloten bodemenergiesystemen te bewerkstelligen (introductie vergunningplicht voor grotere gesloten bodemenergiesystemen, verkorten van de vergunningprocedure voor open bodemenergiesystemen;
  • de zorgvuldigheid bij de aanleg, gebruik en verwijdering van systemen te bevorderen, ter bescherming van de kwaliteit van bodem en grondwater (erkenningsregeling voor mechanisch boren en voor ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud).

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

In 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een evaluatie van de regelgeving voor bodemenergiesystemen uitgevoerd. Het onderzoek brengt in kaart hoe de regelgeving in de praktijk functioneert en in hoeverre de doelen worden behaald die ten grondslag liggen aan de regelgeving.