Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar XRF-ervaringen 12 januari 2021

In het webinar ‘Ervaringen met XRF-onderzoek bij onderzoek naar diffuus lood in bodems van speelplaatsen en (moes)tuinen’ op 12 januari jl. deelden opdrachtgevers, adviseurs, veldwerkers en vergunningverleners de ervaringen met XRF-onderzoek bij onderzoek naar diffuus lood in de bodem van speeltuinen en (moes)tuinen. U kunt de opname van het webinar terugkijken op SIKB-TV.

De presentaties van het webinar kunt u hieronder bekijken en downloaden:

Onderzoek naar diffuse loodverontreinigingen in de bodem
In het Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 hebben overheden afgesproken om bewoners te informeren over de gezondheidsrisico’s van diffuse loodverontreinigingen in de bodem. Deze afspraak heeft het bodemonderzoek naar diffuus lood de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht. Het bodemonderzoek is vooral gericht op de locaties die in potentie risicovol zijn: speelplaatsen, tuinen en moestuinen. Het bodemonderzoek moet uitsluitsel geven of de diffuse loodverontreiniging kan leiden tot gezondheidsrisico’s van spelende kinderen, bewoners en gebruikers.

Meerwaarde van inzet van XRF-metingen
Met XRF-metingen kan snel en een goed beeld van de loodgehaltes in de bodem worden verkregen. Juist bij diffuse verontreinigingen biedt dit meerwaarde, omdat niet alleen het gemiddelde gehalte van een mengmonster in beeld komt zoals bij conventioneel laboratoriumonderzoek, maar ook inzicht ontstaat in de ruimtelijke spreiding van de loodgehaltes.

Daarom heeft SIKB eind 2018 twee handreikingen vastgesteld waarin onderzoek van diffuse loodverontreinigingen in de bodem is beschreven:
Handreiking 8102: Onderzoeksstrategie diffuus lood in de bodem van kinderspeelplaatsen en (moes)tuinen
Handreiking 8103: Meten van lood in diffuus verontreinigde bodems van kinderspeelplaatsen en (moes)tuinen met de handheld XRF