Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP)

De kwaliteitsverantwoordelijke persoon is de medewerker van de aannemer die op de plaats van uitvoering van de sanering verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk.

Aanwezig zijn op locatie bij kritische werkzaamheden

De KVP is tijdens de voor de sanering kritische werkzaamheden op de locatie aanwezig en het aanspreekpunt voor het bevoegde gezag en de certificerende instelling. Bij niet-kritische werkzaamheden kan de KVP zich laten vervangen door een voldoende deskundige assistent. Deze vervanging moet worden geregistreerd in het logboek.

Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Voorbeelden van kritische en niet-kritische werkzaamheden vindt u in het betreffende protocol (definities in hoofdstuk 1).

Processturing door de KVP

De aannemer die in-situ saneringen of mechanische boringen onder protocol 7002 uitvoert, mag zelf de milieukundige processturing voor zijn rekening nemen zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 6000 respectievelijk BRL SIKB 2100 (wel gelden dezelfde eisen):

  • als de aannemer de milieukundige processturing bij een in situ sanering op zich neemt: de KVP kan tevens degene zijn die de rol van de projectleider, zoals omschreven in protocol 6002, op zich neemt;
  • als de aannemer zelf mechanische boringen uitvoert: de KVP kan de rol van boormeester, zoals omschreven in protocol 2101, op zich nemen.