Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Van haalbaarheid naar realisatie

Bij een haalbaarheidsonderzoek brengt een adviesbureau de technische, juridische en financiële mogelijkheden voor een open of gesloten bodemenergiesysteem in kaart.

Onderzoeksvragen bij het haalbaarheidsonderzoek zijn:

 • Welke energievraag heeft het gebouw bij het beoogde gebruik?
 • Wat zijn de kosten voor aanleg, onderhoud en exploitatie van het systeem?
 • Welke besparing wordt met het systeem gerealiseerd (wat betreft energieverbruik en kosten)?
 • Staan wet- en regelgeving een bodemenergiesysteem toe op de beoogde locatie?
  Welke vergunningen, meldingen en ontheffingen zijn nodig?
 • Hoe is de bodemopbouw? Heeft het nieuwe systeem negatieve invloed op naburige bodemenergiesystemen of andersom? (interferentie)
 • Voor open systemen: vindt er afstroming van warmte en koude plaats bij de lokale grondwaterstroming?
 • Voor open systemen: Hoe is de grondwaterkwaliteit? Is er sprake van grondwaterverontreiniging in de nabije omgeving? Is de samenstelling van het grondwater zodanig dat grondwaterinjectie technisch haalbaar is?
 • Voor gesloten systemen: Wat is de warmtegeleiding van de bodem?

Als blijkt dat een bodemenergiesysteem haalbaar is volgt het detailontwerp met:

 • beschrijving van de installatie (pompen, leidingen, warmtewisselaars en warmtepomp);
  detaillering maten en dimensies van de warmtepomp, warmtewisselaar en aan te leggen bronnen of bodemlussen;
 • de kostenraming.

De betrokken adviesbureaus vertalen de detailontwerpen voor het gebouwzijdige deel en het ondergrondse deel van het bodemenergiesystemen ten slotte in een bestek. In deze fase bereidt een adviesbureau ook de vergunningaanvra(a)g(en) en/of melding(en) voor.

Communicatiemodel voor de voorbereidingsfase 

Tijdens al deze stappen is het van cruciaal belang dat de betrokken specialisten informatie uitwisselen over de verwachte karakteristieke warmte- en koudevraag van het gebouw en de mogelijkheden om daarin vanuit de ondergrond met behulp van een energiesysteem te kunnen voorzien. Om de uitwisseling van informatie tussen de specialisten te waarborgen is in BRL SIKB 6000-21 en in protocol 11001 een communicatiemodel opgenomen. 

Aanbesteding van realisatie en beheer

Na aanbesteding van de realisatiefase kunnen de uitvoerende partijen overgaan tot het plaatsen van de ondergrondse en bovengrondse delen van het systeem.
Opdrachtgevers kunnen bij de aanbesteding van de realisatie gelijktijdig ook het beheer en onderhoud van het systeem, bijvoorbeeld voor een periode van 5 jaar, meenemen. Daarbij kunnen garanties worden gevraagd ten aanzien de prestaties van het systeem.
Voor meer tips voor de aanbesteding kunnen opdrachtgevers zich wenden tot het Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit platform biedt eindgebruikers van bodemenergiesystemen de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit stelt hen beter in staat om het beheer van hun bodemenergiesysteem zo te organiseren dat de opbrengst van het bodemenergiesysteem optimaal is gedurende de hele levensduur van het systeem.