Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 bodembeheer

Foutloos en efficiënt uitwisselen van bodemdata

Met behulp van de standaard SIKB0101 kunnen software-pakketten bodemgegevens op een eenduidige wijze en foutloos uitwisselen. Daarnaast is ook de efficiencywinst van een standaard groot. De standaard bespaart degenen die bodeminformatie moeten genereren, bijvoorbeeld het bevoegd gezag, veel tijd omdat overtypen van data in bijvoorbeeld bodemonderzoeken achterwege kan blijven. Ook voor de softwareleveranciers is de standaard erg praktisch: aanpassingen aan de eigen software door wijzigingen bij een andere leverancier kunnen achterwege blijven.

Verdere ontwikkeling en beheer: altijd een actuele afspraak

SIKB actualiseert de standaard regelmatig aan de hand van nieuwe wensen en ontwikkelingen in de bodemmarkt. Dat is ook hard nodig, want er verandert veel in bodemland wat consequenties heeft voor de IT-afspraken over dataverzameling. SIKB0101 sluit aan op alle relevante nationale en internationale standaarden. Er is veel regelgeving op het gebied van bodeminformatie in aantocht (Digitaal Stelsel Omgevingswet, BRO), waar SIKB0101 op voorsorteert.
Over het doorvoeren van wijzigingen zijn vaste afspraken gemaakt die terug te vinden zijn in de wijzigingsprocedure en een beoordelingsrichtlijn (BRL SIKB 0100).

De techniek van SIKB0101

De standaard SIKB0101 beschrijft de technische regels voor de implementatie van een in- of exportfunctie in software. De standaard beschrijft hiervoor:

  • een uitwisselmodel (UML), dat beschrijft volgens welke structuur, welke gegevens via de standaard uitgewisseld kunnen worden;
  • domeintabellen waar in vaste lijsten de inhoud van een aantal velden is vastgelegd;
  • voor ieder gegeven: het format voor uitwisseling (XML);
  • regels voor de implementatie van de standaard (protocol).

Wereldwijd wordt het XML-formaat gebruikt om gegevens digitaal op te slaan en via het internet te versturen. Nagenoeg alle bodeminformatiesystemen op de Nederlandse markt gebruiken de standaard SIKB0101. Gebruikers kunnen met hun bodeminformatiesysteem XML-files aanmaken voor verzending aan derden en XML-files van derden importeren.

Ga voor de actuele versie van de BRL, het protocol, het model en de domeintabellen naar de pagina Standaarden . Voorgaande versies van de standaard zijn opvraagbaar bij de Helpdesk datauitwisseling

Uitwisselservice

Voor uitwisseling van bodemgegevens tussen overheden is de landelijke uitwisselservice bodeminformatie (UWS) ontwikkeld. Dit is een digitale service waarmee bestanden tussen systemen automatisch worden gesynchroniseerd. De uitwisseling loopt via XML-files volgens de standaard SIKB0101. Meer informatie over de Uitwisselservice bodeminformatie