Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingsprocedure SIKB0102

1 Inleiding
2 Uitgangspunten
3 Aanmelden van wijzigingsvoorstellen
4 Rubriceren in niveaus (X of Y)
5 Besluitvorming en communicatie
6 Frequentie van implementatie

1 Inleiding

SIKB actualiseert de uitwisselstandaard SIKB0102 in de regel jaarlijks aan de hand van nieuwe wensen en ontwikkelingen in de bodemmarkt. Dat is ook hard nodig, want er verandert veel in bodemland dat consequenties heeft voor de IT-afspraken over gegevensuitwisseling. Tussentijds kunnen kleine uitbreidingen op de standaard worden doorgevoerd. In de navolgende tekst wordt uitgelegd hoe de wijzigingsprocedure is ingericht.

2 Uitgangspunten

Uitgangspunt bij het opstellen van deze procedure was het vinden van de juiste mix tussen daadkracht en zorgvuldigheid. Daadkracht in de zin dat het mogelijk moet zijn eenvoudige uitbreidingen op de standaard (bijvoorbeeld uitbreiding van domeintabellen met extra parameters zoals analyses) snel door te voeren. Dit zijn veelal wijzigingen die geen risico op fouten bij de uitwisseling inhouden. Indien een applicatie werkt met een oudere versie van de standaard kan nog wel worden uitgewisseld met dien verstande dat uiteraard de toegevoegde parameters niet worden meegenomen. Zorgvuldigheid in de zin dat het van groot belang is dat systeemleveranciers en ontwikkelaars van maatwerkapplicaties tijdig van de juiste informatie worden voorzien (transparantie), de tijd hebben om wijzigingen in de standaard door te voeren in hun applicaties en op belangrijke onderdelen via de Technische Werkgroep dan wel via het Centraal College van Deskundigen de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De sluitingsdatum voor het indienen van wijzigingsvoorstellen is 3 weken voorafgaand aan een overleg van de Technische Werkgroep zodat een gedegen voorbereiding van de behandeling van wijzingsvoorstellen mogelijk is.

3 Aanmelden van wijzigingsvoorstellen

Het staat voor ieder open om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Voor het indienden van wijzigingsvoorstellen dient u een speciaal wijzigingsformulier te gebruiken. Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden. Wijzigingsvoorstellen die niet via dit formaat worden aangeboden kunnen we helaas niet in behandeling nemen. De indiener wordt per mail op de hoogte gehouden van de behandeling en besluitvorming over het ingediende voorstel. Wijzigingsvoorstellen die in behandeling zijn genomen worden tevens gepubliceerd op de pagina Laatste wijzigingen SIKB0102. Indien u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van het wijzigingsformulier kunt u zich wenden tot de helpdesk.In het wijzigingsformulier kunt u op het tabblad "controleregels" de regels vinden waaraan ingediende wijzigingen moeten voldoen.

4 Rubriceren in niveaus (X of Y)

Binnengekomen voorstellen tot wijziging van de standaard worden door SIKB gerubriceerd en ingedeeld volgens de niveaus X of Y. Dit betreft: Wijziging van de bestaande structuur van de standaard, waarbij zonder dat deze wijziging wordt doorgevoerd een bestand niet meer kan worden ingelezen. Tevens het uitbreiden van de standaard met verplichte velden en het verplicht stellen van bestaande entiteiten (niveau X); Het uitbreiden van de standaard met (niet-verplichte) velden die geen invloed hebben op de bestaande structuur. Tevens het wijzigen van een definitie van een veld, het toekennen van de status “vervallen” aan codes in de domeintabellen en het verwijderen van codes uit de domeintabellen (niveau Y); De verschillende niveaus komen terug in de versienummering van het protocol (bijv. versie 1.2 = eerste versie van het protocol met 2 uitbreidingen)

Het uitbreiden van de domeintabellen met nieuwe codes en het herstellen van spelfouten in de codetabellen en definities gebeurt zonder wijziging van het versienummer.
Wijzigingen in domeinwaarden of het laten vervallen van domeinwaarden worden altijd ter advies voorgelegd aan de Technische Werkgroep en ter besluitvorming ingebracht in het CCvD Datastandaarden.

5 Besluitvorming en communicatie

SIKB voert nieuwe domeinwaarden na afstemming met aangesloten softwareleveranciers, direct door en communiceert de wijziging naar de indiener en alle aangesloten softwareleveranciers en ontwikkelaars. Instanties voor wie de wijzigingen van belang zijn en die zich hebben aangemeld zullen per e-mail worden geïnformeerd over de doorgevoerde wijzigingen. Eens per kwartaal worden de doorgevoerde wijzigingen ter bekrachtiging gerapporteerd aan het CCvD Datastandaarden. Wijziging van of vervallen van domeinwaarden en wijzigingen op niveau 'X' en 'Y' hebben veelal grote gevolgen voor de door de verschillende systeemleveranciers en applicatieontwikkelaars ingebouwde uitwisselfunctionaliteiten. Het aanpassen hiervan vergt tijd en investeringen. Om deze reden worden dergelijke wijzigingsvoorstellen altijd ter goedkeuring aan het CCvD Datastandaarden voorgelegd. In onderstaande tabel is de besluitvorming- en communicatiestructuur samengevat.

WijzigingsniveauInspraakBesluitvormingCommunicatie via
XIedereenCCvD DatastandaardenWebsite
YIedereenCCvD DatastandaardenWebsite
Wijziging of vervallen domeinwaardeIedereenCCvD DatastandaardenWebsite
Nieuwe domeinwaardeDeelnemende softwareleveranciersBeheerorganisatieWebsite, E-mail
 

6 Frequentie van implementatie

De frequentie van implementatie van de wijzigingen is afhankelijk van het soort wijziging:

X-wijzigingen worden maximaal 1x per jaar doorgevoerd
Y-wijzigingen en wijziging van of vervallen van domeinwaarden en wijzigingen worden maximaal 2x per jaar doorgevoerd
Nieuwe domeinwaarden worden, afhankelijk van het aanbod, altijd zo snel mogelijk doorgevoerd.