Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingsprocedure SIKB0101

1 Inleiding
2 Uitgangspunten
3 Aanmelden van wijzigingsvoorstellen
4 Rubriceren in niveaus (X, Y)
5 Wijzigen op domeinwaarden
6 Besluitvorming en communicatie
7 Frequentie van implementatie

1 Inleiding

SIKB actualiseert de uitwisselstandaard SIKB0101 (inclusief Metingen) in de regel jaarlijks aan de hand van nieuwe wensen en ontwikkelingen in de bodemmarkt. Dat is ook hard nodig, want er verandert veel in bodemland wat consequenties heeft voor de IT-afspraken over gegevensuitwisseling. Tussentijds (eens per halfjaar) kunnen kleine uitbreidingen op de standaard worden doorgevoerd. In de navolgende tekst wordt uitgelegd hoe de wijzigingsprocedure is ingericht.

2 Uitgangspunten

Uitgangspunt bij het opstellen van deze procedure was het vinden van de juiste mix tussen daadkracht en zorgvuldigheid. Daadkracht in de zin dat het mogelijk moet zijn eenvoudige uitbreidingen op de standaard (bijvoorbeeld uitbreiding van domeintabellen met extra analyseparameters) snel door te voeren. Dit zijn veelal wijzigingen die geen risico op fouten bij de uitwisseling inhouden. Indien deze nieuwe domeinwaarde nog niet in een applicatie is verwerkt kan nog wel worden uitgewisseld met dien verstande dat uiteraard de toegevoegde parameters niet worden meegenomen. Zorgvuldigheid in de zin dat het van groot belang is dat systeemleveranciers en ontwikkelaars van maatwerkapplicaties tijdig van de juiste informatie worden voorzien (transparantie), de tijd hebben om wijzigingen in de standaard door te voeren in hun applicaties en op belangrijke onderdelen via de Technische Werkgroep dan wel via het Centraal College van Deskundigen de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De sluitingsdatum voor het indienen van wijzigingsvoorstellen is enkele weken voorafgaand aan een overleg van de Technische Werkgroep, zodat een gedegen voorbereiding van de behandeling van wijzigingsvoorstellen mogelijk is. Data en overzichten van wijzigingsverzoeken vind u hier.

3 Aanmelden van wijzigingsvoorstellen

Het staat voor ieder open om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Voor het indienden van wijzigingsvoorstellen dient u een speciaal wijzigingsformulier te gebruiken. Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden. Wijzigingsvoorstellen die niet via dit formaat worden aangeboden kunnen we helaas niet in behandeling nemen. De indiener wordt per mail op de hoogte gehouden van de behandeling en besluitvorming over het ingediende voorstel. Wijzigingsvoorstellen die in behandeling zijn genomen worden tevens gepubliceerd op de pagina laatste wijzigingen SIKB0101. Indien u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van het wijzigingsformulier kunt u zich wenden tot de helpdesk.In het wijzigingsformulier kunt u op het tabblad 'controleregels' de regels vinden waaraan ingediende wijzigingen moeten voldoen.

4 Rubriceren in niveaus (X of Y)

Wijziging op het model SIKB0101 of Metingen worden door SIKB gerubriceerd en ingedeeld volgens de niveaus X of Y.

X-wijziging:
Wijziging van de structuur van de standaard of het uitbreiden van de standaard met verplichte entiteiten of attributen of het verplicht stellen van bestaande entiteiten of attributen. Indien deze wijziging niet in een applicatie wordt doorgevoerd kan een bestand van de betreffende X-versie niet worden ingelezen. Het doorvoeren van X-wijzigingen is noodzakelijk om foutloos te kunnen blijven uitwisselen. X-versies zijn in de regel niet compatibel met voorgaande versies.

Y-wijziging:
Het uitbreiden van de standaard met niet-verplichte entiteiten of attributen. Het doorvoeren van Y-wijzigingen is noodzakelijk indien u volledig wilt kunnen blijven maken van alle mogelijkheden van de standaard. Indien een Y-wijziging niet wordt doorgevoerd kan nog wel worden uitgewisseld maar is er risico op informatieverlies.

De verschillende niveaus komen terug in de versienummering van de standaard (bijvoorbeeld versie 14.7 = veertiende versie van de standaard met zeven uitbreidingen op het model).

5 Wijzigen domeinwaarden

SIKB maakt onderscheid tussen het toevoegen van domeinwaarden en het aanpassen of vervallen van domeinwaarden. De beheerorganisatie is gemandateerd om toevoegingen van nieuwe domeinwaarden, nadat deze aantoonbaar voldoen aan de praktijkrichtlijn voor domeintabellen SIKB0101, zo snel mogelijk toe te voegen aan de domeintabellenservice van SIKB zodat deze beschikbaar komen voor gebruik. De praktijkrichtlijn voor de domeintabellen die behoren bij het gezamenlijk met het Informatiehuis Water beheerde onderdeel Metingen vind u hier.

Wijzigingen in domeinwaarden of het laten vervallen van domeinwaarden worden altijd ter advies voorgelegd aan de Technische Werkgroep en ter besluitvorming ingebracht in het CCvD Datastandaarden.

6 Besluitvorming en communicatie

SIKB voegt nieuwe domeinwaarden, nadat deze intern zijn goedgekeurd direct toe en communiceert dit naar de indiener. De wijzigingen worden gepubliceerd in de domeintabellenservice van SIKB.  Eens per half jaar worden deze toegevoegde domeinwaarden ter bekrachtiging voorgelegd aan het CCvD Datastandaarden

Wijzigingen op het model (niveau 'X' en 'Y') hebben veelal gevolgen voor de door de verschillende systeemleveranciers en applicatieontwikkelaars ingebouwde uitwisselfunctionaliteiten. Het aanpassen hiervan vergt tijd en investeringen. Om deze reden worden dergelijke wijzigingsvoorstellen altijd, na advies van de Technische Werkgroep, ter goedkeuring aan het CCvD Datastandaarden voorgelegd. Voor wijzigingen op domeinwaarden of het laten vervallen van domeinwaarden wordt eenzelfde route doorlopen. In onderstaande tabel is de besluitvorming- en communicatiestructuur samengevat.

WijzigingsniveauInspraakBesluitvormingCommunicatie via
XIedereenCCvD DatastandaardenWebsite + mail direct betrokkenen
YIedereenCCvD DatastandaardenWebsite + mail direct betrokkenen
Wijziging of vervallen domeinwaardeIedereenCCvD DatastandaardenWebsite + mail direct betrokkenen; Domeintabellenservice
Nieuwe domeinwaardeDirect betrokkenenBeheerorganisatieDomeintabellenservice 

Doorgevoerde X- en Y-wijzigingen worden verwerkt in een geactualiseerde standaard.
De laatste stand van zaken met betrekking tot de wijzigingen vindt u hier.

7 Frequentie van implementatie

De frequentie van implementatie van de wijzigingen is afhankelijk van het soort wijziging:

X-wijzigingen worden maximaal 1x per jaar doorgevoerd; 
Y-wijzigingen en wijzigingen of vervallen domeinwaarden worden maximaal 2x per jaar doorgevoerd;
Toevoegingen nieuwe domeinwaarden, afhankelijk van het aanbod, worden zo snel mogelijk doorgevoerd.