Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Validatieservice

Vanaf versie 11 van SIKB0101 is de nieuwe validatieservice in gebruik genomen. Met deze validatieservice kunnen zowel datasets van het format "LIB" als ook enkele andere datasets worden gevalideerd.

Bestanden tot een omvang van 5MB kunnen worden gevalideerd. Bij grotere bestanden dient het bestand in delen te worden aangeboden.

Voor wie?
De validatieservices zijn door iedereen gratis te gebruiken: provincies, grote of kleine gemeenten, bedrijven, etc. SIKB heeft deze services in samenwerking met RWS/Bodem+ ontwikkeld om de kwaliteit van de datasets te bevorderen.

LIB-controletool oudere versies SIKB0101

Gegevensbeheerders die de kwaliteit van hun LIB databestanden SIKB0101 tot en met versie 10 controleren met behulp van de controletool LIB-dataset. Deze controletool richt zich uitsluitend op de gegevens uit de LIB-dataset. De gegevensbeheerder kan na controle een verbeterslag in zijn set doorvoeren teneinde te voldoen aan de landelijke standaarden voor datasets. Het werken met de controletool vormt daarmee een belangrijke basis voor het vertrouwen dat bodemorganisaties hebben in gegevens bij het onderling uitwisselen van bodemdata.

Wat houdt de controle in?
De controletool voert twee typen controles uit:
1. Consistentie: zijn de gegevens logisch ingevuld en niet in tegenspraak met elkaar?
2. Volledigheid: de ingevulde gegevens worden getoetst aan de (landelijk vastgestelde) minimaal uit te wisselen set aan gegevens voor de drie doeleinden Landdekkend Beeld, Monitoring Bodemsanering en Bodemloket. De controletool signaleert welke van deze gegevens (nog) niet zijn ingevuld. Let op: per 29 december 2006 zijn de controles op de volledigheid van de LIB-deelsets (warnings) voorlopig uitgezet om in deze fase werkbare resultaten te verkrijgen.

Hoe vindt de controle plaats?/n
Een organisatie kan een XML-export die voldoet aan SIKB-protocol 0101 uploaden naar de SIKB-website. Dit kunnen zowel de gegevens van één locatie zijn als een verzameling locaties van bijvoorbeeld een hele gemeente. Voor bestanden groter dan 20 MB wordt aanbevolen deze in delen aan te bieden. Vrijwel direct ontvangt u een email met een link waar u het resultaat van de controle kunt ophalen in de vorm van een samenvattend overzicht en een logfile. De resultaten uit de logfile kunt u in Excel inlezen, sorteren en filteren, zodat u een verbeterplan kunt opstellen. Na het doorvoeren van de verbeteringen, kunt u de controle nog een keer uitvoeren.
Indien u gegevens wilt uitwisselen met andere organisaties, zal deze controle een vast onderdeel van de uitwisselingsprocedure vormen. Databestanden mogen niet worden aangeboden zonder samenvattend overzicht en logfile. Op deze manier kan de ontvanger zien wat de kwaliteit van de data is, voordat hij of zij besluit deze gegevens te importeren. Ook bestaat de mogelijkheid voor de verzender van de data om in de logfile te markeren dat iets een bewuste afwijking betreft die acceptabel wordt geacht.

Aan de slag!
Veel succes met het gebruik van de controletool. De eerste keren zal mogelijk een groot aantal afwijkingen op uw logfile tevoorschijn komen. Laat u hierdoor echter niet ontmoedigen. De controletool vormt een hulpmiddel om de kwaliteit van de datasets in Nederland stapsgewijs te verbeteren.

Vragen / opmerkingen?
Inhoudelijke opmerkingen over de LIB dataset kunt u sturen naar de helpdesk van RWS-Bodem+. Voor eventuele technische problemen bij het gebruik van de controletool en vragen over andere datasets kunt zich richten tot de helpdesk data-uitwisseling van SIKB.

Disclaimer
SIKB stelt alles in het werk om de controletool zowel inhoudelijk als technisch correct te laten functioneren. Gebruik van de tool is voor eigen risico. SIKB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de controle- en validatietool.

Gerelateerde onderwerpen