Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BoToVa

De Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa) is een instrument dat het toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Software vanuit de markt en de overheid kan rechtstreeks gebruik maken van de reken-functionaliteit van BoToVa (geboden via een webservice).

Het beheer van BoToVa wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Meer informatie over BoToVa

Helpdesk

Vragen over de toetsingsregels en het onderliggende beleid kunt u stellen aan de bodemhelpdesk van Rijkswaterstaat Leefomgeving.