Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Tijdelijk uitplaatsen

Een bijzondere categorie saneringen is de 'tijdelijke uitname'. Het gaat volgens het Besluit Uniforme Saneringen dan om grond die - zonder te zijn bewerkt - op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht. Dit is aan de orde bij bijvoorbeeld het leggen van kabels en leidingen in verontreinigde grond.

Als aan het bovenstaande criteria wordt voldaan, is tijdelijk uitplaatsen toegestaan zonder verplichte kwaliteitsbepaling van de bodem en uitkomende grond, toetsing aan de bodemfunctie en bodemkwaliteit en meldingsverplichting. Overige bepalingen (zorgplicht en functionaliteit) en wetgeving (bijvoorbeeld Wbb, afvalstoffen- en arboregelgeving, Wro en Waterwet) blijven bij tijdelijk uitplaatsen onverminderd van kracht.
In hoeverre een situatie onder tijdelijk uitplaatsen valt, is aan het decentrale bevoegd gezag. 

Protocol 7004

Voor tijdelijk uitplaatsen heeft SIKB een apart protocol opgesteld. Dit is een beperkte versie van protocol 7001 voor bodemsaneringen. Alle werkzaamheden waarvan het bevoegd gezag van mening is dat deze onder de BUS-categorie 'tijdelijk uitplaatsen' vallen, kunnen onder protocol 7004 worden uitgevoerd.