Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Gebruik en beheer

Goed beheer van groot belang

Goede regeling van het bodemenergiesysteem zorgt ervoor dat bodemenergiesystemen tijdens de hele economische levensduur optimaal blijven presteren. Deskundige regeling van het systeem is noodzakelijk voor:

De regeling van bodemenergiesystemen is onderdeel van het 'beheer en onderhoud' van bodemenergiesystemen, en moet door erkende bedrijven uitgevoerd worden.

In algemene zin geldt: hoe groter het gebouw, hoe meer klimaatinstallaties in het gebouw. Gasketels voor piekverwarming, ventilatielucht-behandelingssystemen en zonnecollectoren zijn voorbeelden van klimaatinstallaties die naast een bodemenergiesysteem in bedrijf kunnen zijn. Voor optimaal gebruik van het bodemenergiesysteem is goede afstemming met de regeling van de aanwezige klimaatinstallaties van belang.

Als vuistregel geldt daarom: hoe groter het gebouw, hoe complexer de regeling van een bodemenergiesysteem, zowel technisch als organisatorisch.

Kennisuitwisseling tussen gebruikers

Het Gebruikersplatform Bodemenergie biedt eindgebruikers van bodemenergie-systemen de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit stelt hen beter in staat om het beheer van hun bodemenergiesysteem zo te organiseren, dat de opbrengst van het bodemenergiesysteem optimaal is gedurende de hele levensduur van het systeem.